Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Vantaa Koisotie 10, lumenvastaanottopaikan ja siihen liittyvän puistoalueen yleis- ja rakennussuunnitelma

Yleissuunnitelma 2009, rakennussuunnitelma 2010-11, täydennykset 2011-12.

Työ piti sisällään varsinaisen lumenvastaanottopaikan ja siihen liittyvän maavallin suunnittelun lisäksi puistosuunnittelun, meluselvitykset, meluseinän rakennesuunnittelun, hulevesiselvitykset ja hulevesien hallinnan suunnittelun liittyen puistoalueen suunnitteluun, sekä puiston reittien suunnittelun. Yleissuunnitelmavaiheessa laadittiin yleissuunnitelma ja katusuunnitelma myös Koisotien parantamisesta.

Suunnittelualue jakautuu kahteen eriluonteiseen osaan; varsinaiseen lumenvastaanottoalueeseen ja sitä tulevaisuudessa ympäröimään istutettuun suojavalliin ja puistoalueeseen. Suojavallista tulee uusi avointa maisematilaa rajaava metsä monikerroksellisine reunavyöhykkeineen. Puistoalueella keskeisenä aiheena ovat hulevesialtaat, joihin vesi virtaa olemassa olevia – osittain siirrettyjä ja uudelleen muotoiltuja - ojia myöten. Puistokäytävät on linjattu niin, että vesi näkyy osana puistoaluetta. Lumenvastaanottoaluetta ympäröi luiskakaltevuudeltaan vaihteleva valli, jonka ulkoreunat on metsitetty monnilajisilla istutuksilla tuomaan taustaa puistolle ja peittämään lumenvastaanottoalueen toimintoja.
Hulevesien hallinta

Tarkoituksena oli laatia suunnitelma asemakaavan mukaisesta kosteikkoalueesta jonka tarkoitus on pidättää lumenvastaanottoalueelta peräisin olevat veden epäpuhtaudet ja tasata virtaamaa siten, että puistoon muodostuu ympärivuotinen vesiaihe. Kosteikkoalueeseen sisältyy myös alueen länsipuolella virtaava oja.
Työn merkittävä osatehtävä oli laatia suunnitelma kosteikkoalueesta - altaiden mitoituksineen - jonka tarkoitus on pidättää lumenvastaanotto-alueelta peräisin olevat veden epäpuhtaudet ja tasata virtaamaa siten, että puistoon muodostuu ympärivuotinen vesiaihe.

Biopidätysalue suodattaa lumenvastaanottoalueelta, öljyn- ja
hiekanerotusjärjestelmän kautta tulevat epäpuhtaat vedet kasvillisuuden avulla:
- Biopidätysalueen pinta-alavaraus on noin 1000 m2, jolloin varsinaisen suodattimen ala olisi noin 750 m2.
- Suodatuskerroksen ollessa paksuudeltaan 50 cm tulee sen materiaalin vedenläpäisevyyskertoimen olla tasoa 4*10-6 m/s, jotta mitoitusvesimäärä läpäisisi suodatuskerroksen vuorokaudessa.
- Padottamalla vettä lumen läjitysalueen puolelle estetään ylikuormitus.
- Mitoituksen ylittävät vedet johdetaan suoraan kosteikkoon ylivuotoreittiä pitkin.

Yhteyshenkilöt

Kohteen tiedot

Tilaaja
Sijainti Suomi / Vantaa
Valmistuminen 03/2012