Maa- ja kiviainesten käyttöä säätelevän maa-aineslain perusperiaate on varmistaa ainesten otto kestävää kehitystä tukevalla tavalla. Halutaan siis turvata maa- ja kiviainesten saatavuus yhteiskunnan rakennustarpeisiin ympäristönäkökohdat huomioon ottaen, luonnon monimuotoisuus turvaten. 

Maa- ja kiviainesten hyödyntäminen on luvanvaraista 

Lähes kaikessa rakentamisessa tarvitaan maa- ja kiviaineksia. Tarve voi liittyä esimerkiksi infrastruktuurin, erityisesti pohjien, rakentamiseen tai kaavoituksen mukaiseen rakentamiseen, kuten tontin tasaamiseen. Otettavia maa-aineksia pyritään hyödyntämään kohteen täytöissä ja maisemoinneissa aina kun vain mahdollista. 

Maa-ainesten ottamiseen muuhun kuin kotitarvekäyttöön tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa. Kivenlouhinta ja murskaus vaatii lisäksi ympäristöluvan. Luvan saaminen edellytyksenä on, että toiminta on ympäristönsuojelulainsäädännön mukaista. 

Kauttamme kaikki maa-aines- ja ympäristölupiin tarvittavat suunnitelmat ja selvitykset 

Olemme asiakkaidemme apuna ensimmäisistä selvityksistä ja hakemuksen laadinnasta luvan saamiseen saakka. Kyse voi olla tarpeesta hakea uutta lupaa ja päivittää suunnitelmaa alueella, jonka lupa on vanhentunut tai vanhentumassa tai sitten täysin uudesta luvasta, kun toimintaa halutaan laajentaa uudelle ottamisalueelle.  

Palveluitamme ovat esimerkiksi maa-ainesten ottamissuunnitelmat ja lupahakemukset sisältäen selostuksen sekä kartat ja suunnitelmapiirustukset. Laadimme myös maa-aines- ja ympäristölupahakemukset tarvittavine asiakirjoineen ja suunnitelmineen ja teemme lupaprosessin vaatimat selvitykset kokonaisvaltaisesti. 

Osaamisalueitamme: 

  • Maa-ainesten ottamisen yleissuunnittelu 
  • Maa- ja kalliokiviainesten ottamissuunnitelmat 
  • Louhintasuunnitelmat 
  • Maa-aineslupahakemusten laadinta 
  • Ympäristölupahakemusten laadinta 
  • Kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelmat 
  • Maa- ja kalliokiviainesalueiden jälkikäyttösuunnitelmat 
  • Maa-ainesten läjityssuunnitelmat 
  • Tarkkailuohjelmien laadinta, tarkkailun suorittaminen ja raportointi 
  • Viranomaisyhteistyö (neuvottelut, yhteydenpidot, vastineet)