Tuulivoiman vaikutusten määrä ihmisiin ja eläimiin on vähäinen, ja eläimet ja ihmiset osaavat myös sopeutua uusiin olosuhteisiin.

Monia huolestuttaa tuulivoimarakentamisen mahdolliset vaikutukset alueen eläimistöön. Tuulipuistoja – kuten kaikenlaista muuta hankerakentamista – suunnitellessa otetaan tämän vuoksi myös eläimistö huomioon. Erityishuomiota tuulivoimaloiden rakentamisen yhteydessä kiinnitetään ymmärrettävästi linnustoon sekä muihin lentäviin eläinlajeihin, kuten lepakoihin.

Suoria lentäviin eläimiin kohdistuvia vaikutuksia ovat törmäykset tuulivoimaloihin ja niiden aiheuttamat kuolemat. Epäsuoria vaikutuksia syntyy muun muassa häiritsevyydestä, estevaikutuksesta ja elinympäristömuutoksista. Vaikutukset kohdistuvat eri tavalla eri lajeihin sekä muuttolintuihin ja pesimälinnustoon ja ovat aina tapauskohtaisia. Nämä seikat otetaankin aina kaavoituksessa huomioon, ja tarvittaessa YVA-menettelyiden yhteydessä tehdään maastoselvityksiä tarvittavien lisätietojen saamiseksi.

Tuulivoiman vaikutukset linnustoon ja lepakoihin

Tuulivoiman linnustovaikutuksista on tehty kattava 13 tuulipuiston ja yli 180 voimalan tutkimus. Tulosten mukaan lintujen törmääminen tuulivoimaloihin on harvinaista eivätkä tuulipuistot ole katkaisseet lintujen muuttoreittejä. Linnustovaikutusten arvioinnin lisäksi vaikutuksia tarkastellaan myös jälkikäteen linnustoseurannoissa.

Vaikutukset lepakoihin ovat samankaltaisia kuin linnustoon. Koska kaikki Suomessa esiintyvät lepakkolajit ovat rauhoitettuja luonnonsuojelulain perusteella, tulee niihin kohdistuviin vaikutuksiin kiinnittää erityistä huomiota. Lepakoilla törmäyskuolemia on raportoitu jonkin verran. Kun lepakkojen ravinnoksi käyttämät hyönteiset kerääntyvät tuulivoimaloiden ympärille, hyönteisiä saalistavat lepakot kiertävät tuulivoimaloiden läheisyydessä ja riski törmäykselle kasvaa.

Tuulivoiman vaikutukset ovat niin linnuston kuin lepakoiden kohdalla tutkimusten mukaan vähäiset verrattuna muun ihmistoiminnan vaikutuksiin sekä vaikutuksiin, joita fossiilisten polttoaineiden, puun tai turpeen poltolla on ilmastonmuutokseen sekä elinympäristöön.

Tuulivoiman vaikutukset laiduneläimiin

Tuulivoiman vaikutukset voivat kohdistua myös esimerkiksi poroihin, jos laidunalueiden rauhallisuus häiriintyy. Tällöin vasominen voi häiriintyä keväisin. Siksi tuulivoimaloiden aiheuttaman häiriön seurauksena osa laidunnus- ja poronhoidon toiminnallisista alueista voikin jäädä pois käytöstä joko välillisesti tai suoraan.

Tuulivoiman vaikutukset vesieläimiin

Merelle rakennettavissa tuulivoimapuistoissa vedenalainen luonto voi häiriintyä, kun rakennusvaiheessa alueella ruopataan, rakennetaan, asennetaan vedenalaisia kaapeleita ja pohjamateriaalit vaihtuvat. Rakennusvaiheen melu voi myös häiritä esimerkiksi hylkeitä, mutta valmiisiin voimalarakenteisiin ne näyttäisivät sopeutuvan. Kuitenkin merituulivoiman rakentamisella on myös suotuisia vaikutuksia: uudet pohjamateriaalit voivat olla makroleville ja pohjaeläimille mieluisampia, mikä voi lisätä vedenalaisen lajiston monimuotoisuutta houkuttelemalla alueelle kaloja. Myös mahdolliset kalastusrajoitukset tuulipuistoalueella voivat johtaa pohjayhteisöjen ja kalakantojen paranemiseen.