Hakutulokset

Mitä on laatu? Onko hyvinvoiva työntekijä paras laadun tae vai mistä on kyse?(Blogi)
laatu? Meillä jokaisella on hyvästä laadusta jokin näkemys. Yleensä kuluttajana sen kokee joko palvelun laatuna tai tuotteen laatuna. Palvelu...

CAF Laatu(Sivu)
Laatu, arviointi ja kehittäminen Yhteyshenkilö Laatu on kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta ...

FCG Suunnittelu ja tekniikalle ympäristö- ja laatusertifikaatit(Uutinen)
01 ympäristö- ja ISO 9001 laatusertifikaatit. Sertifikaatit myönsi Bureau Veritas vuoden alussa ja ne kattavat kaikki FCG Suunnittelu ja tekni...

FCG yhteistyöhön Laatukeskuksen kanssa(Uutinen)
nnish Consulting Group ja Laatukeskus ovat allekirjoittaneet puitesopimuksen yhteistyöstä. Molemmat organisaatiot näkevät tulevan yhteistyön l...

Palvelut ja hallinto(Sivu)
spalveluiden kehittäminen Laatukonsultointi , sisäinen auditointi (CAF) ja valmennus Hankintakonsultointi Verokonsultointi Ruokapalveluiden as...

Tehokkuutta projektien johtamiseen(Sivu)
n parantanut projektityön laatua ja tukenut projektien onnistumista. Projektimalliin sisältyvät toimintatavat ja työkalut jämäköittävät projek...

Optimaaliset tukipalvelut(Sivu)
nen keskitetty – tasainen laatu ja varmistus • Palvelun tasainen korkea laatu • Volyymietujen kautta      o tuotannon tehostaminen ja taloudel...

Vastuulliseen matkailuun uusi Sustainable Finland -laatumerkki (Uutinen)
dä – Sustainable Finland -laatumerkki käyttöön kevään aikanaTutustu lisää palveluihimme...

FCG Efeko selvitti käsityksiä 19 kaupungin ja kunnan palveluista(Uutinen)
tyväisiä kuntapalveluiden laatuun. Tyytyväisimpiä kuntien asukkaat ovat kirjastoihin, juomaveden laatuun ja kansalaisopistoihin. Eniten kehitt...

Kohti parempaa ympäristöä: Suojatiet saivat isot STOP-merkit(Uutinen)
istön puolesta, mitä myös laatu- ja ympäristöpolitiikamme korostaa. Mutta mitä tämä oikeastaan tarkoittaa käytännössä? Miten laatu, vastuullis...

ITE-laadunhallintamenetelmän pilottihanke on käynnistynyt(Uutinen)
Meillä tavoitteena tuoda laatu ja osaaminen näkyväksi. Toisaalta haluamme löytää kehittämiskohteet, joita kaikessa toiminnassa aina...

Ihanaa Jukka ja Mörkö, ihanaa! (Blogi)
”, jota joku muu arvioi ja joka hoidetaan muualla. Ei koske minua. Entäpä jos ottaisimmekin toisenlaisen lähestymiskulman laatuun ja laadukkaa...

Sitä saa, mitä mittaa – myös budjetoinnissa(Blogi)
ground-color: transparent; color: #353535; font-family: "Merriweather","Times New Roman",Times,Serif; font-size: 16px; fon...

Vesihuollon laitossuunnittelu(Sivu)
tunnistetaan talousveden laatua uhkaavat vaaratekijät ja riskit, määritellään vaarojen poisto/minimointi sekä tarvittavat toimenpiteet ja näi...

FCG Arkkitehdit(Sivu)
nen ja kaupunkikuvallinen laatu, toiminnallinen elävyys, ekologinen kestävyys ja asiakastyytyväisyys. Teemme kiinteästi asiakkaan/tilaajan/käy...

Sisustussuunnittelu(Sivu)
käyttäjän lähiympäristön laatu niin uudisrakennus- kuin peruskorjauskohteissa. Pyrimme luomaan kestäviä ja ekologisia ratkaisuja käyttäjäläht...

