Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Jälkihöyryjä Kuntamarkkinoilta: RAFAELA® -järjestelmä osana terveydenhuollon henkilöstösuunnittelua

16.9.2016 08:35

 

Kun yritysyhteistyöllä tähdätään yhteisiin tavoitteisiin, luodaan uutta osaamista ja asiakkaita palvelevia ratkaisuja, joskus jopa innovaatioita. Yhteistyön tuloksena voi niin asiakkaan kuin yrityksenkin arvo voi kasvaa huomattavasti.

Aloitimme viime vuonna yhteistyön Numeron Oy:n kanssa. Huomasimme hyvin pian voivamme tarjota terveydenhuollon asiakkaillemme parempia tuotteita, mikäli yhdistäisimme osaamisemme ja kehittämistarmomme. Näin syntyi hoitoisuusluokitusjärjestelmän sekä uudenlaisen työvoiman hallintajärjestelmän toveruus. Yhteisenä tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme monipuolisen ja hyödyllisen tavan suunnitella ja arvioida tarvittavaa henkilöstömäärää terveydenhuollossa. Järjestelmän käyttäjillä on mahdollisuus resurssien oikeaan kohdentamiseen ja siten varmistaa niin potilasturvallisuus, hyvä hoitotyön laatu sekä hoitohenkilökunnan työssä jaksaminen.

RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmä tuottaa tietoa toteutuneesta hoitotyöstä suhteessa käytössä olevaan henkilöresurssiin, eli hoitotyöntekijöiden määrään. Järjestelmä tuo näkyviin toteutetun hoitotyön potilaiden hoitoisuuden avulla. Hoitoisuudella viitataan vakioituun hoitotyön työmäärään. Hoitoisuusluokitusjärjestelmä arvioi työn kuormittavuutta, jonka avulla voidaan määritellä hoitotyöntekijöiden optimaalinen lukumäärä. Tätä tietoa voidaan jatkossa käyttää hyväksi Numeron Oy:n tuottamassa työvoiman hallintajärjestelmässä WFM:ssä (Work Force Management) kun hoitoisuusluokitustietoa käytetään yhtenä henkilötarvetta kuvaavana tunnuslukuna.

Numeronin WFM on innovatiivinen henkilöstönohjausjärjestelmä, joka etsii työn tarpeen ja työn osaamisvaatimusten perusteella työlle tekijät automatisoidusti. Hoitoisuusluokitusjärjestelmästä saatavien tietojen avulla aikaansaadaan entistä laajempi tietopohja henkilöstösuunnittelun tueksi. WFM tarjoaa jaksosuunnittelun perustaksi työn tarpeen ja työn vaatiman osaamisen lisäksi RAFAELA®-järjestelmästä saatavan tiedon sekä potilaiden että yksikön optimaalisesta hoitoisuudesta. Niin WFM:stä saatavaa osaamis- kuin RAFAELA®-järjestelmästä saatavaa henkilöresurssitietoa voidaan käyttää hyödyksi johdon raportoinnissa ja kustannuslaskennassa.

Yhteistyömme tavoitteena on tarjota työvälineitä hoitotyön johtamiseen työn tarpeesta lähtevän työvuorosuunnittelun avulla. Yhteistyömme tulee mahdollistamaan kokonaisuudessaan hoitoisuustiedon aiempaa yhdenmukaisemman ja tavoitteellisemman hyödyntämisen. Numeroniin WFM-järjestelmää käyttäessä on työvuorosuunnittelussa mahdollista huomioida aiemmasta poiketen helposti ja suoraan esim. potilasmäärä ja -hoitoisuus, optimaalinen hoitoisuus hälytysrajoineen. Lisäksi potilasmäärän ja hoitoisuustiedon avulla saadaan tunnuslukuna mm. osastokohtainen reaaliaikainen resurssitilanne, jota apuna käyttäen voidaan arvioida entistä tarkemmin henkilöiden optimaalista sijoittelua. Nykyinen henkilöresurssilaskenta toteutuu monessa paikassa edelleen manuaalisesti, mutta WFM-järjestelmä tulee tuottamaan resurssitiedon automaattisesti.

 

Syksyisin terveisin,

Pia Fredriksson

Pia työskentelee Hyvinvointi ja ICT -palveluiden asiantuntijana FCG Konsultoinnissa.