Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

FCG Efeko selvitti käsityksiä 19 kaupungin ja kunnan palveluista

KUNTIEN PALVELUT OVAT MAINETTAAN PAREMPIA Enemmistö kuntalaisista on tyytyväisiä kuntapalveluiden laatuun. Tyytyväisimpiä kuntien asukkaat ovat kirjastoihin, juomaveden laatuun ja kansalaisopistoihin. Eniten kehittämisen tarvetta on kuntalaisten mielestä kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksissa, toimeentulotuissa sekä vanhusten kotihoidossa ja asumis- ja laitoshoitopalveluissa. Tämä käy ilmi koulutus- ja konsultointiyhtiö FCG Efeko Oy:n selvityksestä, johon vastasi touko-kesäkuussa runsaat 8000 henkilöä 19 kaupungista ja kunnasta.

Kyselyssä selvisi myös, että palveluja käyttävät kuntalaiset ovat tyytyväisempiä palveluihin kuin kuntalaiset, joiden näkemys perustuu pikemminkin mielikuviin palveluista.

Kuntalaisten tyytyväisyys on lisääntynyt viimeisen kolmen vuoden aikana useissa selvityksessä mukana olleissa kunnissa yritystoiminnan edistämiseen, juomaveden laatuun ja kunnan talousasioiden hoitoon. Aikaisempaa tyytymättömämpiä sen sijaan ollaan muun muassa katujen ja teiden hoitoon, terveyskeskuksen lääkäripalveluihin ja vuodeosastoon, vanhusten kotihoitoon, päivähoitoon, vuokra-asunnon saantiin ja tiedottamiseen kunnan palveluista.

Tyytyväisyys kunnan palveluihin on ollut viimeisen 25 vuoden aikana kunnissa alhaisimmillaan huippusuhdanteessa 1989 ja korkeimmillaan lamavuotena 1993, jonka jälkeen tyytyväisyys on useimmissa kunnissa hieman laskenut, niin myös tällä kerralla.

Kuntapalvelujen käyttö lisää tyytyväisyyttä palveluihin. Ero tyytyväisyydessä oli käyttäjien ja palveluja käyttämättömien välillä suurin hammaslääkäripalveluissa ja julkisessa liikenteessä.

FCG Efekon tutkimuspäällikön Heikki Miettisen mukaan kuntalaisten palvelutyytyväisyydellä ja kunnan taloudellisella tilanteella on selkeä kytkös:

– Kuntien taloudellisten resurssien erilainen kehitys näkyy myös palvelutyytyväisyyden kehityksessä, Miettinen toteaa.

Konsultointi- ja koulutusyhtiö FCG Efekon Kaupunki- ja kuntapalvelu 2008 –selvitys on tehty osiltaan samansisältöisenä vuodesta 1983. Tutkimuksen avulla voidaan seurata, ovatko kuntien toimenpiteet tai muut tekijät vaikuttaneet kuntalaisten mielipiteisiin palveluista.

Terveyskeskusten käyttäjät pääosin tyytyväisiä

Terveyskeskuksen palveluja käyttäneet ovat yleensä varsin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Parhaan arvosanan saavat hoidon hyödyllisyys, kulkuyhteydet terveyskeskukseen, lääkkeiden saanti, hoidon laatu ja henkilökunnan palvelualttius. Eniten tyytymättömyyttä aiheuttavat jonotusaika ja ajan saanti.

Terveyskeskuspalveluja myös käytetään. 78 prosenttia vastaajista oli käynyt terveyskeskuksessa viimeisen vuoden aikana.

Päivähoidon palvelut saavat käyttäjiltä korkean arvosanan. Hoitopaikkaan tyytyväisiä on 93 prosenttia kunnallisessa päivähoidossa olevien lasten vanhemmista. Tyytyväisimpiä vanhemmat ovat kodin ja hoitopaikan yhteistyöhön, toimintaan lasten kanssa sekä henkilökunnan ammattitaitoon. Eniten tyytymättömyyttä aiheuttaa henkilökunnan riittävyys.

Koulupalveluja peruskoulua käyvien lasten vanhemmat pitävät tasokkaina. 85 prosenttia vanhemmista pitää hyvänä niin lastensa koulua yleisesti kuin koulujen opetustakin.

