2/2012

FCG laati laajan meluselvityksen rataverkosta

1.10.2012

Meluselvityksessä mallinnetaan melun määrä tutkittavalla alueella.

FCG laati Liikenneviraston hallinnoimalle rataverkolle EU:n ympäristömeludirektiivin (2002/49/EY) toisen vaiheen mukaisen ympäristömelu­selvityksen. Selvityksen piiriin kuuluivat rataosuudet, joiden vuosittainen liikennemäärä on yli 30 000 junaa.

Selvityksessä olivat mukana päärata Vantaan ja Keravan rajalta Lempäälän ja Tampereen rajalle sekä Rantarata Espoon ja Kirkkonummen rajalta Kirkkonummen asemalle. Selvitysalue oli pituudeltaan noin 170 km. Selvityksen laatimisessa käytettiin apuna raideliikennemelumallia, vuoden 2011 keskimääräisiä liikennetietoja ja helmi­kuun 2011 väestötietoja. Lisäksi huomioitiin vuoden keskimääräiset melun leviämiseen vaikuttavat sääolot.

Selvityksessä arvioitiin rautatieliikenteen melua laskemalla eri meluvyöhykkeillä asuvien henkilöiden sekä meluvyöhykkeillä olevien oppi- ja hoitolaitosten lukumäärät. Selvityksen tunnuslukuina käytettiin vuorokausimelutasoa ja yömelutasoa. Lisäksi laadittiin melualuekartat ja arvioitiin melulle altistuvien määrät.

– Tämä projekti oli yksi laajimmista maassamme tehdyistä meluselvityksistä, kertoo insinööri Mauno Aho FCG:ltä.

Työssä muodostettiin kolmiulotteinen maastomalli radasta vähintään 2,5 km etäisyydelle käyttäen Maanmittauslaitoksen maas­to­tietokantaa, laserkeilausaineistoa sekä erikseen tätä hanketta vasten suoritettujen laserkeilausten tuottamia aineistoja. FCG myös kartoitti maastomittauksin radanvarren meluesteet suunnittelualueelta.

Meluselvitystä käytetään meluntorjunnan toimintasuunnitelman laadintaan, kansa­laisille tarkoitettuna tietolähteenä ja EU:n komissiolle toimitettavien tietojen hankkimiseen.

FCG:llä on osaavia meluselvitysten tekijöitä useilla paikkakunnilla, käytössä tehokkaat laskentaohjelmistot ja mittauskalusto. Liikennemelun arviointi kuuluu yleensä aina kaavahankkeisiin ja väylien suunnitteluun. Ympäristövaikutusten arvioinnissa ja ympäristölupahakemuksissa on myös usein tarve melun selvittämiseen. Voimakkaasti kasvanut alue on tuulivoimapuistojen meluselvitykset, joissa vaaditaan myös omaa erityisosaamista.

Liikennemelun laskennallinen selvitys voidaan tehdä liikennemäärien perusteella laskentamallien melupäästötietojen avulla. Teollisuuslaitosten melupäästöt joudutaan yleensä selvittämään mittauksin. Mittauksia käytetään myös ympäristölupaehtojen seurannassa ja väylähankkeiden ympäristöhaittojen käsittelyssä. Kuluvana vuonna FCG on tehnyt melumittauksia 400 kohteessa.

Teksti: Eeva Kokki
Kuvat: Mauno Aho