Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Sosiaalialan asiantuntijapäivillä oli esillä mittaritiedon hyödyntäminen

Sosiaalialan asiantuntijapäivillä oli esillä mittaritiedon hyödyntäminen

Mittarien käytölle on monia hyviä perusteita. Tarvitsemme mitattua, näyttöön perustuvaa tietoa ja yhteisen ymmärryksen asiakkaan palvelutarpeesta ja sitä ohjaavasta päätöksenteosta.

FCG:n ständillä keskuteltiin mm. toimintakyky- ja hoitoisuustiedon hyödyntämisestä sosiaalialan päätöksenteossa. Erityisasiantuntija Satu Kainulaisen aiheeseen liittyvä luento veti luentosalin täyteen ja sai kiitosta käytännönläheisestä lähestymistavastaan.

Seuraavan kerran FCG:n asiantuntijat ovat tavattavissa Tampereella Vanhustenhuollon johdon neuvottelupäivillä 14.3. ja Helsingissä Sairaanhoitajapäivillä 21.-22.3. Tiivistelmä Satu Kainulaisen luennosta:
Mittaritiedon hyödyntäminen sosiaalipalveluissa 

Mittarien käytölle on monia hyviä perusteita. Tänä päivänä tarvitsemme mitattua ja näyttöön perustuvaa tietoa. Tarvitsemme yhteisen kielen ja ymmärryksen asiakkaan palvelutarpeesta ja sitä ohjaavasta päätöksenteosta. Mittarin avulla voimme arvioida palveluntarpeen lisäksi myös palvelun vaikuttavuutta ja laatua.

Mittarien ja mittaritiedon kautta saamme yhteisen ymmärryksen kaikille asiakkaan prosessissa toimiville toimijoille. Mittarit ovat konkreettisia apuvälineitä asiakastyössä. Niiden avulla työntekijä pystyy kehittämään omaa työskentelyään ja tekemään oman työnsä läpinäkyväksi.

Päättäjät saavat mittareista ymmärrettävää tietoa toiminnan sekä palveluiden vaikutuksesta ja palvelujärjestelmän kehittämishaasteista. Samoin tutkimus- ja kehitystyö hyötyy, kun ilmiöt kuvataan luotettavasti.

Sosiaalityössä ja sosiaalipalveluissa olisi hyvä pohtia, millainen rooli mittareilla voisi olla ammatillisissa käytännöissä. Oma kokemukseni on, että mittareiden käyttö sosiaalipalveluissa ja sosiaalityössä näyttöön perustuvien käytäntöjen välineenä on vierasta. Niistä ollaan kiinnostuneita, ja pikkuhiljaa ne ovat tulossa osaksi sosiaalityötä. 

Vuonna 2015 astui voimaan uusi sosiaalihuoltolaki. Siinä määritellään sosiaalityö toimintana, johon kuuluu toiminnan vaikuttavuuden seuranta. Vaikuttavuuden havainnointi vaatii luotettavia havaintoja ihmisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn muutoksista. Niiden tekeminen edellyttää mittaamista eli havaintovälineinä mittareita.

Vuonna 2018 laadittiin suositus toimintakykymittareiden eettisestä ja yhdenmukaisesta käytöstä sosiaalialan asiakastyössä. 

Mittareiden käyttö ei voi olla työskentelyssä itseisarvo. On kuitenkin hyvä ymmärtää, miksi niitä käytetään, mitä hyötyä niistä on ja mihin mittaritietoa tarvitaan. Mittareiden käyttö vaatii aina osaamista itse mittareista ja mittaamisesta.

---- 
Satu Kainulainen työskentelee erityisasiantuntijana FCG Konsultoinnin Hyvinvointi- ja sotetiimissä.

Kirsi Klaile (kirsi.klaile a fcg.fi), 8.3.2019Takaisin