Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Hyvinvointitiedolla kohti kuntalaislähtöisempää kuntaa

5.6.2015 09:00

Toukokuussa voimaan tullut uusi kuntalaki velvoittaa kunnat edistämään asukkaidensa hyvinvointia. Lain mukaan kunnalla on oltava kuntastrategia, jossa tulee ottaa huomioon kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen.

Uusi kuntalaki näyttää siis asemoivan hyvinvointinäkökulman kuntajohtamisen keskeiseksi lähtökohdaksi. Mutta miten kunnan asukkaiden hyvinvointiin sitten päästäisiin parhaiten pureutumaan? Nähdäksemme kyse on ennen kaikkea tiedosta. Kuntajohtamisessa tiedon merkitys on ylipäätään keskeinen. Kattavan ja ajantasaisen tiedon avulla hyvinvoinnin näkökulma voidaan juurruttaa erottamattomaksi osaksi kunnan johtamista.

Mistä voimme löytää kunnan johtamisessa tarvittavan olennaisen tiedon kootusti ja hallitusti? Yksi tietoon pohjautuvan kuntajohtamisen apuneuvo on Sähköinen hyvinvointikertomus -työväline. Se on kuntien, kuntayhtymien ja muiden toimijoiden työkalu, joka mahdollistaa tiedon monipuolisen tarkastelun ja vertailun sekä esimerkiksi kokemustiedon ja tilastotiedon yhdistämisen.

Uudessa kuntalaissa edellytetään myös kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien entistä voimallisempaa huomiointia. Kun kunnalla on käytettävissään riittävä tieto kuntalaisten hyvinvoinnista, kunnan on myös helpompi ottaa kuntalaiset mukaan päätösten valmisteluun. Hyvinvointitieto tukee omalta merkittävältä osaltaan kuntalaisten oikeutta osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan – ja kuntalaisten näkökulman esilletuloa.

Luotettava ja laaja-alainen tieto ja sen ennakkoluuloton hyödyntäminen tuovat kuntajohtamisen ja kuntalaisten hyvinvointitarpeet tiiviimpään vuorovaikutukseen. Mitä vahvempi tiedon rooli kunnan johtamisessa ja päätöksenteossa on, sitä kuntalaislähtöisemmäksi kunta voi kehittyä.

 

Jussi Kukkonen, asiantuntija

Anne Sormunen, johtava konsultti

Sähköinen hyvinvointikertomus ja Vaikutusten ennakkoarviointi -työvälineet

FCG Konsultointi