Tunnemme tarvittavat ympäristöselvitykset ja tuemme asioinnissa viranomaisten kanssa.

Yleisimmät viranomaisprosessit ennen rakentamisvalmiutta ovat:

  • Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-laki 252/2017)
  • Natura-arvioinnin velvollisuuden selvittäminen tai Natura-arviointi (Luonnonsuojelulaki 65 § 255/2017)
  • Tuulivoimayleiskaavan laatiminen (MRL 132/1999, MRL 77a§)

Aihealueet, joissa olemme apunasi tuulivoimaprojektisi hankevalmistelussa:

  • YVA-ohjelman laatiminen viimeisteltynä viranomaiselle toimitettavaksi
  • YVA-ohjelman mukaisen vaikutusarvioinnin toteuttaminen, sisältäen mm.:
  • selvitys nykytilasta
  • mahdolliset erillisselvitykset
  • arvio hankkeen vaikutuksista
  • Arviointiselostuksen laatiminen viimeisteltynä viranomaiselle toimitettavaksi
  • Viranomaisneuvotteluihin, sidosryhmätapaamisiin ja yleisötilaisuuksiin osallistuminen

Mitä arviointimenettelyllä tarkoitetaan?

Tuulivoimalahankkeisiin liittyy ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) silloin, kun yksittäisten laitosten lukumäärä on vähintään 10 kpl tai kokonaisteho on vähintään 45 megawattia. Lukumäärään lasketaan mukaan myös hankkeeseen liittyvät rakentamiseen, käyttöön ja huoltoon tarvittavat rakenteet. Paikallinen ELY-keskus voi edellyttää ympäristövaikutusten arvioinnin tehtäväksi myös pienempiin tuulivoimahankkeisiin.

YVA-lainsäädännön mukaisesti hankkeen kannalta keskeiset tai siihen suoraan liittyvät toimet tai liitännäishankkeet kuuluvat hankekokonaisuuteen ja näin ollen myös YVA-menettelyn piiriin. Tuulivoimahankkeissa tämä tarkoittaa erityisesti hankkeen sähkönsiirron toteutusta, joka tulee käsitellä samssa YVA-menettelyssä tuulivoimapuiston kanssa.

Ympäristövaikutustenarvioinnin (YVA) prosessin sisältämät vaiheet ovat ympäristövaikutusten arviointiohjelma sekä ympäristövaikutustenarviointiselostus.

Milloin ympäristönvaikutusten arviointimenettely tehdään?

YVAssa hankkeen vaikutukset arvioidaan suunnittelun yhteydessä ennen päätöksentekoa, jolloin tuleviin ratkaisuihin voidaan vielä vaikuttaa. YVA-menettelyn aikana ei päätetä tuulivoimahankkeen toteuttamisesta, vaan YVA on suunnittelun apuväline, jonka tulokset on otettava huomioon hankkeen lupaharkinnassa. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely alkaa siinä vaiheessa, kun toimitat tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman alueen ELY-keskukselle.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyy, kun yhteysviranomainen on antanut perustellun päätelmän arviointiselostuksesta.

Palaa takaisin tuulivoimapalveluiden etusivulle

Palaa takaisin tuulivoimahankkeen esisuunnitteluun

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.