Turbiini

Tuulivoima on päästötön ja kustannustehokas energiamuoto

Tuulivoima on yksi puhtaimmista sähköntuotantotavoista. Se on Euroopassa nopeimmin kasvava ja tällä hetkellä toiseksi suurin energiantuotantomuoto. Suomessa tuulivoima on nopeimmin kasvava energiantuotannon muoto ja nykyisellä kustannustasolla edullisin energiantuotantotapa. Uusiutuvana, päästöttömänä energiantuotantomuotona tuulivoimalla on merkittävä rooli ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. 

Mitä tuulivoima on?

Tuulivoima muuntaa tuulen eli ilman liike-energian sähköksi tuuliturbiinien kautta. Tuulivoima on uusiutuva ja päästötön energianlähde, sillä tuuli syntyy auringon säteilyenergiasta eikä sen tuotannossa synny päästöjä ilmaan, veteen tai maaperään. 

Tuulivoiman rakentamisessa kiinnitetään erityistä huomiota hankkeen ympäristövaikutuksiin. Hankkeiden koosta riippuen ympäristövaikutuksia arvioidaan yleiskaavoituksen sekä usein myös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kautta.  Arvioinnissa huomioidaan niin tuulipuiston toiminnan kuin rakentamisen ja käytöstä poistonkin vaikutukset ympäristöön.. 

Tuulivoima poikkeaa muusta sähköntuotannosta tuotannon ajallisen vaihtelun vuoksi. Tuulisähkön tuotanto vaihtelee päivittäin tuulisuuden mukaan. Suomessa talvi on tuulisinta aikaa ja siten yleisistä ennakkokäsityksistä poiketen tuulivoiman tuotannolle otollisin aika vuodesta. Tuulivoimatuotanto sopiikin hyvin pohjoisiin olosuhteisiimme, joissa sähkön kulutus on suurempaa talvella kuin kesällä.

Tuulivoimala vaatii käynnistyäkseen riittävän tuulen nopeuden, tyypillisesti noin 3,5 m/s tuulen. Laitoksen teho on verrannollinen tuulen nopeuteen. Tuulivoimala alkaa tuottamaan sähköä nimellistehonsa verran, kun tuulennopeus on noin 10-15 m/s. Voimakkaalla tuulella (yli 25 m/s) voimala sammuttaa itse itsensä laitevaurioiden estämiseksi. 

Tuulivoima on tutkitusti edullisin sähköntuotantotapa

Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimuksen mukaan maalla sijaitseva tuulivoimala on edullisin tapa tuottaa sähköä Suomessa. Tuulivoiman tuotantokustannus on laskenut viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi ja sen odotetaan laskevan vielä nykyisestäkin. Kustannusten laskuun ovat vaikuttaneet erityisesti voimaloiden kasvanut yksikkökoko, alentuneet käyttö- ja kunnossapitokustannukset sekä lisääntynyt tuotanto.

Maalle rakennettavan tuulivoimalan investointikustannus on karkeasti noin 1,5 miljoonaa euroa megawattia kohden. Merelle rakentaessa kustannukset kohoavat 20-50 prosenttia.  Merituulivoiman kustannustasoa nostavat muun muassa perustusten sekä tarvittavien sähkönsiirtokaapeleiden kustannus,

Tuulivoimalan käyttöikä on noin 20-25 vuotta, mutta tuulipuistoaluetta ja sinne rakennettua infrastruktuuria on mahdollisuutta hyödyntää pidempään korvaamalla voimalat uusilla.. Pääosa tuulivoimaloiden komponenteista voidaan kierrättää.. 

Tuulivoimateknologian kehitys on nopeaa ja kapasiteetti kasvaa tasaisesti

Suomessa tuulivoimarakentaminen käynnistyi myöhään muihin Euroopan maihin verrattuna. Ensimmäinen sähköverkkoon kytketty tuulivoimala otettiin käyttöön vuonna 1986 Inkoossa. Suomen ensimmäinen tuulipuisto rakennettiin vuonna 1991 Korsnäsiin ja se koostui neljästä teholtaan 200 kilowatin voimalasta. Seuraavat kaksi vuosikymmentä olivat hitaan kasvun aikaa uusien voimaloiden rakentuessa harvakseltaan. 

Tuulivoimarakentaminen lähti merkittävään kasvuun 2012 tuotantokustannusten laskiessa merkittävästi ja kasvu on ollut vahvaa. Tuulivoiman tuotanto kasvoi vuosina jyrkästi vuosina 2016 ja 2017, kun kahden vuoden aikana Suomeen rakennettiin 335 uutta tuulivoimalaa yhteiskapasiteetiltaan yli 1000 megawattia. Vuoden 2017 lopussa 5,6 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta oli tuotettu tuulivoimalla. 

