Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Uudella Sohu-mittarilla* tietoa sosiaalipalveluiden henkilöstötarpeesta

Uudella Sohu-mittarilla* tietoa sosiaalipalveluiden henkilöstötarpeesta

Sosiaalipalvelujen hoivatarpeen mittaamiseen on kehitteillä uusi geneerinen Sohu-mittari. Tarve mitata hoivatyötä ja hoitoisuuteen perustuvaa henkilöresurssin arviointia on suuri myös sosiaalipalveluiden erilaissa toimintaympäristöissä.

Nyt pilotointivaiheeessa oleva Sohu-mittari kuuluu RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmän mittariperheeseen, ja sillä voidaan tarkastella hoivatyötä esimerkiksi vanhus-, mielenterveys- ja kehitysvamma-asiakkaiden erilaisissa asumispalveluissa ja kotihoidossa. 
 

Hoitoisuustieto on tarpeen johtamisessa 

Hoitoisuustiedon perusteella voidaan kohdentaa työntekijöiden työpanosta vastaamaan asiakkaiden hoidon tarvetta. RAFAELA®-järjestelmään sisältyy se, että jokaiseen yksikköön määritetään ns. optimaalinen hoitoisuuden taso, joka perustuu työntekijöiden ammatilliseen arvioon työn kuormittavuudesta ja asiakastyön hyvän laatutason toteutumisesta. Mittari ottaa huomioon myös, mitä asiakas olisi tarvinnut tullakseen hyvin hoidetuksi. 

Yksikön optimaalisen kuormituksen taso yhdistettynä yksikön kuormitus/työntekijätietoon kertoo optimaalisen resursoinnin tason. Kun pysytään ns. optimaalisen hoitoisuuden tasolla, resursointi ja asiakkaiden hoidon tarve ovat tasapainossa. 

Alla olevan kuvan esimerkkiorganisaatiossa on neljä yksikköä ja siinä näkyy kuormitus/työntekijä-raportti. Punainen kertoo aliresursoinnista ja ylikuormituksesta. Keltaisella visualisoidaan päinvastainen: resursseja suhteessa enemmän kuin olisi tarpeen. Vihreän merkitys on, että yksikön taso on optimaalinen. 

Annen Sohu KuvaHenkilöresursoinnin katsotaan olevan riittävällä tasolla, kun 70 % päivistä on optimaalisella tasolla. Jos 15 % päivistä on jatkuvasti yli optimaalisen tason, potilasturvallisuudessa on nähtävissä heikkenemistä, henkilökunnan sairauslomat lisääntyvät ja työssä viihtyvyys kärsii. 
 

Sopiva työkuorma on asiakkaiden, työntekijöiden ja organisaation etu


Mittaritietoja hyödyntämällä pystytään määrittelemään sopiva työkuormituksen taso, joka osaltaan tukee työntekijöiden työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Myös toimintaprosessien laatua, työn sisältöä, työssä jaksamista, tuottavuutta ja kustannuksia voidaan arvioida.  
 
Mittaria kehittävässä työryhmässä on mukana edustajia asiakasorganisaatiosta (Forssa, Lapinlahti ja Helsinki), Åbo Akademista ja FCG:ltä. Kehittämistyön tavoitteena on saada mittari valmiiksi tämän vuoden aikana.


*) Sohu on toistaiseksi vielä työnimi
 

Kirsi Klaile (kirsi.klaile a fcg.fi), 12.2.2019Takaisin