Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Linnuston tutkaseurantahanke selvittää tuulivoiman vaikutuksia linnustoon

Linnuston tutkaseurantahanke selvittää tuulivoiman vaikutuksia linnustoon

FCG on toteuttajana viime vuonna käynnistyneessä ja vuoteen 2017 asti jatkuvassa linnustotutkahankkeessa, jonka tavoitteena on tutkia lintujen muuttokäyttäytymistä metsäisillä tuulivoimapuistoalueilla. Tutkaseurantaa toteutetaan alueella, joka sijoittuu valtakunnallisesti tärkeälle lintujen muuttoreitille. Tutkimuksesta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää tuulivoimahankkeiden suunnittelussa alueellisesti ja valtakunnallisesti.


Tuulivoimapuistojen vaikutuksista muuttolintuihin Suomen oloissa on olemassa hyvin vähän tutkimustietoa. Myöskään muualla Euroopassa ei ole juurikaan tutkittu muuttolintujen käyttäytymistä metsäisille alueille sijoittuvien maatuulipuistojen läheisyydessä.


  • Tavoitteenamme on tuottaa aiempaa luotettavampaa tietoa hankekohtaiseen tuulivoimasuunnitteluun. Samalla saamme tietoa myös siitä, miten linnut käyttäytyvät tuulivoimaloiden läheisyydessä ja mikä on niiden törmäysriski, toteavat tutkijat Marjo Pihlaja ja Ville Suorsa FCG:ltä.


Tutkimus toteutetaan erityisellä lintujen seurantaan kehitetyllä tutkalaitteistolla ja ohjelmistoilla sekä maastoseurannalla alueella, jonne on suunniteltu yhteensä useita kymmeniä tuulivoimaloita. Seurantaa toteutetaan yhteistyössä APHA:n (Animal & Plant Health Agency) kanssa, jolla on vankka kokemus linnustotutkaseurannoista.


Hankkeen ensimmäisessä, jo toteutetussa vaiheessa syksyllä 2014 selvitettiin tutkalla muun muassa kurkien, hanhien, vesilintujen ja merikotkien käyttäytymistä tuulivoima-alueilla. Yleisesti ottaen tutkahavaintojen perusteella voitiin todeta, että lintujen lentokorkeudet ovat pääosin voimaloiden toimintakorkeutta ylempänä. Lintujen lentoreitit vaihtelivat lajista ja ajankohdasta riippuen. Tutkaseurantaa täydentävä maastohavainnointi paransi havaintoaineiston laatua ja tulkintaa erityisesti alueen kautta muuttavan lajiston osalta.


Noin miljoonan euron arvoisen hankkeen ensimmäinen vaihe toteutettiin syksyllä 2014, ja hankeen on suunniteltu jatkuvan vuoteen 2017 asti. Hankkeen rahoittajina ovat keväällä 2015 VindIn Ab/Oy, Triventus Oy, EU:n EAKR- rahoitus sekä Närpiön, Maalahden, Kristiinankaupungin ja Korsnäsin kunnat. Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat lisäksi Suomen ympäristökeskuksen, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Pohjanmaan maakuntaliiton, Satakuntaliiton, Turun yliopiston Brahea-keskuksen, Suomen Tuulivoimayhdistyksen, Ilmatieteenlaitoksen, BirdLife Suomen sekä WWF Suomen merikotkatyöryhmän edustajat. Myös paikalliset maanomistajat ovat olleet mukana hankkeen rahoituksessa.

Kuva © Ville Suorsa

LISÄTIETOJA: 


FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy


Marjo Pihlaja, FT, Suunnittelija
puhelin 044 7046213
marjo.pihlaja a fcg.fi


Ville Suorsa, FM, suunnittelija
puhelin 040 7511266
ville.suorsa a fcg.fi

Eeva Kokki (eeva.kokki a fcg.fi), 18.3.2015Takaisin