Turbiini

Tuulivoiman vaikutukset ovat tutkitut ja tunnetut

Kuten kaikilla energiantuotantomuodoilla, on myös tuulivoimalla omat vaikutuksensa, jotka kohdistuvat kokonaisvaltaisesti ympäröivään alueeseen: sen luontoon, eläimiin, kuin ihmisiinkin. Suomessa rakentaminen on tarkkaan säänneltyä, ja myös tuulivoimarakentamista sekä sen vaikutuksia on tutkittu paljon, osin valtioneuvoston ohjaamana. 

Tuulivoimahankkeiden vaikutusten arviointi on osa kaavoitus- ja lupamenettelyjä. Tuulivoiman ympäristövaikutuksia arvioidaan myös YVA-lain mukaisessa menettelyssä, jossa huomioidaan lisäksi kansalaisten sekä muiden hankkeen sidosryhmien näkemykset. 

Tuulivoiman infraääni ja sen vaikutukset

Yleinen tuulivoimakeskusteluissa nouseva huoli maisemahaittojen lisäksi on tuulivoimaloiden mahdollisesti aiheuttama melu. Ihmiskorvan kuulemien äänten lisäksi huolta on aiheuttanut infraäänten – ihmisen kuuloalueen ulkopuolelle jäävien äänten – vaikutukset. 

Vuonna 2020 valmistuneessa valtioneuvoston tilaamassa laajassa tutkimuksessa selvisi, ettei infraäänillä ole vaikutusta ihmisten terveyteen, eivätkä ihmiset erota infraääntä esimerkiksi ääninauhoitteista. Tutkimuksen mukaan tuulivoimaloiden infraäänitasot ovat samaa luokkaa tai jopa pienemmät kuin kaupunkien keskustoissa. Tuulivoimaloiden aiheuttaman infraäänen vaikutukset ovatkin tutkimustulosten valossa ennen muuta subjektiivisia kokemuksia. 

Tuulivoimaloiden melutaso on tarkkaan tutkittu ja asetuksin säännelty

Tuulivoimarakentamista säännellään myös sen aiheuttaman melun osalta ja rakentamiselle on annettu Suomessa ulkomelutason suunnitteluohjearvot: voimalan ääni ei saa ylittää yöllä 40 dB(A) tai päivällä 45 dB(A) rajaa ulkoalueilla, joilla on pysyvää tai vapaa-ajan asutusta.

Äänen voimakkuuden sijaan äänen häiritsevyys on usein koettuun meluun olennaisimmin vaikuttava tekijä.  Melun aiheuttamia terveysvaikutuksia tutkitaankin yleisesti häiritsevyyden kautta. Melun häiritsevyys voi altistaa erilaisille terveysriskeille kuten verenpainetaudille tai erilaisille sisäelintaudeille. Suomessa on tehty tämän vuoksi erilaisia kysely- ja haastattelututkimuksia tuulivoimaloiden läheisyydessä asuville. Tulosten mukaan esimerkiksi vastaajan suhtautuminen tuulivoimaan ja kuulijan etäisyys tuulivoimalasta vaikuttivat äänten häiritsevyyteen: mitä positiivisempi oli suhtautuminen tuulivoimaloihin, sitä vähemmän niiden äänet sisätiloissa häiritsivät. Sama päti myös tuulivoimalamelun aiheuttamien unihäiriöiden – kuten kesken unien heräämisen tai nukahtamisen vaikeutumisen – kohdalla.

Jos tuulivoimaloiden ääntä verrataan esimerkiksi liikenteen aiheuttamiin ääniin, ovat yleisesti liikenneympäristöissä mitatut äänenpainetasot suurempia kuin tuulivoimaloiden yhteydessä mitatut äänenpainetasot. Kuitenkin tuulivoimaloiden aiheuttamien äänten häiritsevyyttä lisää roottorin siipien aiheuttama jaksollinen ääni, joka ilmenee olosuhteista riippuen esimerkiksi toistuvina suhahduksina tai jyskytyksenä. Yksi merkittävä tekijä äänten häiritsevyydessä näytti tutkimusten mukaan olevan tuuliturbiinin suunta havaitsijaan nähden: kun kuulija oli turbiinin takana tai takaviistossa, koettiin voimaloiden ääni häiritsevämmäksi. Lisäksi alle 2,5 kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista ääni voidaan kokea häiritseväksi noin kahdella prosentilla asukkaista. Samoilla alueilla liikennemelu koettiin kuitenkin yhtä usein häiritseväksi.