Asuminen

Vuokra-asunnon saannin koetaan usein vaikeutuneen, mutta pientalotontin saannin parantuneen. Asumisessa eniten tyytymättömyyttä aiheuttaa asunalueen katujen hoito, kolmas osa vastaajista oli siihen erittäin tai melko tyytymättömiä. Seuraavina tulevat liikenneyhteydet, asumisen kustannukset ja asuinalueen palvelutason kokonaisuus.

Asuinkunnan valinnassa etusijalle nousivat alueen rauhallisuus, luonnonläheisyys, ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet sekä työmatkan sujuvuus. Muutokset vuoteen 2005 ovat yleensä vähäisiä.

Ongelmat arkielämässä

Vastaajilta kysyttiin, onko heillä tai perheenjäsenillä ollut ongelmia, jotka vaikeuttavat jokapäiväistä arkielämästä selviytymistä. Yleisimpiä ongelmia olivat liian suuri työn määrä, ajan riittämättömyys, työttömyys ja elämää vaikeuttava sairaus, näistä kaikista oli kärsinyt yli 20 % vastanneista talouksista.

Vuonna 2005 tehtyyn tutkimukseen verrattuna ongelmat ovat vähentyneet edelleen työttömyyden osalta, mutta taloudelliset ongelmat ovat jopa hieman yleistyneet. Tässä kehitys poikkeaa vuosien 2001 ja 2005 välillä tapahtuneesta, jolloin sekä työttömyys että taloudelliset ongelmat vähenivät samanaikaisesti.

Lisätietoja:

Tutkimuspäällikkö Heikki Miettinen, FCG Efeko Oy, puh 010 409 2386, heikki.miettinen a fcg.fi

Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 -tutkimuksessa olevat kunnat ja kuntien yhteyshenkilöt:

Espoo: Tuula Miettinen, Tutkija, p. (09) 816 22311, tuula.miettinen a espoo.fi
Forssa: Anita Joenpalo, Kansliapäällikkö, p. (03) 4141 283, 050 63 191, anita.joenpalo a forssa.fi
Helsinki: Vesa Keskinen, Tutkija, p. (09) 310 36296, vesa.keskinen a hel.fi
Hyvinkää: Huttunen Riitta, Taloussuunnittelija, p. (019) 459 2072, 040 5281486, riitta.huttunen a hyvinkaa.fi
Järvenpää: Hannele Näätänen, Taloussuunnittelupäällikkö, p. (09) 27192245, hannele.naatanen a jarvenpaa.fi
Kemi: Allan Mikkola, Suunnittelupäällikkö, p. 040 7551750, allan.mikkola a kemi.fi
Kempele: Eija Puotiniemi, Hallintojohtaja, p. (08) 5587 2210, 0500 663662, eija.puotiniemi a kempele.fi
Kokkola: Ilkka Kangas, Suunnittelusihteeri, p. 044 7809 223, ilkka.kangas a kokkola.fi
Kouvola: Olli Kalpamaa, Suunnittelupäällikkö, p. (05) 8296 225, olli.kalpamaa a kouvola.fi
Lahti: Sari Alm, Tutkimus- ja kehittämispäällikkö, p. (03) 814 2162, sari.alm a lahti.fi
Lappi: Seppo Ala-Siuru, Kunnanjohtaja, p. 044 524 0235, seppo.ala-siuru a lappi.fi
Nurmijärvi: Leena Vuorenpää, Hallintopäällikkö, p. (09) 2500 2301, 040 3172301, leena.vuorenpaa a nurmijarvi.fi
Oulu: Timo Mäkitalo, Tietohuoltopäällikkö, p. (08) 5584 1240, timo.makitalo a ouka.fi
Rauma: Johanna Suokanto, Suunnittelusihteeri, p. 044 793 3074, johanna.suokanto a rauma.fi
Rovaniemi: Eva Repo, Kehittämispäällikkö, p. (016) 322 6018, 0400 533459, eva.repo a rovaniemi.fi
Tampere: Leena Salminen, Erikoissuunnittelija, p. 040 570 3815 , leena.k.salminen a tampere.fi
Turku: Kalervo Blomqvist, Aktuaari, p. (02) 2627411, kalervo.blomqvist a turku.fi
Vaasa: Kimmo Saraste, Tutkimuspäällikkö, p. (06) 2351161, kimmo.saraste a vaasa.fi
Valkeakoski: Jukka Varonen, Talous- ja kehittämisjohtaja, p. (03) 576 6225, 040 848 1213, jukka.varonen a vlk.fi

Eeva Kokki (eeva.kokki a fcg.fi), 15.10.2008Takaisin