FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Jätteenkäsittelyn BAT-päätelmät ja ympäristölupaselvitykset

Askarruttaako jätteenkäsittelyn (WT) BAT-päätelmien soveltaminen ja ympäristöluvan ajantasaisuus?

Jätteenkäsittelyä (WT) koskevat BAT-päätelmät julkaistiin 17.8.2018. Jätteenkäsittelyn BAT-päätelmiä sovelletaan direktiivilaitoksiin, joissa harjoitetaan jätteenkäsittelyn BAT-päätelmien alaan kuuluvaa käsittelytoimintaa. Laitokseen voi myös kuulua yksi tai useampi päätelmien soveltamisalaan kuuluva jätteenkäsittelytoiminto tai käsittelyprosessi, mutta esimerkiksi kaatopaikat on osin rajattu päätelmien ulkopuolelle. 

Osa jätteenkäsittelyn BAT-päätelmistä ovat niin kutsuttja sitovia päätelmiä ja ne sisältävät hyväksyttävät päästötasot (BAT-AEL, associated emission levels eli BAT-päästötasot). Sitovia BAT-päästötasoja on annettu muun muassa suorille ja epäsuorille päästöille vesistöön ja tietyille mekaanisen käsittelyn kanavoiduille päästöille ilmaan. BAT-päästötasoja lievempien raja-arvojen määrääminen on mahdollista tietyin ehdoin, mutta poikkeaminen on aina erityisesti perusteltava ympäristöluvassa.

BAT-päätelmät muuttavat myös tarkkailun suorittamista, sillä jatkossa tarkkailutulokset ilmoitetaan aiemmista käytännöistä poiketen vuorokausikeskiarvoina.

Direktiivilaitoksen toiminnanharjoittajan odotetaan esittävän 18.2.2019 mennessä valvontaviranomaiselle selvitys siitä, vastaako laitoksen ympäristölupa päätelmiä sekä ympäristönsuojelulakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä. 

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n asiantuntijat auttavat mielellään ympäristölupien tarkistamisselvityksissä, poikkeamahakemuksissa sekä muissa BAT-päätelmiin liittyvissä kysymyksissä.

Yhteyshenkilö

Jutta Laine-Ylijoki
Jutta Laine-Ylijoki
Johtava asiantuntija, kiertotalous
Ympäristöselvitykset
jutta.laine-ylijoki a fcg.fi
+358 40 522 8580