Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Vantaan Rälssipuiston ja Manttaalipuiston hulevesialtaiden yleis- ja rakennussuunnittelu

Yleis- ja rakennussuunnitelma

Työ piti sisällään Vantaan Aviapoliksen alueella sijaitsevan Rälssipuiston ja Manttaalipuiston puistosuunnitelman laatimisen, sitä tukevan hulevesien hallinnan, sekä alueella sijaitsevien viemärilinjojen siirron suunnittelun.

Viheralue jakautuu 2 osaan, joita erottaa katu. Molemmissa puistoissa keskeisenä aiheena on tulva-allas. Altaat liittyvät puistojen poikki virtaavaan purouomaan, jonka linja säilytetään nykyisellä paikallaan.

Puistoihin suunniteltiin metsiköillä rajatut selkeät avoimet alueet, joita hoidetaan erityyppisinä niittyinä. Tulva-altaisiin liittyy myös runsaita kosteikkokasvillisuusalueita ja kosteita niittyjä. Loivapiirteiset altaat ovat suuren osan vuotta lähes kuivia, ja maiseman tulee näyttää hyvältä eri tilanteissa. Molempien puistojen poikki linjattiin uusi ulkoilureitti, joka toimii samalla huoltoyhteytenä.

Hulevesien hallinta

Puistojen läpi virtaa Kirkonkylänoja, joka on yksi Vantaan kaupunkipuroista. Sen valumaalueen pinta-ala on noin 8 km2. Kirkonkylänojan valuma-alueella sijaitsee paljon tiiviisti rakennettuja alueita, joilla muodostuvat hulevedet aiheuttavat uomassa suuria virtaamia. Kirkonkylänoja on tulvinut muutamia kertoja ja valuma-alueen rakentumisen jatkuessa ongelmien voidaan ennakoida pahenevan. Tästä johtuen Puistoihin suunnitellaan hulevesien viivytysaltaita, joilla Kirkonkylänojan virtaamaa voidaan rajoittaa tulvahaittojen ehkäisemiseksi alapuolisilla alueilla.

Yhteyshenkilöt

Kohteen tiedot

Tilaaja
Sijainti Suomi / Vantaa
Valmistuminen 03/2013