FCG EDD ja TDD

Kiinteistöjen ympäristövastuut (EDD) ja rakennusten kuntoarviot (TDD)

Toimitila- ja sijoituskiinteistökaupan volyymi on ollut viime vuosina noin 8-10 miljardia euroa vuositasolla. Kiinteistöjen kaupanteossa ja arvonmäärityksessä tulee huomioida myös mahdolliset ympäristöön kohdistuvat vastuut sekä rakennusten kunto ja kunnossapitotarpeet kustannusarvioineen.

Kohti kestävää kiinteistökehitystä

Ympäristökatselmukset ja kiinteistöjen kuntoarvioinnit tulee nähdä paitsi olennaisina työkaluina kiinteistökaupoissa myös erinomaisina apuvälineinä kiinteistöjen kehityskaaren suunnittelussa ja seurannassa.  Tulevaisuuden kiinteistöomaisuuden hallinta ja kiinteistökehitys huomioi kestävän kehityksen periaatteet sekä ennakoi tulevaisuuden trendit ja muuttuvan maailman.

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit, kuten tulvat, hulevesijärjestelmien mitoituksen riittävyys ja lisääntyvän sateen aiheuttamat kosteusvauriot rakenteissa, ovat enenevässä määrin huomioon otettavia tekijöitä kiinteistöjen arvonmäärityksessä.  

Toimitilojen ja julkisten rakennusten lisäksi olemme selvittäneet ympäristövastuita ja tehneet kuntoarvioita useisiin eri teollisuusaloihin ja -kiinteistöihin liittyen. Näistä esimerkkinä ovat useat tuulipuistojen Due Diligence (DD) -selvitykset.

Materiaalikierrätys osana ympäristövastuuselvitystä

Kiinteistöjen korjaus- ja kunnossapitotarpeiden selvityksen yhteydessä tulee huomioida myös mahdollisista purkutoimenpiteistä aiheutuvat ympäristövastuut. Teknistä arviointia ja ympäristöselvityksiä ei tule lokeroida itsenäisiksi tehtäviksi, vaan ne lomittuvat toisiinsa monin paikoin. 

Syntyvistä rakennus- ja purkujätteistä tulee hyödyntää materiaalina vähintään 70 %.

Ympäristökatselmusten yhteydessä voidaan tarkastella myös materiaalien hyödyntämismahdollisuuksia sekä kierrätysvelvoitteista ja jätteiden loppusijoittamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Pilaantunut maaperä ja pohjavesi kuntoon in situ -kunnostuksella

Pilaantuneisuudesta aiheutuvat ympäristövastuut ovat yleisiä liike- ja teollisuuskiinteistöissä. Arvioimme aina paikan päällä suoritettavien in situ –menetelmien teknis-taloudelliset soveltamismahdollisuudet kunnostuksessa. Nykyisillä menetelmillä päästään monissa tapauksissa kustannustehokkaisiin ratkaisuihin, jotka voidaan huomioida kiinteistön arvon määrittämisessä.  

Palveluvalikoimamme kattaa:

 • Historiaselvitykset
 • Dataroom ja ns. second opinion –työt
 • Kohdekatselmukset (EDD- ja TDD-katselmukset)
 • Pohja- ja pintavesitutkimukset ja -selvitykset
 • Maaperä-, huokoskaasu- ja sedimenttitutkimukset ja –selvitykset
 • Maaperän ja pohjaveden kunnostuksen suunnittelu ja kunnostuksen valvonta
 • Riskiarvioinnit ja riskienhallinta
 • Rakennusten kuntotutkimukset ja sisäilmaselvitykset
 • Kunnossapidon kustannusten arviointi
 • Rakennusten haitta-aineselvitykset ja kosteusmittaukset
 • Energiakatselmukset ja -selvitykset
 • Toiminnan vertaaminen ympäristö- ja rakennuslupien määräyksiin

Monialaisena suunnittelu- ja konsultointitalona pystymme hyödyntämään asiantuntemustamme eri sektoreilta ja toteuttamaan vaativatkin toimeksiannot kiinteistö- ja ympäristöhankkeissa.

Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä, miten voimme auttaa kiinteistöihin liittyvissä asioissa!