Julkisivusaneeraus(Sivu)
ustuu omaan sertifioituun laatujärjestelmäämme ja jatkuvaan oppimiseen. FCG:n kokemus kiinteistöjen peruskorjauksesta auttaa valitsemaan oikea...

SHQuality siirtyi yrityskaupalla FCG Efekolta Labqualitylle(Uutinen)
uality-konserni sai lisää laatutyökaluja ja voimavaroja, joka vahvistaa Labqualityn merkitystä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan laatutyössä...

Uusi opas taloyhtiöille: Näin kilpailutat korjausurakan(Uutinen)
n julkaissut Rakentamisen Laatu RALA oy ja sen on kirjoittanut projekti-insinööri Tino Raatikainen FCG:ltä. – Oh...

Asiakastutkimus: FCG on asiantunteva, ammattitaitoinen ja vastuuntuntoinen (Uutinen)
t olevan hyvällä tasolla, laatupäällikkö Suvi Järvinen FCG:stä kertoo...

eOdotus-mittari kertoo hoidon saatavuudesta (Uutinen)
Hoidon laatu ja sen jälkeen saatavuus ovat asiakkaan ja organisaation kilpailukyvyn kannalta keskeisimmät asiat. Kanta-Hämeen sai...

Hoitohenkilökunnan määrän tulisi perustua asiakkaiden tarvitsemaan hoivaan (Uutinen)
arvioida hoitoprosessien laatua, tuottavuutta, kustannuksia ja yksikössä tarvittavan hoitohenkilökunnan määrää. Tietoa tarvitaan yksikkö- ja...

Uudella Sohu-mittarilla* tietoa sosiaalipalveluiden henkilöstötarpeesta (Uutinen)
esta ja asiakastyön hyvän laatutason toteutumisesta. Mittari ottaa huomioon myös, mitä asiakas olisi tarvinnut tullakseen hyvin hoidetuksi.&nb...

Espoon kaupunki tilaa FCG Talentilta rekrytointijärjestelmän(Uutinen)
n valinnassa painotettiin laatua. Kriteereissä 70 prosenttia kilpailutuksen pisteistä perustui laatuun. Hinta painoi valinnassa loput 30 prose...

FCG mukana Meluntorjuntapäivillä 20. - 21.3.2019(Uutinen)
rjunnassa, ääniympäristön laatu, ääniympäristön vaikutus terveyteen ja viihtyvyyteen sekä tärinä ja liikennemelu. Koko...

Juhani Pirinen mukana Rakentamisen Laadun RALA Ry:n paneelissa(Uutinen)
Korjausrakentamisen laatu on keskeinen tekijä koko rakennetun ympäristön laadun parantamiseen. - Suuntaamalla kor...

Kaupungin sydän maan alla(Blogi)
puiston alle piilotettu valtava tekojärvi, joka tuo mukavuutta tuhansille keskustan käyttäjille rakennusten kaukoviilennyksen lähteenä. ...

Hoitoisuusluokituksella löytyy sopiva työn kuormitus(Blogi)
...

Yhdessä parempaa(Blogi)
tuntijaFCG Konsultointi  ...

Hoivan tarve määrittää hoitajaresurssia(Blogi)
henkilökunnan sairauspoissaolot lisääntyvät. Riittävällä mitoituksella ja oikealla henkilöstörakenteella ehkäistään pidentyneitä sairaalajakso...

Palvelut(Sivu)
veluissamme yhdistyy ainutlaatuisen monipuolinen osaaminen infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnittelusta, monialaisesta koulutuksesta, julkis...

Kaivannaisalan palvelut(Sivu)
akustiikka tärinä ja ilmanlaatu Web Työntekijä Vahanne, Pasi Kaivannaisala 2012 08 28 375 C50_Kaivannaispalvelut...

