Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Asiantuntemuksella vältetään kuntayhtiöiden karikot

15.8.2016 14:49

Kunnalliset osakeyhtiöt toimivat haastavassa toimintaympäristössä, jossa vaatimuksia asettavat sekä konserniohjaus että yhtiön liiketoiminnan perusedellytykset. Juridisesti yhtiöitä ohjaa osakeyhtiölainsäädäntö, mutta yhtiön taustalla vaikuttavat myös konsernihallinto ja kuntalaki. Kaupunkineuvos Marketta Kokkonen kokosi kuntayhtiöiden toiminnan kannalta keskeisimmät sudenkuopat.


Jäsenyys kunnan omistaman yhtiön hallituksessa ei ole kunnallinen luottamustoimi.

Mitä tästä seuraa, miten tulisi toimia, miten valinnat tehdä?

Hallituksen jäsenellä on velvollisuus huolellisesti toimien edistää yhtiön etua kaikissa tehtäviinsä liittyvissä toimissa. Hallituksen jäsenet eivät edusta heitä jäseniksi ehdottaneita tahoja.

Miten tämä perustavaa laatua oleva asia toimii kuntaomisteisissa yhtiöissä?

Hallituksen jäsen on henkilökohtaisessa vastuussa yhtiötä kohtaa huolellisuusvelvoitteen laiminlyönnistä, korvausvastuu arvioidaan jokaisen jäsenen osalta erikseen. Hallituksen jäsenen osaaminen mitataan aina yksilötasolla.

Hallitusjäsenen vastuu on kova, miten hyvin tämä tiedostetaan?

Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Näin kuntalaki säätää.

Miten tämä lain vaatimus toteutetaan ja miten omistajan tulisi toimia, jotta lain vaatimus toteutuu?

Osakeyhtiössä hallitus vastaa tiedon antamisesta ja harkitsee ettei rikota huolellisuusvelvoitetta ja yhdenvertaisuusperiaatetta.

Miten kuntaomisteisissa yhtiöissä julkisuus ja tiedon saanti tulee järjestää? Miten kuntalainen veronmaksajana tai yksittäinen valtuutettu on oikeutettu saamaan tietoja? Onko kyse julkisesta vai salaisesta tiedosta? Miten viime aikoina erään yhtiön julkisuudessa olleet karikot voidaan välttää?

Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan omistajaohjauksesta. Valtuusto päättää kuntastrategiaan perustustuen omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta.

Miten omistajaohjaus tulisi järjestää ja mitä osaamista se vaatii kunnan konsernijohdolta?

Kuntalain säädökset kuntaomisteisten yhtiöiden hallituksesta ja konserniohjeesta tulevat voimaan ensi vuonna. Kunnilla on kiire valmistautua tähän. Kunnat ovat yhtiöittäneet toimintojaan viime vuosina paljon ja yhtiöiden määrä keskikokoisessa kunnassakin on useita kymmeniä, suurimmissa jopa satoja. Haaste ammattimaisesti toimivaan konsernijohtamiseen ja omistajaohjaukseen on valtavan suuri.  Yhtiöiden toimintaan tarvitaan asiantuntemusta ja ammattimaista hallitustyötä. SOTE-uudistuksen myötä on odotettavissa julkisomisteisten yhtiöiden määrän kasvua. Tämä haastaa koko julkisen sektorin johtamiskäytännöt, jotta ammattimaiseen hallitustyöhön päästään.

FCG käynnistää syyskuun alussa Kunnallisen osakeyhtiön hallitusosaaja-koulutusohjelman. Sen kolmiosaisessa kokonaisuudessa käsitellään mm. ylläesitettyjä teemoja ja paneudutaan osakeyhtiömuotoisen hallitustyön ammattimaisen osaamisen vaatimuksiin. Ohjelman hyväksytty suorittaminen antaa valmiuden julkisomisteisten yhtiöiden hallitustehtäviin.