2/2016

Miten FCG:n kotimaan toiminta linkittyy FCG:n kansainväliseen toimintaan kehittyvissä maissa?

21.9.2016

FCG Internationalin toteuttamissa kansainvälisissä kehityshankkeissa konkretisoituu FCG:n visio “FCG – Hyvän elämän tekijät”, innova­tiivinen palvelutuotanto ja asiakasnäkökulma. Rahoittajasta riippuen nämä hankkeet vaihtelevat sisällöiltään toimeksiantojen suunnitteluprojekteista niiden käytännön toteutukseen tai jo tehtyjen hankkeiden toteutusten arviointiin.


FCG:n kansainvälisen toiminnan tärkein asiakas Suomessa on ulkoministeriö, jonka kehityspoliittisia linjauksia FCG toteut­taa käytännön hankkeissaan. Suomalaisessa yhteiskunnassa vahvoina näyttäytyvät arvot, kuten ihmisoikeudet, sukupuolten välinen tasa-arvo ja läpinäkyvä hallintokäytäntö välittyvät myös kehityshankkeiden kautta niiden hyödynsaajille ja loppuasiakkaille.


Hankkeissa tärkeää on saada luotua paikallishallinnon ja yhteisöjen edustajille valmiuksia jatkaa kehityshankkeissa aloitettua työtä, rakentaa toimivaa infrastruktuuria ja tuottaa uusia ideoita kohdemaiden kehityksen eteenpäinviemiseksi. Valmiuksien luominen tarkoittaa myös käytännön koulutusta – tässähän Suomella on kansainvälisesti hyvä maine. Haasteet kansainvälisissä hankkeissa ovat vastaavia kuin kotimaassakin:Nepal miten kehitetään vesi- ja jätehuoltoa, miten huomioidaan ympäristönäkökulmat toiminnassa tai miten esimerkiksi tehostetaan uudistuvan energian käyttöä.


Nepalissa FCG:llä on parhaillaan käynnissä kaksi vesihuoltoon liittyvää hanketta. Haja-asutusalueen vesihuollon kehittämiseen liittyvässä hankkeessa tavoitteena on saada puhdas vesi kaikkien saataville; myös vähempiosaisille kastittomille, etnisille vähemmistöille ja naisille, jotka saattavat joutua suljetuksi yhteisöjensä ulkopuolelle kuukautistensa ajaksi.


Puhdas vesi on perushyödyke kotita­louksille viljelysten kastelun ja puhtaan elintarviketuotannon näkökulmasta. Mikrotason vesivoimaloilla voidaan tuottaa myös sähköä pieniin vuoristokyliin ja tukea samalla ympäristöä säästäen näiden pienyritysten toimintaa. 


Suomessa osuuskuntatoiminnalla on pitkät perinteet. Vastaavaa yhteisöllistä toimintamallia on pyritty kehittämään myös Nepalissa esimerkiksi turvallisen pankki- ja luototustoiminnan alueella, samoin markkinointipalveluiden tarjoamisessa. Lähtökohtana näissä ovat samat periaatteet, jotka toimivat myös Suomessa: tasa-arvoinen ja läpinäkyvä toimintamalli, jonka omistajuus on koko yhteisöllä.


Suomi on kansainvälisesti tunnettu myös innovaatioistaan. Etelä-Afrikassa vastikään päättyneessä innovaatiohankkeessa (Southern Africa Innovation Support Programme SAIS) FCG tuki vastuulliseen yrittäjyyteen ja työpaikkojen luomiseen innostavan toimintaympäristön kehittämistä viidessä eri maassa.  Ohjelma tuki osallistujien verkostoitumista ja antoi heille valmiuksia yritysten perustamiseen ja toiminnan rahoituksen suunnitteluun, innovaatioiden tuotteistamiseen ja teknologian hyödyntämiseen yritystoiminnassa.


Vaikka FCG:n kansainvälisessä toiminnassa kohdemaat voivat olla hyvinkin eksoottisia, toiminnan luonne on pitkälti samankaltainen kuin kuntien toiminnan kehittämisessä kotimaassa. Siksikin kokemusten vaihto ja hyvien käytäntöjen jakaminen on tärkeää!

Kuwa Tanahun

Vesihuoltoa kehittämässä Nepalissa


Haja-asutusalueen vesihuollon kehittämishanke Nepalissa on esimerkki projektista, jossa testataan uusia tapoja toimia ja saavuttaa tuloksia (Rural Water Supply and Sanitation Project, RWSSP-WN). Tässä hankkeessa on päästy testaamaan monenlaisia menetelmiä tiedonkeräystapojen vaihtelusta käyttäytymisen muutoksen vaikutuksiin ja kenttätyöhön.


Ilmastonmuutos ja ihmisten käyttäytyminen vaikuttaa vedensaantiin. Veden määrä noutopaikoissa saattaa laskea tai nämä voivat kuivua kokonaan sademäärien vähentymisen tai haihtumisen takia. Vuonna 2015 FCG:n projektitiimi teki tutkimuksen, jossa verrattiin säätilan ja veden määrän vaihtelua 3 320 lähteessä 10 vuoden aikana. Vuonna 2016 FCG laati ohjeet pohjavesialueiden kunnostamiselle ja lähteiden kestävälle käytölle. Näissä ohjeissa oli myös suunnitelma vedenhakupisteiden suunnittelulle ja veden laadun tarkkailun käytännöiksi. Tavoitteena hankkeessa oli vähentää sademäärän vähentymisen vaikutuksia ja tasata vedensaantia läpi vuoden.


Nepalin muista hankkeista mainittaviin lukeutuu Rural Village Water Resources Management Project (RVWRMP), joka on yksi Suomen menestyneimmistä  ja suurimmista hankkeista Nepalissa. Maailma.net-sivustolla elokuussa julkaistun artikkelin mukaan hankkeessa vesiputkistoja, -hanoja ja vessoja rakennettiin Länsi-Nepaliin enemmän kuin hankkeessa alun perin tavoiteltiin, kaikkiaan 250 000 hyödynsaajalle. Hankkeiden onnistumisen taustalla on kyläläisten osallistaminen mukaan suunnitteluun ja rakentamiseen, mikä on vähentänyt myös konflikteja.


Artikkelissa otsikolla ” Vesi ei ole pelkkä luonnonvara, se on osa kulttuuria” on haastateltu FCG:n Pamela Whiteä.teksti: Pamela White
kuvat: Pamela White ja FCG:n
kuva-arkisto


Lisää aiheesta