Tuulivoimahankkeen toteuttaminen edellyttää kaavoituksen lisäksi kattavia luonto- ja ympäristöselvityksiä sekä usein myös ympäristövaikutusten arviointia (YVA). Kaavoitusta ohjaa kunta, YVA:a paikallinen ELY-keskus. Vuonna 2017 lähtien on ollut mahdollista myös yhteismenettely.

Hankkeen toteuttamista sujuvoittaa, kun sekä YVA- että kaavaprojektipäälliköt löytyvät samasta talosta. FCG voi tarjota monialaisen palvelukokonaisuuden alkuvaiheen esiselvityksistä aina työmaavalvontaan asti. Työn edistämistä siivittää myös kattava aluetoimistojemme verkosto ja niiden paikallistuntemus. Ota yhteyttä, niin laaditaan sopiva paketti juuri sinun tuulivoimahankkeesi tarpeisiin!

Meillä on kokemusta:

 • Kymmeniä tuulivoimayleiskaavoja
 • Yli 50 tuulivoimahankkeen YVA-menettelyä
 • Useita käynnissä olevia YVA:n ja kaavan yhteismenettelyitä
   

Kaavaprosessi

Vireilletulovaihe

 • aloite kunnalle kaavan laatimisesta
 • kunta päättää kaavan vireillepanosta
 • laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
 • MRL:n mukainen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu
 • kuulutus kaavan vireilletulosta, OAS nähtäville
 • usein hanketta esittelevä yleisötilaisuus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osayleiskaavaprosessin tultua vireille laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). OAS:ssa kuvataan hankkeen tavoitteet, lähtökohdat, laadittavat selvitykset, osallistuminen, vaikutustenarviointi sekä aikataulu. OAS tarkistetaan kaavan MRL:n mukaisessa aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa. Viranomaisneuvottelun jälkeen OAS:ia tarvittaessa täydennetään, minkä jälkeen kunta asettaa sen nähtäville. Osalliset voivat ottaa kantaa OAS:iin. Yhteismenettelyssä ympäristövaikutusten arviointi on osa kaavaprosessia ja kaava-asiakirjat laaditaan sekä MRL:n että YVAL:n sisältövaatimukset täyttävästi. Yhteismenettelyssä YVA-suunnitelma on osa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa.

Valmisteluvaihe

 • laaditaan tarvittavat selvitykset
 • laaditaan valmisteluaineisto; kaavaluonnos ja kaavaselostus liitteineen
 • kunta hyväksyy luonnoksen sisällön ja päättää sekä kuuluttaa valmisteluvaiheen kuulemisesta
 • valmisteluaineisto on kuukauden nähtävillä, lisäksi yleisötilaisuus
 • osallinen voi jättää kaavasta mielipiteen, viranomaiset antavat lausuntoja

Valmisteluaineisto

Kaavan valmisteluaineisto sisältää yleensä kaavakartan (kaavaluonnos) ja kaavaselostuksen liitteineen (erillisselvitykset).

Mikäli hankkeessa tehdään erillinen YVA, se on kaavan liitteenä. Kaavaluonnos voi tukeutua YVA:n vaikutustenarviointiin. Yhteismenettelyssä YVA-selostus ja kaavaselostus on yhdistetty. Yhteismenettelyssä kunnan rooli korostuu, ELY:n tehtävänä on ympäristövaikutusten arvioinnin riittävyyden tarkistaminen ja ohjaus.

Valmisteluaineisto asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi, jonka aikana osallisilla on mahdollisuus jättää siitä mielipide ja viranomaiset antavat lausuntonsa. Mielipiteet ja lausunnot pyytää kunta ja osoitetaan kunnalle.

Ehdotusvaihe

 • mielipiteisiin ja lausuntoihin laaditaan vastineet
 • tarvittaessa viranomaisneuvottelu
 • kunta päättää toimenpiteistä
 • päivitykset, muutokset ja täydennykset kaavaan, selostukseen ja selvityksiin à kaavaehdotus
 • kunta käsittelee kaavaehdotuksen ja päättää sen nähtäville asettamisesta
 • kaavaehdotuksen nähtäville panosta (väh. 30 vrk) kuulutetaan 
 • yleensä ehdotusta käsittelevä yleisötilaisuus

Osayleiskaavaehdotus

Kaavaluonnoksesta (valmisteluaineisto) saatu palaute tiivistetään ja niihin laaditaan kaavoittajan vastineet. Kaavaluonnos kehitetään kaavaehdotukseksi saatu palaute huomioon ottaen. Otetaan huomioon YVA-selostuksesta saatu yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä. Yleensä suositellaan järjestettäväksi myös viranomaisneuvottelu. Kaavaehdotus asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi, jonka aikana osallisilla on mahdollisuus jättää kaavasta muistutus ja viranomaiset antavat lausuntonsa.

Hyväksymisvaihe

 • muistutuksiin ja lausuntoihin laaditaan vastineet
 • tarvittaessa viranomaisneuvottelu
 • kunta päättää toimenpiteistä
 • tarvittavat viimeistelyt kaava-asiakirjoihin
 • hyväksymiskäsittely kunnassa
 • kaavan hyväksymisestä päättää kunnanvaltuusto

Osayleiskaavan hyväksyminen

Kaavaehdotuksesta saatu palaute tiivistetään ja siihen laaditaan kaavoittajan vastineet. Kaavamateriaaliin tehdään vähäiset tarkistukset ja se saatetaan kunnanhallitukseen ja kunnanvaltuustoon hyväksyttäväksi.

Voimaantulo

Ilman valituksia kaava saa lainvoimaan valitusajan päätyttyä. Kaava tulee voimaan, kun lainvoiman saaneesta kaavan hyväksymispäätöksestä on kuulutettu.

Palaa takaisin tuulivoimapalveluiden etusivulle

Palaa takaisin tuulivoimahankkeen esisuunnitteluun