Tiedolla johtamisen ratkaisut(Sivu)
o on ajantasaista, tiedon laatu on luotettavaa ja tieto on visuaalisesti helposti ymmärrettävissä. Lisäksi tieto tulee olla analysoitu, jalost...

Arkkitehtisuunnittelu(Sivu)
at korkea arkkitehtoninen laatu sekä selkeä toiminnallisuus. Pyrimme aina tiiviiseen vuorovaikutukseen tilaajan ja käyttäjienkin kanssa saavut...

Kouluverkot(Sivu)
sä opetustoimen laadun ja laatujärjestelmien kehittämisessä Työntekijä Oksanen, Raila konsultointi@fcg.fi Johdon ja palvelujen konsultointi...

Hankintatoimi(Sivu)
i sekä kustannuksiin että laatuun. Tarjoamme palveluja organisaation hankintatoimen kehittämiseen sekä käytännön hankintoihin. Avustamme hanki...

JOHTAMINEN JA OHJELMISTOT(Sivu)
aali- ja terveydenhuollon laatuun ja suorituskyvyn mittaamiseen liittyvän ratkaisutoimittajista Pohjoismaissa. FCG Talent kehittää moderneja, ...

Taloyhtiöt(Sivu)
tärkeänä asiakaspalvelun laatua ja aikatauluissa pysymistä.  Taloyhtiöprojekteissa osakkaat ovat asiakkaita, joiden tarpeet ja tavoitteet tul...

Kiinteistöverotus(Sivu)
tahojen rekisteritietojen laatu ja yhtenäisyys kohentuu Työntekijä Salmi, Teijo...

Sote-maakuntauudistus(Sivu)
, tiedon hallinnalle ainutlaatuinen alusta Tukipalvelut Yhtiöittäminen Koulutus ja ajankohtainen informaatio varmistaa onnistuneen muutoksen D...

Tieto sote-johtamisen välineenä(Sivu)
kkoja, parannetaan hoidon laatua ja nostetaan kustannustehokkuutta: ne ovat myös välttämättömiä työkaluja luotettavassa tiedolla johtamisessa....

Henkilöstö ja esimiehet uudistuksen toteuttajina(Sivu)
taalia alati kehittyvällä laatutasolla maakuntien ja niiden yhtiöiden käyttöön (maakuntaportaali ja yritysportaali). Rekryportaalit ovat monip...

Aluesuunnittelu, kiinteistöt, toimitilat ja palveluverkko(Sivu)
a tiedon hallinnalle ainutlaatuinen alusta. Maakuntauudistuksen myötä suunnittelu ja maakuntakaavoitus siirtyvät maakuntien liitoista maakunti...

Tukipalvelut(Sivu)
Työntekijä Haapanen, Anne Laatu, arviointi ja kehittäminen Työntekijä Oksanen, Raila...

Tiedolla johtamisen ratkaisut(Sivu)
o on ajantasaista, tiedon laatu on luotettavaa ja tieto on visuaalisesti helposti ymmärrettävissä. Lisäksi tieto tulee olla analysoitu, jalost...

Kuntien ruoka- ja puhtauspalvelut(Sivu)
luttamisen, kustannus- ja laatuvertailu • Sidosryhmät eli in house -yhtiöiden mahdollisuuksien läpikäynti • Riskiarviossa mm. poikkeusolojen v...

Osaamiskeskittymä julkishallinnon uudistumisen tueksi(Uutinen)
palvelutarjonnaltaan ainutlaatuinen. Siinä yhdistyvät johdon konsultointi ja koulutus, investointihankkeiden suunnittelu sekä kansainvälisten...

FCG Efeko konsultoinnin kärjessä(Uutinen)
muksessa ja hyvässä hinta/laatu -suhteessa. Tutkimuksessa mukana olevat yritykset on valittu Talouselämä- lehden (3/2007) tekemän konsu...

FCG Efeko paras kouluttaja(Uutinen)
s. Tänä vuonna myös hinta-laatusuhde nousi edellisvuosia tärkeämmäksi tekijäksi. Parhaiden koulutusorganisaatioiden lisäksi tutkimukses...

