FCG Kiinteistöt ja rakentaminen

Kiinteistökehityshankkeen eteneminen

Kiinteistökehittämisen hankkeet etenevät vaiheittain, joiden laajuus ja kesto vaihtelevat kohteittain.

Kiinteistökehityksen vaiheet
 1. Tarveselvitys
  Tarveselvityksessä perustellaan tilahankinnan tarpeellisuus tai olemassa olevan tilan muutostarve, kuvataan alustavasti tarvittavat tilat ja niille asetettavat vaatimukset, tutkitaan vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet sekä arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus kustannusarvioiden, markkinaselvitysten ja investointilaskelmien avulla.
 2. Hankesuunnittelu
  Hankesuunnittelussa asetetaan täsmälliset laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet. Valmisteluun kuuluu tarvittavien selvitysten teettäminen ja toteutusmuodon alustava määrittäminen.
 3. Suunnittelun valmistelu
  Suunnittelun valmistelussa organisoidaan suunnittelu, pidetään mahdolliset suunnittelukilpailut, käydään tarvittavat neuvottelut, valitaan suunnittelijat ja tehdään suunnittelusopimukset.
 4. Suunnittelupäätös
  Kun suunnittelupäätös on tehty, käynnistyy varsinainen suunnittelutyö.

  Ehdotussuunnittelussa laaditaan vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut asetettujen tavoitteiden täyttämiseksi.

  Yleissuunnittelussa ehdotussuunnitelma kehitetään toteutuskelpoiseksi. Yleissuunnitelma kohdistuu sekä rakennuksen kiinteään perusosaan että muuntuvien tila-alueiden suunnitteluun.

  Rakennuslupasuunnittelussa selvitetään hankkeen edellyttämät lupamenettelyt, varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus ja pääpiirustusten hyväksyttävyys sekä laaditaan lupahakemus tarvittavine asiakirjoineen.

  Toteutussuunnittelussa yleissuunnitelma kehitetään rakentamisen ja hankinnan edellyttämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi. Toteutussuunnitteluun sisältyy tuote- ja järjestelmäosasuunnittelu.
 5. Rakentamisen valmistelu ja valvonta
  Varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, tavoitteet täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet.
 6. Käyttöönotto
  Varmistetaan järjestelmien toiminta ja opastetaan käytössä.
 7. Käyttö
  Takuuaikana seurataan rakennuksen toimivuutta, tehdään takuuajan säädöt, pidetään tarvittavat tarkastukset ja korjataan mahdolliset puutteet.

Tarjoamme kiinteistökehityshankkeiden edellyttämät selvitys- ja suunnittelutyöt sekä muut asiantuntijapalvelut kokonaispalveluna!

Kiinteistökehitys 900x200