Tuulivoimarakentamisen vaikutukset alueen eläimistöön

Monia huolestuttaa tuulivoimarakentamisen mahdolliset vaikutukset alueen eläimistöön. Tuulipuistoja – kuten kaikenlaista muuta hankerakentamista – suunnitellessa otetaan tämän vuoksi myös eläimistö huomioon. Erityishuomiota tuulivoimaloiden rakentamisen yhteydessä kiinnitetään ymmärrettävästi linnustoon sekä muihin lentäviin eläinlajeihin, kuten lepakoihin. 

Suoria lentäviin eläimiin kohdistuvia vaikutuksia ovat törmäykset tuulivoimaloihin ja niiden aiheuttamat kuolemat. Epäsuoria vaikutuksia syntyy muun muassa häiritsevyydestä, estevaikutuksesta ja elinympäristömuutoksista. Vaikutukset kohdistuvat eri tavalla eri lajeihin sekä muuttolintuihin ja pesimälinnustoon ja ovat aina tapauskohtaisia. Nämä seikat otetaankin aina kaavoituksessa huomioon, ja tarvittaessa YVA-menettelyiden yhteydessä tehdään maastoselvityksiä tarvittavien lisätietojen saamiseksi. 

Tuulivoiman vaikutukset linnustoon ja lepakoihin

Tuulivoiman linnustovaikutuksista on tehty kattava 13 tuulipuiston ja yli 180 voimalan tutkimus. Tulosten mukaan lintujen törmääminen tuulivoimaloihin on harvinaista eivätkä tuulipuistot ole katkaisseet lintujen muuttoreittejä. Linnustovaikutusten arvioinnin lisäksi vaikutuksia tarkastellaan myös jälkikäteen linnustoseurannoissa. 

Vaikutukset lepakoihin ovat samankaltaisia kuin linnustoon. Koska kaikki Suomessa esiintyvät lepakkolajit ovat rauhoitettuja luonnonsuojelulain perusteella, tulee niihin kohdistuviin vaikutuksiin kiinnittää erityistä huomiota. Lepakoilla törmäyskuolemia on raportoitu jonkin verran. Kun lepakkojen ravinnoksi käyttämät hyönteiset kerääntyvät tuulivoimaloiden ympärille, hyönteisiä saalistavat lepakot kiertävät tuulivoimaloiden läheisyydessä ja riski törmäykselle kasvaa. 

Tuulivoiman vaikutukset ovat niin linnuston kuin lepakoiden kohdalla tutkimusten mukaan vähäiset verrattuna muun ihmistoiminnan vaikutuksiin sekä vaikutuksiin, joita fossiilisten polttoaineiden, puun tai turpeen poltolla on ilmastonmuutokseen sekä elinympäristöön. 

Tuulivoiman vaikutukset laiduneläimiin

Tuulivoiman vaikutukset voivat kohdistua myös esimerkiksi poroihin, jos laidunalueiden rauhallisuus häiriintyy. Tällöin vasominen voi häiriintyä keväisin. Siksi tuulivoimaloiden aiheuttaman häiriön seurauksena osa laidunnus- ja poronhoidon toiminnallisista alueista voikin jäädä pois käytöstä joko välillisesti tai suoraan. 

Tuulivoiman vaikutukset vesieläimiin

Merelle rakennettavissa tuulivoimapuistoissa vedenalainen luonto voi häiriintyä, kun rakennusvaiheessa alueella ruopataan, rakennetaan, asennetaan vedenalaisia kaapeleita ja pohjamateriaalit vaihtuvat. Rakennusvaiheen melu voi myös häiritä esimerkiksi hylkeitä, mutta valmiisiin voimalarakenteisiin ne näyttäisivät sopeutuvan. Kuitenkin merituulivoiman rakentamisella on myös suotuisia vaikutuksia: uudet pohjamateriaalit voivat olla makroleville ja pohjaeläimille mieluisampia, mikä voi lisätä vedenalaisen lajiston monimuotoisuutta houkuttelemalla alueelle kaloja. Myös mahdolliset kalastusrajoitukset tuulipuistoalueella voivat johtaa pohjayhteisöjen ja kalakantojen paranemiseen. 

Tuulivoiman ympäristövaikutukset – onko niitä?

Tuulivoima on uusiutuva energiamuoto, eli se ei käytä uusiutumattomia luonnonvaroja kuten polttoaineita. Tuulivoima ei tämän vuoksi myöskään aiheuta päästöjä ilmaan, maaperään tai vesistöihin. Vaikka tuulivoimaloiden käyttöikä on noin 25 vuotta, tuottaa tuulivoimala enemmän energiaa 3-9 kuukaudessa kuin sen valmistamiseen, kuljetukseen, rakentamiseen ja purkamiseen kuluu! 