Opetusministeriö ja FCG Efeko Oy allekirjoittivat aiesopimuksen Opekon yhtiöittämisestä(Uutinen)
ushenkilöstön koulutuksen laatua ja saavutettavuutta sekä kustannuksia. Opetusministeriö on valmistellut yhtiöittämistä selvitysmiehen...

Paul Paukku FCG-konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi(Uutinen)
veluissamme yhdistyy ainutlaatuisen monipuolinen asiantuntemus ja osaaminen vahvaan kokemukseen erityisesti julkishallinnon kehittämisestä kot...

Yrjö Halttunen FCG:n energialiiketoiminnan vetäjäksi(Uutinen)
veluissamme yhdistyy ainutlaatuisen monipuolinen asiantuntemus ja osaaminen vahvaan kokemukseen erityisesti julkishallinnon kehittämisestä kot...

FCG suunnittelee Kouvolan Mäkikylän jätevedenpuhdistamon laajennuksen ja saneerauksen(Uutinen)
veluissamme yhdistyy ainutlaatuisen monipuolinen asiantuntemus ja osaaminen vahvaan kokemukseen erityisesti julkishallinnon kehittämisestä kot...

FCG avasi uusimman toimipaikkansa Vaasaan(Uutinen)
veluissamme yhdistyy ainutlaatuisen monipuolinen asiantuntemus ja osaaminen vahvaan kokemukseen erityisesti julkishallinnon kehittämisestä kot...

FCG Kuntamarkkinoilla 2009, seminaariaineistot(Uutinen)
hjelma: Johtamistaidoilla laatua, taloudellisuutta ja tuottavuutta, Professori, tutkimusjohtaja Ilkka Vohlonen ja tulosyksikön johtaja Ritv...

FCG jälleen koulutuksen kärkinimi(Uutinen)
töisin - Hyvä hinta-laatusuhde - Paras toimialatuntemus - Pitkäjänteisin - Tarjoaa aktiivisimmin palveluitaan ...

FCG:n laboratoriotoiminta siirtyy Novalabille(Uutinen)
Analyysit tehdään samojen laatuvaatimusten mukaisesti ja saman henkilökunnan avulla kuin tähänkin asti, täydentää toimialajohtaja Ari Nieme...

FCG avasi koulutusvientimarkkinat Saudi-Arabiaan(Uutinen)
palveluissa yhdistyy ainutlaatuisen monipuolinen osaaminen infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnittelusta, koulutuksesta, julkisten palveluide...

FCG yhteistyöhön QlikTechin kanssa(Uutinen)
kanssa. Tarjolla on ainutlaatuisia ratkaisuja liiketoimintatiedon raportointiin ja analysointiin. Vuonna 1993 perustettu QlikTech on k...

FCG, Sanoma ja EduCluster yhdessä edistämään koulutusvientiä(Uutinen)
noma Oyj muodostavat ainutlaatuisen yhteenliittymän, joka kokoaa yhteen laajan verkoston opetusalan osaamista kotimaassa sekä kykenee tehokkaa...

Rafaela™-järjestelmän koti on nyt Konsultoinnissa(Uutinen)
ä on lajissaan melko ainutlaatuinen. Suomessa se on käytössä kaikissa alue- ja keskussairaaloissa, ja itse asiassa jo muutamassa pohjoismaises...

Linnuston tutkaseurantahanke selvittää tuulivoiman vaikutuksia linnustoon(Uutinen)
paransi havaintoaineiston laatua ja tulkintaa erityisesti alueen kautta muuttavan lajiston osalta.Noin miljoonan euron arvoi...

FCG ostaa Datawell Oy:n osakekannan ja pohjoismaiset tytäryhtiöt(Uutinen)
ja terveydenhuollon ainutlaatuisena asiantuntijana, ratkaisutoimittajana ja kehityskumppanina Suomessa ja myös Pohjoismaissa. FCG ostaa ohjel...

