FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Laitossuunnittelu

C20 Jvp


Olemme Suomen johtavia vesihuollon suunnittelu- ja konsulttitoimistoja. Osaamisemme kattaa varsinaisen laitossuunnittelun lisäksi automaation sekä veden- ja jäteveden käsittelyprosessit. Laadimme laitoshankkeiden eri vaiheisiin suunnitelmia ja asiantuntijatehtäviä sekä erilaisia vesihuoltoon liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä. 

Vesihuoltolaitosten suunnittelu

Olemme vuosien varrella olleet suunnittelemassa eri kokoluokan laitoksia pienistä pakettikohteista aina Suomen suurimpiin hankkeisiin. Laajoissa kokonaisuuksissa olemme myös tottuneet käyttämään tiedostopankkeja dokumenttien hallinnan välineenä. Käytämme laitossuunnittelussa tapauskohtaisesti 3D-ympäristössä tapahtuvaa suunnittelua, jonka tuloksena syntyy laitoksen havainnollinen virtuaalimalli. 

Laitossuunnittelun kohteita ovat mm.

 • Jätevedenpuhdistamot
  - uudet laitokset sekä nykylaitoksien laajennukset, saneeraukset ja tehostamiset
 • Lietteenkäsittely- ja biokaasulaitokset
 • Vedenottamot ja talousveden käsittelylaitokset
 • Pumppaamot ja paineenkorotusasemat


Osaamisemme kattaa koko laitossuunnittelun suunnitteluketjun

 • Prosessivertailut ja esisuunnitelmat
 • Laajemmat vaihtoehtovertailut ja kehittämissuunnitelmat
 • Yleissuunnittelu
 • Yksityiskohtainen suunnittelu
 • Urakkatarjouspyynnöt
  - tekniset ja kaupalliset asiakirjat
 • Työnaikainen toteutussuunnittelu kaikkien tarvittavien suunnittelualojen osalta


Veden ja jäteveden käsittely

Meiltä saat kattavat vesihuollon suunnitteluun ja konsultointiin liittyvät palvelut. Hallitsemme vesihuollon koko elinkaaren. Palvelumme kattavat vesihuollon eritasoiset suunnitelmat, toteutuksen asiantuntijatehtävät sekä erilaiset vesihuoltoon liittyvät tutkimukset ja selvitykset. Olemme yksi johtavista vesihuollon suunnittelu- ja konsulttitoimistoista Suomessa. Voimme tarjota prosessiasiantuntijoidemme osaamista kattavasti laitosten jokapäiväisen toiminnan tueksi. 

Talousvedet

 • Käsittelymenetelmien valinta ja mitoitus
 • Tarvittavien kemikaalien valinta sekä niiden oikea annostelu
 • Desinfiointijärjestelyjen suunnittelu ja ohjeiden tekeminen
 • Valvontatutkimusohjelmien laadinta
 • Talousveden riskikartoitukset
 • WHO:n suosittelemat koko laitoksen toimitusketjun kattavat turvallisuussuunnitelmat (WSP, Water Safety Plan) ja niiden ylläpito


Jätevedet

 • Jätevedenpuhdistamoiden käyttötuki sekä pitkän aikavälin käyttötukena että ongelmatilanteissa tehtävien prosessiselvitysten muodossa
 • Puhdistamoiden kapasiteettiselvitykset 
 • Massataselaskelmat ja prosessin dynaaminen mallintaminen
 • Ympäristölupahakemukset ja velvoitetarkkailuohjelmat 
 • Jätevedenpuhdistamoiden kokonaisvaltaiset riskienhallintasuunnitelmat
  (Sanitation Safety Plan, SSP)
 • Hygienisointivaatimuksiin liittyvien ongelmien ratkaisu

Viime vuosina olemme enenevässä määrin suunnitelleet biojätemädättämöiden rejektivesien käsittelyprosesseja sekä tukeneet puhdistamoita, jotka ovat kärsineet rejektivesien aiheuttamista prosessiongelmista.

Teollisuuden palvelut

 • Teollisuuden vedenkäsittelyprosesseihin liittyvien ongelmien ratkaisut 
 • Teollisuusjätevesien johtamissopimukset ja tarkkailusuunnitelmat
 • Jätevesimaksun laskeminen
 • Teollisuuden ympäristölupahakemukset
 • Toiminnan ympäristövaikutuksien ja teollisuuden jätevesien viemäröintikelpoisuuden selvittäminen
 • Teollisuusjätevesien haitta-aineselvitykset


Velvoitetarkkailut ja tarkkailuohjelma

Tarkkailemme talousvesien laatua sekä huolehdimme jätevedenpuhdistamoiden ja teollisuuslaitosten velvoitetarkkailuista yhteistyössä akkreditoitujen ympäristölaboratorioiden kanssa. Hallitsemme koko ketjun tarkkailuohjelmien laatimisesta yhteenvetoraporttien tulosten tulkintaan. Poikkeamien ilmetessä tai erikoistestien, kuten nitrifikaation inhibitiotestien tai myrkyllisyystestien suunnittelussa, asiantuntemuksemme on käytettävissä aina toimenpidesuosituksiin ja prosessiselvityksiin saakka. Näytteenotoissa käytämme sertifioituja vesinäytteenottajiamme.

Hajuselvitykset

Ratkomme pitkistä siirtolinjoista ja väkevistä teollisuusjätevesistä aiheutuvia viemärihajuongelmia, suunnittelemme ennakoivia toimenpiteitä hajujen estämiseksi sekä selvitämme jäteveden rikkivedyn muodostumispotentiaalia.

Korroosiotutkimukset

Selvitämme rauta- ja kupariputkien korroosion syitä ja suunnittelemme tarvittavat toimenpiteet korroosio-ongelmien ratkaisemiseksi.

Koulutukset

Opastamme asiakkaitamme järjestämällä vesityökortti-, puhdistusprosessi- ja velvoitetarkkailukoulutuksia.

Toteutuksen valvonta

Olemme asiakkaidemme tukena myös prosessisuunnittelun valvojana, avustamme käyttöönotossa ja valvomme prosessin takuuajoja.

Yhteyshenkilö

Kalle Kiisto
Kalle Kiisto
Toimialajohtaja
Laitos- ja automaatiosuunnittelu
kalle.kiisto a fcg.fi
+358 50 366 3548

Lisätietoa ohjelmistoistamme

FCGsmart    

Esitteitä

Vesihuolto
652 KB, päivitetty 2.6.2016
Vesi ja jätevesiprosessien asiantuntijapalvelut
298 KB, päivitetty 31.3.2014
Veden laadun turvaaminen ja riskien hallinta
335 KB, päivitetty 31.3.2014
Mallinnus
288 KB, päivitetty 31.3.2014