FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Laitossuunnittelu

Oulun Taskilan jätevedenpuhdistamon viimeisin laajennus valmistui vuonna 2018.

Olemme Suomen johtavia vesihuollon suunnittelu- ja konsulttitoimistoja. Osaamisemme kattaa varsinaisen laitossuunnittelun lisäksi automaation sekä veden- ja jäteveden käsittelyprosessit. Laadimme laitoshankkeiden eri vaiheisiin suunnitelmia ja asiantuntijatehtäviä sekä erilaisia vesihuoltoon liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä. 

Vesihuoltolaitosten suunnittelu

Olemme vuosien varrella olleet suunnittelemassa eri kokoluokan laitoksia pienistä pakettikohteista aina Suomen suurimpiin hankkeisiin. Laajoissa kokonaisuuksissa olemme myös tottuneet käyttämään tiedostopankkeja dokumenttien hallinnan välineenä. Käytämme laitossuunnittelussa tapauskohtaisesti 3D-ympäristössä tapahtuvaa suunnittelua, jonka tuloksena syntyy laitoksen havainnollinen virtuaalimalli. 

Laitossuunnittelun kohteita ovat muun muassa

 • Jätevedenpuhdistamot: uudet laitokset sekä nykylaitoksien laajennukset, saneeraukset ja tehostamiset
 • Lietteenkäsittely- ja biokaasulaitokset
 • Vedenottamot ja talousveden käsittelylaitokset: uudet laitokset sekä nykylaitoksien laajennukset, saneeraukset ja tehostamiset
 • Pumppaamot ja paineenkorotusasemat
 • Polttoaineen jakeluasemien suunnittelu, valvonta, rakennuttaminen ja luvitus


Osaamisemme kattaa koko laitossuunnittelun suunnitteluketjun

 • Prosessivertailut ja esisuunnitelmat
 • Laajemmat vaihtoehtovertailut ja kehittämissuunnitelmat
 • Yleissuunnittelu
 • Yksityiskohtainen suunnittelu
 • Urakkatarjouspyynnöt: tekniset ja kaupalliset asiakirjat
 • Työnaikainen toteutussuunnittelu kaikkien tarvittavien suunnittelualojen osalta
  Veden ja jäteveden käsittely

  Meiltä saat kattavat vesihuollon suunnitteluun ja konsultointiin liittyvät palvelut. Hallitsemme vesihuollon koko elinkaaren. Palvelumme kattavat vesihuollon eritasoiset suunnitelmat, toteutuksen asiantuntijatehtävät sekä erilaiset vesihuoltoon liittyvät tutkimukset ja selvitykset. Olemme yksi johtavista vesihuollon suunnittelu- ja konsulttitoimistoista Suomessa.

  Talousvedet

  • Käsittelymenetelmien valinta ja mitoitus: pohjavesilaitos, pintavesilaitos ja tekopohjavesilaitos
  • Alkaloinnin toteutustavan valinta ja suunnittelu: kalkkikivi, kalkki, lipeä, sooda 
  • Käsittelyn tehostamisselvitykset ja -suunnitelmat
  • Alkalointiselvitykset ja alkaloinnin optimointi
  • Tarvittavien kemikaalien valinta sekä niiden oikea annostelu
  • Desinfioinnin suunnittelu: UV, jatkuva tai ajoittainen klooraus
  • Valvontatutkimusohjelmien laadinta 
  • Talousveden riskinarviointi ja riskienhallintatoimenpiteiden määrittely (WSP, Water Safety Plan) kattaen koko vedentuotantoketjun raakavedestä, vedenkäsittelyyn ja johtamiseen kiinteistöille: tunnistetaan talousveden laatua uhkaavat vaaratekijät ja riskit, määritellään vaarojen poisto/minimointi sekä tarvittavat toimenpiteet ja näiden seurantaohjelma. WSP:n laatimiseen suositellaan web-pohjaista WSP-työkalua.
  • Korroosiotutkimukset: selvitämme rauta- ja kupariputkien korroosion syitä ja suunnittelemme tarvittavat toimenpiteet korroosio-ongelmien ratkaisemiseksi
  • Tekopohjavesiselvitykset: järvi- tai jokiveden esikäsittelyvaihtoehdot, tekopohjaveden muodostumisen selvitykset mm. HPLC-SEC ja isotooppitutkimukset, veden imeytys, tekopohjaveden jälkikäsittely

  Jätevedet

  • Jätevedenpuhdistamoiden käyttötuki sekä pitkän aikavälin käyttötukena että ongelmatilanteissa tehtävät prosessiselvitykset
  • Puhdistamoiden kapasiteettiselvitykset
  • Biokaasulaitoksien rejektivesien käsittelyselvitykset
  • Massataselaskelmat ja prosessin dynaaminen mallintaminen
  • Ympäristölupahakemukset ja velvoitetarkkailuohjelmat 
  • Jätevedenpuhdistamoiden kokonaisvaltaiset riskienhallintasuunnitelmat
   (Sanitation Safety Plan, SSP)
  • Hygienisointivaatimuksiin liittyvien ongelmien ratkaisu

  Teollisuuden palvelut

  • Teollisuuden vedenkäsittelyprosesseihin liittyvien ongelmien ratkaisut 
  • Teollisuusjätevesien johtamissopimukset ja tarkkailusuunnitelmat
  • Jätevesimaksun laskeminen
  • Teollisuuden ympäristölupahakemukset
  • Toiminnan ympäristövaikutuksien ja teollisuuden jätevesien viemäröintikelpoisuuden selvittäminen
  • Teollisuusjätevesien haitta-aineselvitykset

  Velvoitetarkkailut ja tarkkailuohjelma

  Tarkkailemme talousvesien laatua sekä huolehdimme jätevedenpuhdistamoiden ja teollisuuslaitosten velvoitetarkkailuista yhteistyössä akkreditoitujen ympäristölaboratorioiden kanssa. Hallitsemme koko ketjun tarkkailuohjelmien laatimisesta yhteenvetoraporttien tulosten tulkintaan. Poikkeamien ilmetessä tai erikoistestien, kuten nitrifikaation inhibitiotestien tai myrkyllisyystestien suunnittelussa, asiantuntemuksemme on käytettävissä aina toimenpidesuosituksiin ja prosessiselvityksiin saakka. Näytteenotoissa käytämme sertifioituja vesinäytteenottajiamme.

  Koulutus

  Opastamme asiakkaitamme järjestämällä vesityökortti-, puhdistusprosessi- ja velvoitetarkkailukoulutuksia

  Edellisiä tukevat FCG:n vesihuoltolaitoksien datan keräämiseen ja muokkaukseen kehittämät ohjelmistot FCGSmart-tuotteet

  Yhteyshenkilö

  Kalle Kiisto
  Kalle Kiisto
  Projektijohtaja
  Laitossuunnittelu
  kalle.kiisto a fcg.fi
  +358 50 366 3548

  Esitteitä

  Vesihuolto
  652 KB, päivitetty 2.6.2016
  Vesi ja jätevesiprosessien asiantuntijapalvelut
  298 KB, päivitetty 31.3.2014
  Veden laadun turvaaminen ja riskien hallinta
  335 KB, päivitetty 31.3.2014
  Mallinnus
  288 KB, päivitetty 31.3.2014