Tuulivoimaloiden huipunkäyttöaika (kapasiteettikerroin) on noussut tasaisesti. Huipunkäyttöaika kuvaa sen ajan pituutta, joka kuluisi vuodessa tuotetun energian tuottamiseen, mikäli tuulivoimala toimisi koko ajan nimellistehollaan. Esimerkiksi 2000 tunnin huipunkäyttöaika ei merkitse sitä, että laitos tuottaa 2000 tuntia ja seisoo loppuvuoden, vaan sitä että laitos on tuottanut vuoden aikana energiamäärän, jonka laitos tuottaisi toimiessaan nimellistehollaan 2000 tuntia. Mikäli tuulivoimalan vuotuinen huipunkäyttöaika on yli 2400 tuntia, on laitos tuottanut hyvin. Teknologinen kehitys on nopeaa ja uudempien tuulipuistojen kapasiteettikerroin onkin iäkkäämpiin verrokkeihin verrattuna selvästi korkeampi. 

Suomessa oli vuoden 2019 lopussa 131 tuulipuistoa ja 754 tuulivoimalaa, joista lähes puolet sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla. Tuulivoimakapasiteetti oli yhteensä 2284 megawattia. Voimalat tuottivat sähköä 5,9 terawattituntia kattaen noin seitsemän prosentin osuuden koko maan sähkönkulutuksesta sekä yhdeksän prosenttia energiantuotannosta. Suurimmat voimalat ovat viiden megawatin kokoisia, mutta tulevaisuudessa merelle rakennettavien voimaloiden teho voi olla jopa seitsemän megawattia. 

Tuulivoiman tulevaisuus näyttää valoisalta

Tuulienergiapotentiaali on arvioiden mukaan yli kymmenkertainen koko maailman sähkönkulutukseen verrattuna. Myös Suomessa tuuliolot ovat suotuisat tuulivoiman tuottamiseen ja tuulivoimakapasiteettia on mahdollista lisätä merkittävästi tulevaisuudessa. 

Voimalakoon kasvu ja tuotantokustannusten lasku ovat lisänneet tuulivoimatuotannolle sopivia paikkoja Suomessa. VTT:n arvion mukaan uusi tuulivoimateknologia mahdollistaisi parhaimmillaan yli 300 terawattitunnin vuotuisen tuotannon, mikä kattaisi Suomen vuotuisen 86 terawattitunnin sähköntarpeen moninkertaisesti. 

Tuulivoimaa rakennetaan Suomessa markkinaehtoisesti ilman valtion tukea ja erityisetsi uusiutuvaan energiaan liittyvät PPA-sopimukset (power purchase agreement) ovat yleistyneet myös Suomessa. PPA-sopimuksessa yksi suuri sähkönkäyttäjä tai joukko pienempiä sähkönkäyttäjiä tekee pitkäaikaisen, tyypillisesti 10-20 vuoden mittaisen, sähkönostosopimuksen ennalta määritettyyn hintaan. PPA-sopimuksen etuna sekä sähkön myyjälle että ostajalle on ennustettavuus ja vakaus.

Suomen Tuulivoimayhdistyksen mukaan Suomessa on parhaillaan suunnitteilla 212 tuulivoimahanketta (tarkoittaen noin 3400 tuulivoimalaa), joista 205 maalle ja seitsemän merelle. Näiden hankkeiden valmistuessa tuulivoima kattaisi noin 70 prosenttia koko Suomen energiantuotannosta. Jo rakenteilla olevien hankkeiden avulla tuulivoima kattaa Suomen sähkönkulutuksesta 17 prosenttia viimeistään vuonna 2023. Suomalaisessa omistuksessa on 70 prosenttia kaikista tuulivoimahankkeista ja loput ovat eurooppalaisessa omistuksessa. 

Meillä on yli 15 vuoden kokemus kotimaisten ja kansainvälisten tuulivoimahankkeiden toteuttamisesta, ja olemme olleet mukana kehittämässä yli 50 prosenttia Suomen tuulivoimakapasiteetista. Tarjoamme palveluita tuulipuistohankkeisiin koko elinkaaren ajalle suunnittelusta ja hankekehityksestä rakentamiseen ja käytön aikaisiin palveluihin. Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää siitä, miten tuulivoimaan liittyvät palvelumme auttavat luomaan vastuullista tulevaisuutta!

Tuulivoima on päästötön ja kustannustehokas energiamuoto - Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.
21717.jpg
Karoliina
Joensuu
Johtaja, Uusiutuva energia ja ympäristöselvitykset
+358 50 412 0546