1/2015

Diyarbakirin jätevedenpuhdistamon prosessivalvonta

11.9.2015

Diyarbakir_2 Diyarbakir_3

Yllä: Jätevedenpuhdistamon 
uusi ilmastusallas ennen käyttöönottoa. Alla: Biologisesti puhdistettu jätevesi jälki­selkeytyksessä.teksti ja kuvat: Ari Niemelä

6 km pitkä muuri on kaupungin symboli. Syksyllä 2015 valmistuu Diyarbakiriin yli 3,5 vuoden rakentamisen jälkeen moderni jätevedenpuhdistamo aktiivilieteprosesseineen ja mittava laajennusosa nykyiseen lietteen käsittelyyn. Hankkeen kokonaishinta on noin 26 miljoonaa euroa, josta EU:n osuus on 85 %. Itse kaupunki sijaitsee Kaakkois-Turkissa Tigris-joen yläjuoksulla ja on kurdi­alueen noin miljoonan asukkaan pääkaupunki. Sen historia ulottuu tuhansien vuosien päähän, ja kaupungin symboli on 6 km pitkä muuri vanhan kaupungin ympärillä.

 
FCG Finnish Consulting Group Oy voitti konsortiossa ranskalaisen Safegen ja turkkilaisen Tumasin insinööritoimiston kanssa FIDIC:n keltaisen kirjan mukaisen puhdistamon rakentamisen insinöörivalvonnan (kuva 2). Safege oli pääkonsultti ja FCG:n osuus hankkeesta on jätevedenpuhdistamon prosessivalvonta, Key Expert 4:n eli Process Engineerin posti. Prosessi-insinöörin työhön kuuluivat urakoitsijan yleis- ja yksityiskohtaiseen suunnitteluun kuuluvien laskelmien ja piirustusten tarkastaminen, kannanotot lukuisiin erilaisiin ongelmatilanteisiin sekä erityisesti prosessin käynnistämiseen ja takuuajoihin liittyvät valvontatehtävät.


Toteutuksen pääurakoitsijana toimi itävaltalainen Strabag AG. Puhdistustulokseen sovelletaan EU:n vaatimuksia, jotka koskevat yli 100 000 asukkaan puhdistamoita ja edellyttävät tehokasta typen ja fosforin poistoa. Kokonaistypenpoistoon sovelletaan 3-vaiheista step-feed- prosessia ja fosforinpoisto tapahtuu biologista, kemiallista ja sähkökemiallista menetelmää käyttäen. Lietteenkäsittelyssä rakennetaan ylijäämälietteen koneellinen sakeutus ja laajennetaan olemassa olevaa mädätysprosessia. Siellä muodostunut biokaasu puhdistetaan ja ajetaan CHP-yksikön kautta tuottaen sähköä ja lämpöä laitoksen tarpeisiin. 

 
Rakennetun tehokkaan biologis-kemi­allisen käsittelyprosessin ansiosta vesis­tö­kuormitus Tigris-jokeen laskee kaikkien parametrien osalta murto-osaan nykyisestä (pelkkä mekaaninen käsittely). Siten hankkeella on todella suuri paikallinen ja myös valtakunnan rajan ylittävä ympäristönsuojelullinen merkitys pitkällä tähtäimellä. 

 
Hankkeen rakennusaika venyi noin puolellatoista vuodella alkuperäisestä. Siihen oli lukuisia erilaisia syitä, kuten ajoittainen rakentamisen ja materiaalien huono laatu, henkilövaihdokset, ylioptimistinen aika­taulu, turvallisuustilanteen vaihtelu lähellä Syyrian rajaa ym..

 
Hanke on esimerkki suomalaisen vesihuoltoviennin monimuotoisuudesta ja erityisosaamisesta sekä vahvistaa pieneltä osaltaan suomalaisuuden yleistä hyvää mainetta alueella.  


Lisää aiheesta