Kuntaliitto ja FCG aiesopimukseen KL-Kuntarekryn siirtymisestä FCG:lle(Uutinen)
puolistamiselle. Palvelun laatutaso säilyy ennallaan, hinnoittelu ei muutu ja asiakkaiden kanssa tehtävä teknologinen kehittäminen jatkuu enti...

Suomalainen DRG- ja APR-asiantuntemus yhden katon alle(Uutinen)
p>FCG:llä on ainutlaatuinen asema sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijana ja ratkaisutoimittajana. Tällä kaupalla vahvistamme eri...

CityInfo – kaupungin tieto liikkeelle 3D:nä(Uutinen)
e ja kunnille. Se on ainutlaatuinen, netissä toimiva 3D-karttasovellus, joka kytkeytyy suoraan kaupungin omiin prosesseihin...

FCG vahvistaa ohjelmistoliiketoimintaansa ostamalla Elbit Oy:n(Uutinen)
skauppa antaa meille ainutlaatuisen mahdollisuuden lisätä panostuksiamme tuotekehitykseen ja tarjota asiakkaille laajempia palvelukokonaisuuks...

FCG Suunnittelu ja tekniikka Digi Aurora -hankkeen konsultiksi(Uutinen)
stä verkkopalvelusta sekä laatukriteerit verkkopalveluun osallistuville yrityksille. Kyseessä on digitaalisiin alustoihin (platforms) sekä sov...

FCG vahvistaa asemaansa sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen järjestelmätoimittajana(Uutinen)
a asiakaskunnallemme ainutlaatuisen mahdollisuuden tietojen vaihtoon sekä vertaisarviointiin perustuvien parhaiden käytäntöjen omaksumiseen. P...

Co-Creation on yhdyskuntasuunnittelun ytimessä(Uutinen)
merkiksi asiakkaan – ainutlaatuisista kokemuksista. Jatkuva arvo puolestaan syntyy työskentelyn tuloksista ja oppimisesta, yhdyskuntarakenteen...

Asiantuntijapalveluita taloyhtiöille - tervetuloa Isännöintipäiville!(Uutinen)
os sen tuottaman palvelun laatu on kyseenalainen. Tässä valinnassa me osamme auttaa asiakasta, Tino Raatikainen FCG:n Talotekniikka-tiimistä k...

Ongelmajätteestä syntyi maisemataidetta Jyväskylässä(Uutinen)
ille, korostaa myös STE:n laatu- ja ympäristökäsikirja, joka otettiin käyttöön tänä kesänä.Maamassoja ei kuljetetaJät...

Viherkerroinmenetelmä antaa bonuspisteitä syötävistä kasveista tai perhosniityistä (Uutinen)
telu ja tekniikka tuottaa laatu- ja ympäristöjärjestelmänsä mukaisesti kestäviä ratkaisuja synnyttäviä palveluita.FCG on ollut mukana...

Muunneltava ja kaunis päiväkoti Silva sai hyvän rakentamisen tunnustuspalkinnon (Uutinen)
julkiseen rakentamiseen: laatuun kannattaa panostaa.” Näin kuvailee Turun Sanomien raati Kemiönsaarella sijaitsevaa päiv...

Tietojenkäsittelytieteen opiskelijat pääsevät sote-datan kimppuun FCG Prodacapon uudella järjestelmällä(Uutinen)
lainen data on hyvin ainutlaatuista, tietojenkäsittelytieteen laitoksen johtaja, professori Markku Hauta-Kasari kertoo-FCG:lle tutkimu...

Timo Läksy FCG:n Turun aluepäälliköksi(Uutinen)
palveluissa yhdistyy ainutlaatuisen monipuolinen osaaminen infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnittelusta, monialaisesta koulutuksesta, julkis...

FCG Prodacapo Group osti pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa Englannista(Uutinen)
a asiakaskunnallemme ainutlaatuisen mahdollisuuden tietojen vaihtoon sekä vertaisarviointiin perustuvien parhaiden käytäntöjen omaksumiseen. P...

