Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Hanhikiven linnuston ja voimajohtojen selvitys

Työssä suunniteltiin ja toteutettiin laajamittaisia linnustoselvityksiä linnustollisesti herkälle alueelle rakennettavan Hanhikiven ydinvoimalaitoksen kantaverkkoon liittämistä varten suunniteltujen voimajohtojen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarpeisiin. Laajamittaiset linnustoselvitykset olivat myös pohjana hankkeessa edellytettyyn luonnonsuojelulain 65 § mukaiseen Natura-arviointiin. Työ sisälsi maastoselvityksenä muuttolinnuston tarkkailua, lepäilijälaskentoja, pesimälinnustoselvityksiä sekä pesivien lintujen ruokailulentojen tarkkailua. Työn aikana kehitettiin myös voimajohtohankkeisiin suunnattuja arviointimenetelmiä.

Työ oli osana laajempaa ympäristövaikutusten arviointia, joka palkittiin vuonna 2016 myönnetyllä Hyvä YVA -palkinnolla.

Asiakkaalle tarjottujen palvelujen kuvaus

Hanhikiven niemelle suunniteltujen voimajohtojen vaikutukset alueen linnustoon, Natura-arviointi.

Kohteen tiedot

Tilaaja Fingrid Oyj
Sijainti Suomi / Pyhäjoki
Aloitusajankohta 03/2015
Valmistuminen 08/2016
Tarjottujen palveluiden arvo 79400.00000