EVE-verkostohanke

Kompassi menetelmänä

Kompassi on visuaalinen, jäsentävä ja helppokäyttöinen verkkopohjainen työkalu ja menetelmä. Se tarkoitus on edistää vuorovaikutusta ja vahvistaa ja koota yhteen asiakkaan tarvitsemaa verkostoa.

Kompassissa pääroolissa on aina asiakas

Kompassi auttaa sinua miettimään elämäntilannettasi kokonaisvaltaisesti, jäsentyneesti ja myönteisten kysymysten kautta. Kompassi tuottaa arviosi pohjalta visuaalisen kuvan elämäsi eri osa-alueista, niiden vahvuuksista ja mahdollisista haasteista. Tilannettasi ja yhteyksiä eri osa-alueiden välillä voidaan sitten pohtia ohjaajan kanssa yhdessä.  Tekemääsi arviota palvelutarpeistasi voidaan verrata tarjolla oleviin palveluihin ja mahdollisuuksiin suoraan Kompassin ohjelmistossa. Kokonaisuudesta keskustelemalla tavoitteena on löytää sinulle hyviä vaihtoehtoja suunnitelmiesi toteuttamiseen.

Kompassi on keskustelun apuväline, jossa sinä olet pääroolissa ja ohjaaja on käytettävissäsi kuuntelijana ja auttamassa vaihtoehtojen ja ideoiden etsinnässä.

Kompassista ideoita ja jäsennystä työntekijälle

Jotta voit ohjata asiakasta mahdollisimman hyvin, on asiakkaan elämäntilanteesta ja tarpeista oltava selvillä. Tässä kompassi voi tukea työtäsi. Kompassi on jäsentävä ja myönteinen tapa ottaa asioita puheeksi. Ohjaajana olet Kompassikeskustelussa ennen kaikkea kiinnostunut kuuntelija, peili ja jäsentäjä asiakkaalle ja tämä auttaa kontaktin ja luottamuksen syntymistä ja vahvistumista.

Kompassi-menetelmä

Kompassin eri ulottuvuudet auttavat sinua ohjaajana hahmottamaan mahdollista verkostoyhteistyön tarvetta. Menetelmällä rikastetaan ajatusta siitä, että kukaan meistä ei viime kädessä työskentele yksin ja usein palvelut liittyvät toisiinsa. Kompassi auttaa löytämään asiakkaan tilanteeseen sopivia palveluja ja yhteistyötahoja. Yhdessä asiakkaan kanssa hahmotetaan mitä palvelua asiakas tarvitsee, mitä yhteyksiä eri osa-alueiden välillä mahdollisesti on ja mistä asiakas haluaisi aloittaa tilanteensa edistämisen.

Palvelutuottajan palvelutuotteet esiin

Palveluntuottajana sinulle on tärkeää, että niin palvelun tilaaja, kuin asiakkaatkin tuntevat tuotteesi. Tässä Kompassi on sinulle suureksi avuksi. Palveluntuottajana profiloit Kompassin avulla palvelusi samoilla ulottuvuuksilla kuin asiakaskin – ja näin tarjoamasi palvelut voidaan näyttää asiakkaalle suhteessa hänen ilmaisemiinsa palvelutarpeisiin. Tämä auttaa niin asiakasta, tilaajaa, kuin myös muuta yhteistyöverkostoa jäsentämään yhtenäisellä tavalla mitä asiakkaan tilanteeseen vastaamiseen tarvitaan.

Kunnassa tapahtuvasta palvelutoiminnasta ja verkostosta tulee läpinäkyvämpi ja tieto palveluista on helpommin saatavilla. 

Palveluntuottajana voi käyttää Kompassia myös asiakkaan tilanteen kartoittamiseen ja sen edistymiseen ja näin osallistua palveluprosessin etenemisen hahmottamiseen ja palveluketjujen ja kokonaisuuksien yhteistyön syventämiseen. 

Kompassi kertoo palvelutarpeesta

Kompassi vahvistaa kunnan toimintaa vaikuttavana ja asiakaslähtöisenä palvelujen tilaajana ja järjestäjänä. Kompassi tuottaa jäsentynyttä tietoa asiakkaan palvelutarpeista ja tarjolla olevien palvelujen profiileista ja auttaa yhdistämään nämä toisiinsa. Menetelmä ja ohjelmisto tukee työntekijän työn jäsentämistä, asiakkaan ja työntekijän yhteistä keskustelua ja verkostoyhteistyötä. Tällä tavoin Kompassi tekee palveluverkoston myös näkyvämmäksi. Se tukee vaikuttavuuden arviointia, osallistaa asiakasta elämäntilanteensa edistämiseen ja tukee työntekijöiden ja eri työyksiköiden moniammatillista yhteistyötä.

Kompassista tehtävät yhteenvedot auttavat kunnan johtoa ja päättäjiä hahmottamaan asiakkaiden palvelutarpeiden kokonaisuutta, palvelujen riittävyyttä (mahdollista ali- tai ylitarjontaa) ja palvelujen vaikuttavuutta.