TUVA-tieto tukee arjen mielenterveystyötä 

9.12.2020
Sosiaalipalvelut
Sosiaalipalvelut
Terveydenhuolto
Terveydenhuolto
Hyvinvointi
Hyvinvointi

TUVA®-toimintakykymittarin tuottamaa tietoa voi hyödyntää moni toimija ja monin eri tavoin. Näin väitän. Väitteeni perustan sekä omiin että monien tietoa hyödyntävien organisaatioiden kokemuksiin.

Asiakas hyötyy, kun hänen tarpeensa kartoitetaan sekä ammattilaisen tekemällä toimintakyvyn ja avuntarpeen arviolla että asiakkaan omalla itsearvioinnilla. Sen jälkeen tarpeisiin vastataan oikea-aikaisesti ohjauksen, palvelun ja tuen keinoin.

Mielenterveysasiakkaan suunnitelman rakentaminen

Me kaikki mielenterveysalan ammattilaiset tiedämme, että toimiva yhteistyösuhde asiakkaan kanssa on kaiken A ja O. Asiakas on aktiivinen toimija, ja palvelun tavoitteet laaditaan yhdessä. Toisinaan yhteisen tavoitteen löytäminen vaatii enemmän työstämistä, toisinaan se löytyy helposti. Mittaritieto on oiva apuväline myös yhteisen tavoitteen löytymiselle.

Tietoa voidaan hyödyntää mielenterveysasiakkaan arjessa ja löytää ne tilanteet, jotka eniten vaikuttavat toimintakykyyn sekä avuntarpeeseen. Arkielämän kohentumisella on yleensä myönteinen vaikutus myös mielialaan, ja sitä kautta toimintakykyyn. 

Itsearvioinnin tekeminen motivoi asiakasta pohtimaan oman toimintakykynsä vahvuuksia ja heikkouksia. Arvioinnin kautta tulee näkyväksi, missä tarvitaan tukea ja mitkä toiminnot ovat vahvuuksia, joita kannattaa ylläpitää. 

Toimintakykymittari konkretisoi kuntoutuksen tavoitteet 

Mittarin käyttö mielenterveystyössä ei ole itseisarvo, mutta sen avulla tavoitteet konkretisoituvat ja palvelujen vaikuttavuudesta saadaan tietoa. Kun kaikki palvelutuottajat saavat mittaritiedon pohjalta yhteisen ymmärryksen asiakkaan tarpeista, tavoitteista ja niitä ohjaavasta päätöksenteosta, toiminta on johdonmukaista ja tuloksellista. 

Päättäjät saavat selkeästi hahmotettavaa tietoa palveluiden vaikuttavuudesta ja palvelujärjestelmän kehittämishaasteista. Myös kehitys- tai tutkimustyöhön tuodaan luotettavaa tietoa ilmiöstä

Myös lainsäätäjä on 2015 voimaan astuneessa sosiaalihuoltolaissa määritellyt sosiaalityön toimintana, johon kuuluu vaikuttavuuden seuranta. Se vaatii luotettavia havaintoja hyvinvoinnin ja toimintakyvyn muutoksista. Niiden tekeminen puolestaan edellyttää mittaamista eli havaintojentekovälineitä siis mittareita.

Me mittaritiedon parissa työskentelevät asiantuntijat muistutamme usein ja perustellusti, että tiedolla on merkitystä vain, kun sitä hyödynnetään. Hyödyntäminen vaatii sitoutumista, viitseliäisyyttä ja jatkuvuutta. Avainasemassa ovat esimiehet. Kun tietoa käytetään järjestelmällisesti ja asiasta myös muistetaan kertoa henkilökunnalle, kaikkien toimijoiden ymmärrys ja sitoutuminen tiedon tuottamiseen kasvaa.

Olen itse käyttänyt monia mittareita työskennellessäni kliinisessä työssä. Mittarit ovat loistava apuväline, kun olen halunnut tehdä työni läpinäkyväksi ja varsinkin erilaisissa interventioitilanteissa.

Mielenterveystyön ammattilainen peilaa mittareiden avulla aina myös oman työnsä vaikuttavuutta.

21315.jpg
SATU KAINULAINEN
Johtava asiantuntija, Sote ja hyvinvointi
+358 40 820 0878

Satun ydinosaamista on syvällinen ymmärrys sotepalveluista ja mielenkiinnon kohde erityisesti mielenterveys ja lastensuojelun kokonaisuus. Hän on vahvistanut FCG:n sotepuolen asiantuntemustamme vuodesta 2016 lähtien.