Suomi on vesirikas maa, jossa juomavesi on tunnetusti laadultaan maailman kärkiluokkaa. Se ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys, vaan vaatii jatkuvaa vedenjakeluverkoston ylläpitoa, osaamisen kehittämistä ja erilaisiin riskeihin varautumista. Tarjoamme työkalut ja osaamisen vedenlaadun riskihallintaan, seurantaan ja raportointiin.

Keskiössä veden laadun sekä vedenjakeluverkoston kunnon varmistaminen   

Vedenjakeluverkoston heikkenevä kunto ja kasvava korjausvelka ovat monen vesilaitoksen suurimpia haasteita. Vuotovedet ovat korkeatasoista juomavettä, ja vuotojen määrä pitäisi saada minimoitua. Vedenkäsittelyn ratkaisut vaikuttavat myös jakeluverkoston korroosio- ja tukkeumariskeihin: veden alkaliteetti ja kovuus on saatava kohdilleen.

Vedenottamoissa voi esiintyä haitallisia aineita, kuten torjunta- ja liuotinaineita, radonia tai fluoridia. Näissä tapauksissa täytyy etsiä sopiva käsittely, mikä voi tarvita testausta pilot-laitteistolla ennen muita toimenpiteitä. Aktiivihiili- ja kalvosuodatuspilotit toimivat kokemuksemme mukaan, ja tulosten perusteella voidaan suunnitella toimivat veden käsittelyratkaisut. 

Vesitornit vaativat huolenpitoa – ja resursseja 

Vesisäiliöinä toimivilla ja verkostopainetta yllä pitävillä vesitorneilla on keskeinen rooli vedenjakelussa. Useat vesitornit ovat jo saneeraus- tai uusimisikäisiä ja vaativat huomiota. Kokeneiden rakennesuunnittelijoiden korjausnäkemystä täydentävät tarvittaessa ohuthietutkimukset betonin kunnon kartoittamiseksi. 

Korjaushanke on samalla mahdollisuus uudistaa vesitornin ulkonäköä. Olemme suunnitelleet arkkitehtonisesti näyttäviä vesitorneja, kuten Kievarin vesitorni Tuusulassa, Nikkilän vesitorni Sipoossa sekä Vaasi-vesitorni Kirkkonummella. 

Talousvesien osalta tarjoamme:

 • uusien vesitornien suunnittelu tai vanhojen kuntokartoitukset ja saneeraussuunnittelu 
 • käsittelymenetelmien valinta ja mitoitus eri raakavesille: pohjavedet, pintavedet ja tekopohjavedet 
 • käsittelyn tehostamisselvitykset ja -suunnitelmat 
 • tarvittavien kemikaalien valinta sekä niiden oikea annostelu 
 • alkaloinnin (kalkkikivi, kalkki, lipeä tai sooda) valinta, suunnittelu ja optimointi 
 • desinfioinnin suunnittelu: UV-käsittely, jatkuva tai ajoittainen klooraus 
 • talousveden riskinarviointi ja riskienhallintatoimenpiteiden määrittely (WSP, Water Safety Plan) 
 • korroosiotutkimukset: selvitämme rauta- ja kupariputkien korroosion syitä ja suunnittelemme tarvittavat toimenpiteet korroosio-ongelmien ratkaisemiseksi 
 • tekopohjavesiselvitykset: järvi- tai jokiveden esikäsittelyvaihtoehdot, tekopohjaveden muodostumisen selvitykset mm. HPLC-SEC ja isotooppitutkimukset, veden imeytys, tekopohjaveden jälkikäsittely 
 • valvontatutkimusohjelmien laadinta  
 • talousvesien näytteenotto ja analysointi yhteistyössä akkreditoitujen ympäristölaboratorioiden kanssa