Tuulivoimaloiden hiilijalanjälkeen vaikuttaa myös se, kuinka monta voimalaa samalle alueelle rakennetaan: mitä enemmän voimaloita alueella on, sitä vähemmän esimerkiksi rakentamiseen ja purkamiseen tarvitaan kuljetusresursseja per voimala, kun voimalat sijaitsevat lähietäisyydellä toisistaan. Tuulivoimaloiden rakentaminen useamman voimalan yksiköihin on tämän vuoksi mainittu myös Ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen suunnitteluohjeistuksessa. Hajautettu rakentaminen ei yksinkertaisesti ole tehokasta ympäristöllisesti taikka taloudellisesti. 

Tuulivoimapuistojen ympäristövaikutukset riippuvat paljon myös lopputuotteiden hyödyntämisestä. Esimerkiksi vanhat purkukuntoiset voimalat voidaan joko myydä eteenpäin tai kierrättää. Tuulivoimaloiden eri osien kierrättämiselle on nykyään useita eri teknologioita sekä myös näihin keskittyviä kotimaisia hankkeita. Vanhalle tuulivoimapuistolle voidaan myös rakentaa uudet tuulivoimalat vanhojen paikalle, sillä alueella on sille vaadittava infrastruktuuri jo valmiina! Luvitus ja perustukset tehdään kuitenkin uudelleen, vaikka vanhaa sähköverkkoa ja muuta infrastruktuuria voidaankin alueella hyödyntää.

Tuulivoimaloiden maisemavaikutukset ja kiinteistöjen arvo

Vaikka toisin usein luullaan, tutkimusten mukaan tuulivoimalla ei ole vaikutusta kiinteistöjen arvoon tai myyntihintoihin tai vaikutukset ovat vähäisiä. Maisemavaikutuksia tulee useimmiten voimaloiden lentoestevaloista, mahdollisesta huomiovärityksestä sekä lapojen luomasta välkevaikutuksesta. Välkevaikutus tarkoittaa valon ja varjon vilkkumista auringon paistaessa tuulivoimalan takaa. Maisemavaikutusten tasoon vaikuttaa esimerkiksi ilman selkeys ja valo-olosuhteet, tuulivoimaloiden ja -puiston koko ja laajuus, sekä sijaintipaikan korkeus suhteessa ympäristöönsä. Näitä seikkoja kuitenkin tarkastellaan jo suunnitteluvaiheessa hyvin yksityiskohtaisesti erilaisten analyysien avulla. Apuna käytetään myös visualisointia ja tarkennettua maisemakuvan analyysiä.

Tuulivoiman hyödyt päihittävät haitat

Vaikka tuulivoimalla on omat vaikutuksensa ympäristöön ja ihmisiin, näin on jokaisella energiantuotantomuodolla. Tuulivoiman hyviä puolia on energian uusiutuvuus ja päästöttömyys, vaikka tietyt päästöt tuulivoimaloiden valmistaminen, rakentaminen, kuljetus ja purkaminen aiheuttaakin. Ihmisiin ja eläimiin kohdistuvien vaikutusten määrä on vähäinen, ja eläimet ja ihmiset osaavat myös sopeutua uusiin olosuhteisiin. 

Tuulivoimatuotannon edistäminen on keskeistä niin ilmastotavoitteiden kuin edullisen sähköntuotannon kannalta. Tuulivoima on hajautettua sähköntuotantoa, minkä ansiosta investointien positiiviset talousvaikutukset hyödyttävät monia kuntia ja kaupunkeja koko Suomen mittakaavassa. Maamme tarkka lainsäädäntö, ohjeistukset ja niiden vaatimat toimenpiteet takaavat, että tuulivoimaa tuotetaan parhaan nykyisen tiedon mukaan ja mahdollisimman vähin haittavaikutuksin.

Laajan asiantuntemuksemme ansiosta voimme palvella kokonaisvaltaisesti ja kantaa vastuun asiakkaidemme tuulivoimahankkeiden kehityksestä ja sovitun mukaisesta etenemisestä. Tarjoamme ratkaisuja, jotka ottavat huomioon niin teknisen toteutuksen, taloudellisen kestävyyden kuin myös asutun sekä luonnonympäristön asettamat vaatimukset. Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää siitä, miten tuulivoimasuunnittelupalvelumme auttavat luomaan vastuullista tulevaisuutta!

Tuulivoiman vaikutukset ovat tutkitut ja tunnetut - Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.
20296.jpg
Marja
Nuottajärvi
Toimialajohtaja, Uusiutuva energia ja ympäristöselvitykset
+358 41 730 2454
21866.jpg
Susanna
Greus
Ympäristöasiantuntija, Uusiutuva energia ja ympäristöselvitykset
+358 41 730 4711