FCG mukaan FIBS-yritysvastuuverkostoon(Uutinen)
liiketoimintaa sekä ainutlaatuisen mahdollisuuden verkostoitua eri toimialojen yritysten ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa.&nbs...

Kemiin nousee ympärivuotinen lumilinna(Uutinen)
r>– Kylmätila on ainutlaatuinen. En tiedä, onko toista vastaavaa maailmassa. Tila on korkea, yhdeksän metriä. Pinta-alaa on 400 neliötä, P...

Sotetieto.fi-sivusto on avattu(Uutinen)
a voidaan arvioida hoidon laatua ja vaikuttavuutta myös silloin, kun palvelut ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta.Sotet...

Ikäihmisten hoitokäytäntöjä Suomessa ja Hollannissa(Uutinen)
tyytyväisiä, heidän elämänlaatunsa on parempi ja hoitajat ovat innostuneita työstään. Hyvät tulokset ovat herättäneet mielenkiintoa, samoin ku...

FCG Arkkitehdit voittajajoukkoon Helsingin kävelykeskustan ideakartoituksessa(Uutinen)
seen, kaupunkitilalliseen laatuun, ratkaisun toimivuuteen sekä ideoiden toteutettavuuteen. Helsingin kaupunki jakoi projektiin osallistuneet e...

Sisälimariskien arvioiminen on panostusta terveeseen tulevaisuuteen (Uutinen)
koidaan tulevat sisäilman laatuun vaikuttavat vauriot. Kohteessa voidaan aloittaa ajoissa toimet sisäilmaongelmien synnyn estämiseksi. ...

Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät (Uutinen)
ajaa eli kyseessä on ainutlaatuinen tilaisuus verkostoitumiseen.Ohjelman löydät osoitteesta ...

Joakim Ingves FCG:n Länsi-Suomen aluepäälliköksi(Uutinen)
palveluissa yhdistyy ainutlaatuisen monipuolinen osaaminen infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnittelusta, monialaisesta koulutuksesta, julkis...

FCG on sotelaitoshuollon laadunseurannan kehityksen kärjessä(Uutinen)
>- Järjestelmät tuottavat laatutietoa, jota voidaan hyödyntää resursoinnin tukena esimerkiksi tilaaja-tuottajamallissa. Yhteisistä pelisäännöi...

Automaatio avuksi sijaisrekrytointiin(Uutinen)
sijaisprosessin parempaa laatua. Hakuviesti tulee vain sopiville ehdokkaille, työnhakijat ovat selvillä haun etenemisestä, ja työnantaja saa...

Sosiaalialan asiantuntijapäivillä oli esillä mittaritiedon hyödyntäminen (Uutinen)
alvelun vaikuttavuutta ja laatua.Mittarien ja mittaritiedon kautta saamme yhteisen ymmärryksen kaikille asiakkaan prosessissa toimivil...

Atk-päivät toukokuussa - tutustu ohjelmaan!(Uutinen)
ajaa eli kyseessä on ainutlaatuinen tapahtuma.Ohjelman löydät osoitteesta ...

Intro-perehdytystyökalu käyttöön Kuopiossa(Uutinen)
tysprosessia ja luoda tasalaatuisen perehdytyksen toimialasta tai tehtävästä riippumatta.Perehdytyksen tyypilliset ongelmat kuten ajan...

Pakon käytön seminaari - nyt ensimmäistä kertaa FCG:n koulutustarjonnassa(Uutinen)
ylitetään sote-rajat ainutlaatuisesti. Problematiikka on monilla toimialoilla sama: miten turvataan hyvä hoito ja itsemääräämisoikeus? Halusim...

Harri Nyman nimitetty Rakennusterveys- ja sisäilmastopalveluiden toimialajohtajaksi(Uutinen)
ille arvoille ja korkeaan laatuun perustuvaa toimintamallia. Kovalla työllä rakennettua toimintamallia ja arvopohjaa ei lähdetä muuttamaan...

