Järvien, jokien ja Itämeren ravinnekuormitus ja happikadot. Jätevesien sisältämät hormoniyhdisteet. Teollisuuden päästöt vesistöihin. Kaikki nämä edellyttävät korkeatasoista ja luotettavaa jätevesien käsittelyä nyt ja tulevaisuudessa. Jätevesilietteistä tuotetaan jo nyt lämpöä ja sähköä – voisivatko niiden sisältämät ravinteet olla tulevaisuudessa kierrätettyjen lannoitetuotteiden raaka-ainetta?

Yhdyskunnat kehittyvät, niin myös jätevedenpuhdistamot

Vaikka jätevesien vesistökuormitus on enää murto-osa siitä, mitä se pahimmillaan oli, riittää vielä parannettavaa. Ravinteiden poiston lisäksi uusina haasteina ovat mikromuovit ja haitta-aineet. Uusia kompakteja ja entistä tehokkaampia käsittelyprosesseja kehitetäänkin jatkuvasti. 

Viemärialueiden laajentuminen, jätevesien käsittelyn alueellinen keskittäminen ja tiukentuvat lupaehdot edellyttävät nykyisten puhdistamoiden kapasiteetin kasvattamista sekä käsittelyn tehostamista. Vanha puhdistamo voi tulla käyttöikänsä päähän, jolloin tarvitaan kokonaan uusi laitos joko samaan tai eri paikkaan. 

Jätevedenpuhdistamo voidaan sijoittaa myös kiven sisään

Kalliotiloihin louhittavat puhdistamot mahdollistavat laitosten sijoittamisen lähelle asutusta vähäisin ympäristövaikutuksin. Maanalaisissa suljetuissa tiloissa tietomallien hyödyntäminen ja 3D-mallinnus pääsevät oikeuksiinsa. 

Olemme maamme kokenein maanalaisten jätevedenpuhdistamoiden suunnittelija. Olemme olleet mukana suunnittelemassa kallioon louhittuja laitoksia Helsinkiin, Tampereelle, Espooseen, Turkuun, Lahteen, Nurmijärvelle ja Mikkeliin. 

Jätevedenpuhdistamoiden suunnittelun johtavana asiantuntijana tarjoamme parhaat, ja käytännössä toimivimmaksi todetut ratkaisut eri tarpeisiin. 

Palveluvalikoimamme sisältää:

 • puhdistamoiden esi-, yleis- ja toteutussuunnitelmat
 • asiantuntijapohjainen käyttötuki - sekä pitkän aikavälin käyttötuki että ongelmatilanteissa tehtävät prosessiselvitykset
 • käsittelyprosessien vertailut ja kapasiteettiselvitykset
 • käsitellyn jäteveden hygienisointiratkaisun suunnittelu
 • biokaasulaitoksien rejektivesien käsittelyselvitykset
 • massataselaskelmat ja käsittelyprosessin dynaaminen mallintaminen
 • ympäristölupahakemukset ja velvoitetarkkailuohjelmat 
 • velvoitetarkkailut yhteistyössä akkreditoitujen ympäristölaboratorioiden kanssa
 • kokonaisvaltaiset riskienhallintasuunnitelmat (SSP, Sanitation Safety Plan)
 • puhdistamoiden prosessidatan hallinta raportointiohjelmalla
 • teollisuusjätevesien johtamissopimukset, tarkkailusuunnitelmat ja jätevesimaksun määritys