fcg-lastensuojelun-huippuosaaja

Lastensuojelun huippuosaaja

Lastensuojelun huippuosaaja on digitaalinen tuki- ja tietopalvelu lasten parissa työskenteleville ammattilaisille. Palvelu tukee erinomaisesti moniammatillista lasten suojeluun liittyvää yhteistyötä.

Lastensuojelun huippuosaaja on ajasta ja paikasta riippumaton moderni digitaalinen koulutusalusta. Lastensuojelun huippuosaaja -palvelu tukee ja valmentaa tulevien hyvinvointialueiden, kuntien ja yksityisten palvelutuottajien ammattilaisten osaamista lasten suojeluun liittyvässä työssään. Kattavan tietopaketin lisäksi palvelu tarjoaa vertaistukea, edistää työntekijöiden resilienssiä ja kiinnittymistä työhön sekä yhteistyötä ja ymmärrystä viranomaisen vastuista ja velvollisuuksista eri toimijoiden välillä. Lastensuojelun huippuosaaja -palvelu avautuu 31.8.2022.  Myös mobiilisovellus (iOS & Android) palvelusta julkaistaan alkusyksystä 2022.

Tilaa palvelun esittely

Lasten suojelua lapsen etu edellä

Kaikki viranomaiset ovat velvollisia suojelemaan lapsia väkivallalta ja huonoilta elinoloilta. Lapsen suojelu on osa viranomaisen hallintotehtävää ja lastensuojelu on osaltaan merkittävää julkisen vallan käyttöä. Lastensuojelusta vastaavat lastensuojelun sosiaalihuollon ammattilaiset – lapsen suojelusta vastaavat kaikki ne viranomaiset ja muut toimijat, jotka kohtaavat lasta tai lapsen perhettä arjen työtehtävissään. Lastensuojelussa käytetään julkista valtaa sekä rajoitetaan perustuslaissa säädettyjä perusoikeuksia. Julkisen vallan käyttö perustuu aina lakiin, siksi lainsäädäntö on tunnettava, jotta lastensuojelun valtaa osataan käyttää oikein.

Lastensuojelun tuntemusta tulee olla koko organisaatiossa riittävästi, jotta eri toimialojen ammattilaiset voivat toimia omissa tehtävissään täysipainoisesti. Tämä parantaa yhteistyötä ja helpottaa vastuiden jakamista, kun perheen asiakkuus on monen toimialan yhteinen.

Lastensuojelun huippuosaaja tukee yhteistyötä ja tiedon jakamista lapsen edun mukaisesti.

Lastensuojelun huippuosaaja -palvelusta saa tietoa helposti ja nopeasti 

Lastensuojelun huippuosaaja -oppimispalvelu on tarkoitettu kaikille lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Palvelun tavoitteena on vahvistaa ammattilaisten osaamista lapsen suojelemiseksi ja lapsen edun toteutumiseksi. Oppimispalvelusta ammattilainen saa tarvittavaa tietoa ja valmennusta helposti ja nopeasti. Palvelusta voi lisäksi tarkistaa lainsäädännön tulkintaohjeita ja perehtyä lainsäädäntöön asiantuntijan johdolla. 

Lastensuojelun huippuosaaja -oppimispalvelu

 • helpottaa uusien ammattilaisten perehtymistä tehtävään ja vapauttaa esimiesten ja kollegoiden aikaa perehdyttämisestä.

 • tukee ammattilaisen kiinnittymistä työhön, ammatti-identiteetin rakentumista sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista.   

 • edistää ja mahdollistaa työnkiertoa, jos sosiaalityöntekijä tai muu sote-ammattilainen haluaa siirtyä työtehtävästä toiseen ja tarvitsee uudessa työtehtävässään lastensuojeluun liittyvää asiantuntemusta. 

 • toimii ammattilaisen ajantasaisena arjen työvälineenä.

Käyttäjä voi suorittaa palvelussa myös Lastensuojelun huippuosaaja -sertifikaatin.

Tilaa palvelun esittely

Tutustu myös
fcg-arvoa-menetelma
ARVOA® -menetelmä lastensuojelussa

ARVOA® on arviointimenetelmä perhepalveluiden ja lastensuojelun asiakastyöhön. Menetelmän avulla kartoitetaan lapsen ja perheen toimintakyvyn riskitekijöitä ja voimavaroja, ja perhe pystytään ohjaamaan sitä parhaiten tukeviin palveluihin.

Lastensuojelun huippuosaaja -kanavalla on monipuolinen sisältö

Lastensuojelun huippuosaaja -kanavan sisältö* koostuu videoista, podcasteista ja tekstimateriaaleista. Se on tuotettu yhteistyössä Suomen Kuntaliiton asiantuntijoiden kanssa. Sisältö on ammattilaisten käytössä ajasta ja paikasta riippumatta, joten tukea saa aina silloin, kun sitä tarvitaan. Organisaatio voi ostaa käyttäjille käyttöoikeudet palvelun sisältöön vuodeksi kerrallaan. Käyttöönotto on koordinoitua ja asiakas saa oman FCG-yhteyshenkilön yhteydenpitoa varten. Myös asiakastuki palvelee käyttäjiä sähköpostilla ongelmatilanteissa. Vuosittaiset statuspalaverit pitävät asiakkaan ajan tasalla palvelun käyttäjätilastoista ja palvelun tulevista suunnitelmista.   

Kohdennetut sisältöpolut

Lastensuojelun ammattilaiset: Lastensuojelun sosiaalityöntekijä, johtava sosiaalityöntekijä ja esihenkilö, sosiaaliohjaaja, perhetyöntekijä ja muu ammattihenkilö, perhesosiaalityössä ja lastensuojelulaitoksissa työskentelevät sote-ammattilaiset saavat käyttöönsä materiaalia teemoista

Perusterveydenhuollon  ammattilaiset: perusterveydenhuollossa lapsien kanssa työskentelevät, mm. neuvolan terveydenhoitajat, psykologit, lääkärit, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon henkilöstö, sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat, suun terveydenhuollon ammattilaiset

Erikoissairaanhoidon ammattilaiset: erikoissairaanhoidossa lapsien kanssa työskentelevät sairaanhoitajat, lääkärit, sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat saavat käyttöönsä materiaalia teemoista

Varhaiskasvatuksen ammattilaiset: Varhaiskasvatuksen opettajat, erityislastentarhanopettajat, lastenhoitajat ja johtajat,

Perusopetuksen ammattilaiset: perusopetuksen opettajat, rehtorit, johtajat, opetustoimen koulukuraattorit, psykologit

Teemat

 • Lainsäädännön soveltaminen ja lapsi ammattilaisen työn keskiössä
 • Yhteistyö ja vastuut lastensuojelun, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, terveydenhuollon ja muiden tarvittavien tahojen kanssa
 • Mitä lastensuojelussa tapahtuu lastensuojeluilmoituksen saapumisen jälkeen?
 • Palvelujen hankinta, valvonta ja järjestäjän vastuu
 • Lastensuojelun asiakkuus, Lastensuojelun avohuolto, sijaishuolto ja jälkihuolto
 • Resilienssi ja työhyvinvointi
 • Lastensuojelun tietoperusta ja tutkimus

*Pidätämme oikeuden sisällön muutoksiin.

Tilaa palvelun esittely