Monipuolinen kokemuksemme pilaantuneeseen maaperään liittyvistä palveluista kattaa nyt myös valtion avustuksen edellytysten kartoittamisen sekä hakuprosessissa avustamisen. Tiivis tietopaketti antaa perustiedot pilaantuneen maan valtion avustuksesta, saamisen edellytyksistä sekä hakuprosessista.

Valtion avustus pilaantuneisuuden selvittämiseen ja puhdistamiseen

Vuoden 2020 alusta voimaan tullut laki pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta tukee maaperän, pohjaveden tai sedimenttien pilaantuneisuuden selvittämistä ja puhdistamista.

Tukea voidaan myöntää, kun pilaantumisen aiheuttajaa ei saada vastuuseen, selvittäminen tai puhdistaminen olisi hakijalle ilmeisen kohtuutonta tai selvittäminen tai puhdistaminen on lisäksi yleisen ympäristö- ja terveysedun vuoksi välttämätöntä.

Kunnalle, yhdistykselle, yksityishenkilölle tai vakavaraiselle yritykselle myönnettävä avustus käytetään terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan selvittämiseen sekä pilaantuneen alueen puhdistamiseen.

Syksyllä 2021 järjestetyssä webinaarissa Tuuli Aaltonen ja Christian Tallsten kertovat pilaantuneen maaperän hankkeista ja niihin saatavilla olevan valtionavustuksen kriteereistä ja hakemisesta.

Lataa webinaaritallenne

Milloin hanke on avustuskelpoinen?

Valtion tuen edellytyksenä on, ettei pilaantumisen aiheuttajaa saada selville tai tavoiteta, tai ettei hän kykene vastaamaan kustannuksista. Lisäksi selvittämisen tai puhdistamisen on oltava avustuksen hakijalle ilmeisen kohtuutonta.

Avustuksen piiriin kuuluvat maaperän, pohjaveden ja sedimentin pilaantuminen. Tuen edellytyksenä on, että pilaantumisesta aiheutuu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, minkä lisäksi pilaantuneisuuden selvittämisen ja tarvittaessa puhdistamisen on oltava perusteltua tämän vaaran tai haitan selvittämiseksi ja hallitsemiseksi.

Avustuksen saamiseen vaikuttaa moni seikka:

 • Hankkeen kustannukset suhteutettuna hakijan varoihin ja tuloihin
 • Hakijan myötävaikutus pilaantumiseen tai sen aiheuttaneeseen toimintaan
 • Tietoisuus pilaantumisesta aluetta ostettaessa
 • Pilaantumisen syyt ja muut mahdolliset seikat
 • Pilaantumisen aiheuttajan vastuu – tukea ei voida myöntää pilaantumisen aiheuttajalle eikä muille tahoille (kuntia lukuun ottamatta) mikäli pilaaja on tiedossa

Tarjoamme apua valtion avustuksen hakemiseen

On tärkeä muistaa, että avustusta on haettava aikaisessa vaiheessa, sillä avustusta voi saada vasta hakemuksen vireille tulon jälkeen muodostuneisiin kustannuksiin.

Hakemukseen tulee sisällyttää:

 • Pilaantumisen aiheuttaja
 • Alueen käyttö- ja omistushistoria
 • Selvitys kohteeseen toteutettavien toimenpiteiden toteuttamistavasta ja tavoitteista
 • Selvitys terveydelle tai ympäristölle aiheutuvasta vaarasta tai haitasta
 • Kustannusarvio
 • Selvitys kohtuuttomuudesta
 • Puhdistuskohteissa lisäksi: riskiperusteinen selvitys pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeista sekä selvitys toimenpiteiden tavoitteista, kestävyydestä ja toteuttamistavan aiheuttamista vaikutuksista.

Paljonko avustusta voi saada?

Pilaantuneisuuden selvittämiseen vaadittaviin perustutkimuksiin sekä jatkotutkimuksiin voi saada avustusta enimmillään 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Yhteensä pilaantuneisuuden selvittämiseen voi saada enintään 25 000 euroa tukea.

Puhdistamisvaiheessa avustuksen määrä riippuu muun muassa kunnostusmenetelmästä.  Massanvaihdolla tapahtuvaan puhdistamiseen tai pilaantuneiden massojen eristämiseen saatavan avustuksen määrä voi olla enimmillään 30 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään 150 000 euroa. On site- tai in situ -menetelmillä tapahtuvan puhdistamisen avustuksen määrä voi olla 40 % hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään 350 000 euroa.

Hyväksyttäviin kustannuksiin voi vakavaan vaaraan perustuen saada korotuksen, mikäli kohde sijaitsee pohjavesialueella. Korotuksen voi myös saada, jos massanvaihdolla tehty hanke edistää kiertotaloutta.

Hyväksyttävät kustannukset ovat perusteltuja suoraan toimenpiteistä aiheutuvista kustannuksista, jotka syntyvät vasta hakemuksen vireille tulon jälkeen – hakemus kannattaa siis tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
 

Lue lisää: Pilaantuneen maaperän tutkimukset ja kunnostus, Miten pilaantunutta maaperää kunnostetaan?