Kylmä fakta on, että kuntien ja Verohallinnon kiinteistörekisterien tiedot eivät ole ajan tasalla. Rekisterit saattavat olla usein pahastikin puutteellisia ja virheellisiä. Tämän vuoksi kunnilta jääkin vuosittain saamatta jopa satojen miljoonien eurojen kiinteistöverotulot. Samaan aikaan talouskurimuksessa elävässä kuntataloudessa on jo pitkään etsitty säästöjä kaikin mahdollisin keinoin. Erinomainen vaihtoehto veroprosenttien korotusten sijaan olisikin veropohjan kuntoon saattaminen kiinteistötietojen päivityksen avulla. 

Kiinteistöveron ulkopuolella olevia rakennuksia jopa 20 prosenttia 

Kuntien näkökulmasta kiinteistövero on vakaa ja turvallinen tulonlähde kunnille ja sen tuotto helposti ennakoitavissa. Useista syistä johtuen kiinteistöveron ulkopuolelle on jäänyt huomattava määrä rakennusmassaa, joka ei sisälly minkään viranomaistahon rekisteritietoihin.   

Puutteellisten ja virheellisten rekisteritietojen vuoksi merkittävä osa kiinteistöveron piiriin kuuluvista verokohteista jääkin veron ulkopuolelle. Kiinteistöveron ulkopuolella olevien rakennusten osuus saattaa olla jopa yli 20 %. Virheiden oikaisu ja puuttuvien rakennusten saattaminen kiinteistöveron piiriin kasvattaa merkittävästi kunnan kiinteistöverotuloja sekä johtaa myös osaltaan kiinteistön omistajien tasa-arvoiseen verokohteluun.   

Kiinteistöverotus 2.0 hankkeesta syntyvät suorat hyödyt 

  • kiinteistöverotulojen merkittävä kasvu 
  • paine nostaa kunnan kiinteistöveroprosentteja laskee (veroprosentin nostaminen on aina negatiivinen viesti, vaikka se lisääkin tuloja kaikkien yhteiseen käyttöön) 
  • verovelvollisten tasapuolisuus kasvaa  
  • viranomaistahojen rekisteritietojen laatu ja yhtenäisyys kohentuu 

Oikaisuvaatimuksella verotusta voi korjata takautuvasti 

Kiinteistön omistajan näkökulmasta Väestörekisterikeskuksen ja verottajan tiedot ovat usein puutteellisia tai virheellisiä, joka vaikuttaa rakennusten verotusarvoon ja sitä kautta maksettavaan kiinteistöveron määrään.  

Koska tietojen tarkistaminen voi olla kiinteistöjä omistavalle verovelvolliselle haasteellista ja resursseja vaativaa, FCG suorittaa kiinteistöveron oikeellisuustarkastuksia kiinteistöomistajille läpi vuoden.  

Koska tietojen tarkistaminen voi olla kiinteistöjä omistavalle verovelvolliselle haasteellista ja resursseja vaativaa, FCG suorittaa kiinteistöveron oikeellisuustarkastuksia kiinteistön omistajille läpi vuoden. Oikaisuvaatimuksen avulla verotusta voidaan korjata takautuvasti kolmelta vuodelta. Kiinteistöverotuksen tietojen ajantasaisuudesta syntyy hyötyä esimerkiksi myös kiinteistökaupan due diligence –vaiheessa. Työn kautta edistetään myös vastuullista toimintaa esimerkiksi sen kautta, että verovelvollisten tasapuolisuus korjaantuu. 

Tuulivoimasektorin kiinteistöverotulot ovat merkittävät 

Suomeen vuoden 2018 loppuun mennessä rakennettu tuulivoima tuo kunnille koko 20 vuoden elinkaarensa aikana yhteensä yli 400 miljoonan euron kiinteistöverotulot. Yksittäisen kunnan saamat verotulot riippuvat voimalan rakennuskustannuksista, tuulivoimaloiden määrästä ja tehosta sekä kunnan määrittämästä kiinteistöveroveroprosentista. Tarjoamme tuulivoima-sektorin kiinteistöverohyöty- ja kuntataloudellisia selvityksiä sekä toimijoille että kuntasektorille.