Lapsi ja perhe lastensuojelun asiakkaana - miten palvelutarvetta voidaan arvioida yhdessä?

15.3.2020
Sosiaalipalvelut
Sosiaalipalvelut
Johtaminen
Johtaminen
Hyvinvointi
Hyvinvointi
Digipalvelut
Digipalvelut

Olemme lukeneet jo pitkään uutisia lastensuojelun kriisiytymisestä. Ongelmia aiheuttaa pula pätevistä työntekijöistä ja kuntien huono taloudellinen tilanne. Kunnissa on kuitenkin huomattu lastensuojelun palvelujen kehittämistarve asiakaslähtöisempään suuntaan. 

Olemme lukeneet jo pitkään uutisia lastensuojelun kriisiytymisestä. Ongelmia aiheuttaa pula pätevistä työntekijöistä ja kuntien huono taloudellinen tilanne. Kunnissa on kuitenkin huomattu lastensuojelun palvelujen kehittämistarve asiakaslähtöisempään suuntaan. 
Lastensuojelun lähtökohta on aina lapsen etu. Kaikissa lasta koskevissa asioissa sosiaalityön ammattilaisten on arvioitava, mikä on juuri tämän lapsen kannalta paras ratkaisu tässä lapsen ja perheen tilanteessa. 

Lapsen edun määritteleminen on haasteellista, koska ihmisillä voi olla on eri käsitys siitä, mikä on lapsen etu ja millaisia tukimenetelmiä hänelle ja perheelle tulisi tarjota. Jopa lastensuojelun ammattilaisilla saman organisaation sisällä voi olla eri käsitys. Tässä tilanteessa voisi ARVOA-työväline tuoda tukea ammattilaiselle palvelutarpeen arviointiin. 

ARVOA-työkalun sovellukseen kerätään strukturoitua tietoa eri vastaajilta: lapselta, vanhemmilta, mahdollisilta sijaisvanhemmilta ja lastensuojelun työntekijältä. Lapselta kysytään esimerkiksi ihmissuhteista, toiveista ja tietääkö lapsi, miksi hän on lastensuojelun asiakas. Lastensuojelun ammattilainen arvioi mm. lapsen perustarpeiden toteutumista, huolenpitoa ja turvallisuutta. Näin saadaan kartoitettua lapsen ja vanhempien voimavarat sekä nykyiset ja mahdolliset kuormitustekijät.

Kun eri osapuolet ovat tuoneet esille oman näkökulmansa, ammattilainen käy vastaukset yhdessä vastaajan kanssa läpi. Keskustelun aikana voidaan käydä läpi palvelujen vaihtoehdot yhdessä lapsen ja perheen kanssa. ARVOA-työkalua voi hyödyntää myös mahdollisen monitoimijaisen tiimin työskentelyssä, jossa lastensuojelun lisäksi voi tarpeen mukaan olla mukana työntekijöitä esimerkiksi varhaisen tuen palvelusta, oppilashuollosta, perheneuvolasta ja aikuissosiaalityöstä, tarvittaessa myös terveydenhuollon, vammaispalvelujen, kotoutumispalveluiden sekä nuorisopsykiatrian edustajia. Lapsen, perheen ja ammattilaisten käsitystä lapsen ja perheen tilanteesta voidaan helposti verrata keskenään ARVOA-sovelluksen avulla.

ARVOAa ryhdyttiin kehittämään, koska haluttiin kehittää arviointimalli, joka jäsentää ja yhdenmukaistaa lastensuojelussa tehtävää palvelutarpeen arviota, auttaa työntekijää arvioimaan perheen tilannetta kokonaisvaltaisesti, lisää asiakkaan osallisuutta arvioinnissa ja yhtenäistää dokumentointia. Yhdistämällä ARVOAn tuottamaa tietoa lapselle ja perheelle myönnettyjen palvelujen tietoihin, voidaan myös arvioida, onko palveluilla ollut vaikuttavuutta.

--------------
ARVOA-työväline on kehitetty Kuntaliiton ja lastensuojelun ammattilaisten yhteistyönä.

20154.jpg
LIISA KLEMOLA
Erityisasiantuntija, Sote ja hyvinvointi
+358 44 546 8451

Liisa tekee töitä erilaisten arviointimenetelmien ja niitä hyödyntävien sovellusten kehittämisen kanssa. Eri menetelmien avulla voidaan esimerkiksi arvioida ikäihmisten toimintakykyä ja avuntarvetta tai lastensuojelun työntekijä voi kartoittaa asiakasperheen toimintakyvyn, kuormituksen ja voimavarat ohjatakseen perheen heitä parhaiten tukeviin palveluihin. Liisa on työskennellyt FCG:llä vuodesta 2007 alkaen. Lisäksi hänellä  on kokemusta sairaanhoitajan työstä ja tutkijana toimimisesta.