FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Ympäristö ja energia

C00 Ulkoprunni Suorsa


FCG on kärkitoimijoita Suomessa ympäristökonsultoinnissa sekä energia- ja ilmastokonsultoinnissa.

Palvelukokonaisuuksien tuottamisesta huolehtivat useamman toimialan asiantuntijoista kootut osaamistiimit, joiden osaaminen kattaa laajasti seuraavat osa-alueet:

 • Jätehuollon ja materiaalienkäsittelyn suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvät palvelut
 • Ympäristövaikutuspalvelut, kuten ympäristövaikutusten arvioinnit (YVA), ympäristöselvitykset ja erilaiset ympäristölainsäädännön edellyttämät asiantuntijaselvitykset
 • Vesistösuunnittelupalvelut ja pohjavesien tutkimukseen, tarkkailuun ja mallintamiseen liittyvät palvelut
 • Pilaantuneisiin alueisiin liittyvät palvelut, kuten pilaantuneisuustutkimukset ja –selvitykset, puhdistustarpeen arviointi ja kunnostuksen suunnittelu sekä valvonta
 • Luontoselvityspalvelut, luontovaikutusten arvioinnit
 • Kaivannaisalan palvelut
 • Energia- ja ilmastoalan palvelut, esimerkiksi tuulivoimapuistojen suunnitteluun, energiatehokkuuteen lja uusiutuvien energiamuotojen käyttöön liittyvät selvitykset
 • Riskienhallintapalvelut
 • FCG:ltä uuden ympäristönsuojelulain mukaiset perustilaselvitykset

Yhteyshenkilö

Timo Lempinen
Timo Lempinen
Johtaja, energia, vesi ja ympäristö
Suunnittelu ja tekniikka
timo.lempinen a fcg.fi
+358 50 569 0983

Esite

Ympäristö ja energia
554 KB, päivitetty 3.11.2015Tiedote perusselvityksistä

C60 Fcg Uuden Ysl Perusselvitykset Web 1214
100 KB, päivitetty 5.12.2014

Pima-palvelut

 • Kalasataman alue, Helsinki

  FCG on tehnyt tutkimuksia Helsingin kaupungin tai yksityisten maavuokralaisten toimeksiannosta Kalasataman alueelle useiden vuosien ajan. Vuoden 2009 alussa tutkimukset ja kunnostustoimenpiteet lähtivät ...

  Lue lisää

 • Imatran entinen öljyvarastoalue

  FCG Finnish Consulting Group Oy (ent. Suomen IP-Tekniikka Oy) on tehnyt entisellä öljyvarastoalueella maaperätutkimuksia vuosina 2000, 2001, 2006 ja 2007. Kunnostussuunnittelu tehtiin vuonna 2007. Kunnostustoimenpiteitä ...

  Lue lisää

 • Hakkilan teollisuusalue, Vantaa

  FCG on ollut mukana kunnostamassa kohdetta vanhan teollisuustoiminnan jäljiltä. Alue on toiminut maa-ainesten ottoalueena 1800-luvulta, varastoalueena 1950-luvulta ja alueella on harjoitettu romuttamotoimintaa ...

  Lue lisää

 • Pursialan entinen saha-alue

  Entisen saha-alueen maaperä ja pohjavesi on pilaantunut kloorifenoleilla. Tilanteeseen liittyy huomattava vedenottamon raakavedelle aiheutuva riski. Saharakennuksen alla sijaitsevan pilaantuman kunnostusmenetelmäksi ...

  Lue lisää

 • Arcada II –kaava-alue, 2010-2014

  Meritäyttöalueen pilaantuneen maan tutkimukset, kunnostuksen suunnittelu ja valvonta, riskiarviointi sekä riskien hallinnan suunnittelu. Kohteesta poistettiin 45 000 t pilaantunutta maata. Kaivu ulottui ...

  Lue lisää

 • FCG:n PIMA-palvelut Kalasataman alueella

  Maaperä-, pohjavesi- ja sedimenttitutkimuksia yli tuhannesta näytepisteestä vuosina 2006-2014 Kunnostuksia yli kymmenellä alueella vuodesta 2009 Riskinarvioita eri haitta-aineille ja eri herkkyyden ...

  Lue lisää