Ympäristön huomioiminen vaikuttaa kaikkiin suunnitteluratkaisuihin. Luonnonarvojen selvittämisen sekä ympäristövaikutus- ja riskiarvion avulla löydetään kestäviä tapoja sovittaa toiminnot ympäristöön. Suunnittelemme ympäristön kannalta kestävät, yhteisön kannalta hyväksyttävät ja kustannustehokkaat ratkaisut kuhunkin tarpeeseen. Autamme tekemään toiminnasta ympäristön kannalta kestävää. 

Kestävät ratkaisut edellyttävät ympäristön ja siihen kohdistuvien vaikutusten tuntemusta

Toteutettavat ratkaisut on aina sovitettava ympäristöön niin luonnonympäristössä kuin teollisessa ympäristössäkin. Päätöksenteon pohjaksi tarvitaan tietoa elinkaarenaikaisista ympäristövaikutuksista sekä eri ratkaisujen investointi- ja käyttökustannuksista.

Ennakkoon huolella valmisteltu ja hyvin toteutettu ympäristövastuiden ja -vaikutusten arviointi auttaa hankesuunnittelussa ja lisää hankkeen taloudellisen onnistumisen mahdollisuuksia. Se on tarpeellinen myös hankkeen jatkosuunnittelussa ja lupahakemuksissa. Asiantuntijamme arvioivat ympäristövaikutukset mm. ihmisen, luonnonolojen, maankäytön, maiseman ja luonnonvarojen hyödyntämisen näkökulmasta. Tuemme ympäristövaikutusten hallinnassa ja minimoinnissa laajasti eri sektoreilla.

Kun suunnittelutyötä ohjataan lisäksi kiertotalouden periaatteet huomioiden, toteutettavista ratkaisuista tulee kestävämpiä ja resurssitehokkaampia.

Laaja-alaista, yhteiskunnallisesti vaikuttavaa ympäristösuunnittelua

Olemme Suomen johtavia toimijoita niin ympäristökonsultoinnissa kuin uusiutuvaan energiaan ja kiertotalouden ratkaisuihin liittyvässä konsultoinnissa. Monipuolinen asiantuntemuksemme mahdollistaa kattavien ja suunnittelua tukevien vaikutusarvioiden laadinnan. 

Tarjoamme kestäviä, ympäristön huomioivia ratkaisuja vuosikymmenten kokemuksella.

Ympäristöosaamisemme kattaa pohja- ja pintavesiselvitykset, melu- ja tärinätarkkailut sekä -mallinnukset, pilaantuneiden maa-alueiden kestävän riskienhallinnan ja kunnostussuunnittelun, ympäristö- ja luontoselvitykset sekä ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) ja ympäristöluvituksen. Ratkaisemme jätehuoltoon liittyviä ympäristökysymyksiä ja toimimme vahvasti myös kaivannaissektorin toimijoiden tukena ympäristökysymyksissä.

Olemme tehneet mm. maaperän kunnostussuunnittelun Helsingin Suvilahden kaasulaitosalueen kunnostushankkeeseen, toteuttavuusselvityksen Lahden alueelle sijoitettavalle bio- ja kiertotalousterminaalille, Turun Saramäen maa-ainesten kierrätyspuiston suunnittelua sekä YVA-menettelyn ja tuulivoimayleiskaavan Iin Pahkakosken ja Palokankaan tuulivoimapuistoille. 

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää ympäristöpalveluistamme sekä siitä, kuinka voimme auttaa ympäristön kannalta kestävien ratkaisujen ja hankkeiden suunnittelussa!