Jätehuolto ja siihen liittyvät palvelut näkyvät ja vaikuttavat jokaisen kansalaisen ja yrityksen arjessa. Lainsäädäntö ohjaa jätehuollon painopistettä yhä enenevässä määrin kiertotalouteen. Nykyaikaisessa jätehuollossa torjutaankin tehokkaasti ympäristö- ja terveyshaittoja sekä ylläpidetään materiaalien kiertoa. Toimiva jätehuoltoinfra on yksi turvallisen arjen mahdollistajista ja kiertotalouden edellytys!

Jätehuollon peruspilarina etusijajärjestys

Jätehuollossa toimintaa ja valintoja ohjaa niin sanottu etusijajärjestys ja sen painopisteet. Jätteen syntymistä pyritään lähtökohtaisesti välttämään, mutta mikäli se on mahdotonta, syntyvä jäte kierrätetään ja käytetään uudelleen aina, kun se on teknisesti tai taloudellisesti mahdollista. 

Pyrkimys materiaalien kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön on vahvasti läsnä jätehuollon toimintaperiaatteissa.

Jätteen haltija, kuten kiinteistön omistaja tai yritys, on jätelain mukaan ensisijaisesti vastuussa jätehuollon järjestämisestä. Kuntien vastuulla on järjestää kotitalousjätteen sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuolto, sekä asumisessa syntyvän vaarallisen jätteen käsittely ja vastaanotto.

Jätehuollon suunnitteluosaamista puolen vuosisadan kokemuksella

Meillä on yli 50 vuoden kokemus jätehuoltojärjestelmien strategisesta suunnittelusta jätteiden käsittelylaitosten yksityiskohtaiseen suunnitteluun. Kehitämme palvelujamme jatkuvasti jätehuollossa tapahtuvien muutosten ja asiakkaidemme erityistarpeiden mukaan. Jätehuollon etusijajärjestys ja kiertotalousajattelu ovat suunnittelun lähtökohta ja olennainen osa suunnittelutyötämme. 

Jäte- ja kierrätysalan palvelujamme ovat:

 • Jätehuollon strategiat, kehittämissuunnitelmat ja toimivuuden arviointi
 • Jätteiden käsittely-, keräys- ja kuljetusselvitykset 
  • Biojätteen ja lietteen sekä sekajätteen käsittely
  • Vaarallisten jätteiden käsittely
 • Jätteenkäsittelyn ympäristö-, elinkaari- ja turvallisuusselvitykset
  • Ympäristövaikutusten arvioinnit (YVA), ympäristöluvat ja BAT-selvitykset
  • Pohjavesitutkimukset, tarkkailut ja mallintaminen
  • Pilaantuneisuustutkimukset ja –selvitykset, puhdistustarpeen arviointi ja kunnostuksen suunnittelu sekä valvonta
  • Riskienhallintapalvelut, varautumissuunnitelmat ja perustilaselvitykset
 • Kaatopaikkojen ja jätteenkäsittelypaikkojen suunnittelu, valvonta, rakennuttaminen ja luvitus 
  • Kaatopaikkojen rakentamisen, kunnostamisen ja sulkemisen suunnittelu
  • Kaatopaikkojen erityisrakenteiden suunnittelu
  • Kaatopaikkavesien ja -kaasujen keräyksen ja käsittelyn suunnitelmat
  • Rakentamisen laadunvalvonta
  • Massatalousmallit ja massatasapaino
  • Purkusuunnitelmat ja jätteiden käsittelysuunnitelmat
 • Jätteiden ominaisuudet, käsittelyvaatimusten mukaisuus ja käsittelyvaihtoehdot
 • Materiaalikierrätys, jätteiden hyödyntäminen ja tuotteistaminen
  • Tuotteistamis- ja EoW-selvitykset
  • MARA-ilmoitukset