Kestävä matkailu puhuttaa(Blogi)
än matkailun yhteistyötä kuntien, matkailun alueorganisaatioiden ja matkailuyritysten välillä. Ohjelman pilotit ovat käynnissä ja ensimmäisiä...

Soten uudistaminen ja yhteiselon tuki(Blogi)
...

Sitä saa mitä mittaa(Blogi)
a kannustin tulokselliseen toimintaan puuttuu. Kilpailevilla markkinoilla toimivien yksiköiden on sen sijaan pidettävä huolta tuloksellisuudes...

Taustapeiliin katselua juhlatunnelmissa(Blogi)
ärkeimpiä kimmokkeita ovat parempi palvelu ja resurssien niukkuus ja että tilanne pakottaa etsimään työmuotoja, joissa henkilöstö ja muut resu...

Asiantuntemuksella vältetään kuntayhtiöiden karikot(Blogi)
aiminlyönnistä, korvausvastuu arvioidaan jokaisen jäsenen osalta erikseen. Hallituksen jäsenen osaaminen mitataan aina yksilötasolla...

Jälkihöyryjä Kuntamarkkinoilta: RAFAELA® -järjestelmä osana terveydenhuollon henkilöstösuunnittelua(Blogi)
a käytössä olevaan henkilöresurssiin, eli hoitotyöntekijöiden määrään. Järjestelmä tuo näkyviin toteutetun hoitotyön potilaiden hoitoisuuden a...

Vieraskynä: Ajatuksia sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta(Blogi)
akin ääneen myöntää) tehottomuutta, kilpailu yksityisen kanssa tämänkin pienen tehottomuuden tullee poistamaan. Veronmaksaja kiittää. • ...

Ihminen sote-muutoksen keskiössä?(Blogi)
teellisten muutosten kanssa samanaikaisesti ruohonjuuritason asiakastyötä tehdään koko ajan, päivästä toiseen. Muutoksia ei voi pysähtyä odott...

Millaista kehittämiskulttuuria edustat?(Blogi)
kiinnostuneita oman työnsä kehittämisestä ja tätä kautta säteilevät uudistumista koko kouluun. Tuttu kuvio varmasti myös muissa työpaikoissa...

Avuntarpeen määrittäminen haastaa meidät kaikki – myös sote-osaajat(Blogi)
rilaisen merkityksen käyttämällä kuvaavia etuliitteitä. Yksinkertaisten etuliitteiden – vähäinen, kohtalainen, runsas - avulla kuljetaan tärke...

Kuntasektorin tiedolla johtamisen pullonkaulat (Blogi)
ntien niukat taloudelliset ja muut resurssit ovat luonnollisia syitä, jotka vaikeuttavat kehittämistyötä. Keskeisin pullonkaula, johon olen tö...

Alueelliset sote-ratkaisut – kansallisin standardein!(Blogi)
stelmämielessä juuri nyt on mahdollista irtautua räätälöidyistä erillishankkeista ja katsoa tuotteistettujen alueellisten järjestelmien suunta...

Myös FIM®-mittarin kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa(Blogi)
lalla vaaditaan laatua ja tuloksia, jotka tulisi todentaa luotettavasti. Henkilökunta on kiireiden keskellä paineessa jatkuvien ja lisääntyvie...

Ammatillisen koulutuksen rahoitus uudistuu(Blogi)
sa uudistamista, pitäisi pystyä kouluttamaan työelämän edustajia. Silmiinpistävä havainto on ammatti- ja erikoisammattitutkintojen kertoimien...

Muistikatkoksia(Blogi)
...

Ohjauksesta, röntgenkatseesta ja ihmisyydestä (Blogi)
nssa ymmällään olemista, ratkaisujen etsimistä yhdessä ja kumppanuudessa.  Taru ArnkilFCG Konsultointi Hyvinvointi ja sote...