1/2017

Tietoa sote-johtamisen tueksi

22.1.2017

Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaukseen tarvitaan täsmällistä, reaaliaikaista tietoa taloudesta, toiminnasta ja asiakkaiden hyvin­oinnista. Mikä on FCG:n hallinnoimien potilasluokittelu- ja tuotteistusjärjestelmien (DRG) rooli tässä
tilanteessa?

– Tulevat maakunnat joutuvat oikeasti katsomaan, miten sote-rahat käytetään ja mikä on toiminnan tuottavuus. Myös valtion ja palveluntuottajien pitää pystyä seuraamaan näitä asioita. Siksi on saatava luotettavaa, vertailukelpoista tietoa sekä tuottavuudesta että käytetyistä panoksista, sanoo useaan sote-uudistuksen valmisteluryhmään osallistunut THL:n Terveys- ja sosiaalitalousyksikön päällikkö Timo T. Seppälä.


Seppälä näkee DRG-järjestelmät (pDRG ja NordDRG) välineinä, joilla voidaan tarkastella tuotantoa ja resurssien käyttöä eri tarkoituksiin. Yhdistämällä tietoihin panoskäyttö voidaan tarkastella myös toiminnan tuottavuutta. DRG mahdollistaa kehittyneet tuotannonohjausjärjestelmät, ja asiakkaiden historiaa hyödyntämällä nähdään lisäksi hoidon tarpeenmukaisuus. DRG-tyyppinen järjestelmä on perusedellytys terveydenhuollon kansallisten hinnastojen laatimiselle.


Toiminta ja talous pitää pystyä linkittämään yhteen, Seppälä korostaa. – On vaikea ohjata pelkkää toimintaa, koska sillä on vahvat taloudelliset rajoitteet, ja on vaikea asettaa taloudellisia rajoitteita, jos ei ymmärrä niiden vaikutuksia toimintaan.

Tiedonkeruuseen kannattaa satsasta

Seppälän mielestä paukut kannattaa tässä vaiheessa laittaa tiedonkeruun järjestämiseen, jotta tietopohja olisi mahdollisimman laaja ja tieto mahdollisimman hienojakoista. 


– Tiedon tarve muuttuu sote-prosessin edetessä. Tarvittava tieto voidaan aina rakentaa yksilötason tiedoista.


Valtion, maakuntien ja palveluntuottajien tarpeet ovat erilaisia, mutta keskiössä ovat yksilötason aineistot, yhdenmukainen tuotteistus ja yhdenmukaiset tiedot resurssien käytöstä, hän sanoo.


– Nyt on tuhannen taalan paikka jalkauttaa maakuntien kautta yhdenmukaiset kirjaamiskäytännöt koko sote-palvelutuotannossa.

Tähän liittyy vahvasti myös digitalisaatio, joka mahdollistaa kirjausten automaattisen siirtymisen.


Seppälä korostaa informaation kaksisuuntaisuuden merkitystä. Jokaisen tulee saada tiedosta mahdollisimman paljon vastinetta. Se kannustaa tuottamaan tiedon hyvin.

Tarvitaan erilaisia välineitä 

Muitakin seuranta- ja ohjausvälineitä toki tarvitaan kuin DRG, ja niitä on kehitteillä.
Sitran sote-palvelupaketteja Seppälä luonnehtii korkean ”aggregaatiotason” kokonaisuuksiksi. Niillä ja hienojakoisella DRG:llä on selvästi erilaiset käyttötarkoitukset ja -mahdollisuudet, hän sanoo.


– Palvelupaketit ovat seurantaväline, joka voidaan rakentaa näistä samoista lähtötiedoista, kunhan ne vain ovat olemassa. Palvelupakettien sisällöt pystytään palastelemaan vaikka DRG-tuotteistuksen tai FCG:n ja Kuntaliiton yhteistyönä kehitettävän FinDRG:n pohjalta.

Kupittaa


Psykiatrinen hoitotyö selvityksen kohteena

FCG on kartoittanut psykiatrisen hoitotyön oteutumista Turun kaupungin Kupittaan sairaalassa, neljällä suljetulla vuodeosastolla. Kaupunki tilasi selvityksen, kun julkisuuteen oli tullut hoitotyöhön liittyviä epäkohtia ja väärinkäytös­epäilyjä.


– Selvityksellä haluttiin saada ulkopuolisen ammattilaistahon näkemys hoitotyön toteutumisesta ja mahdollisista kehittämiskohteista osastoilla, kertoo palvelualuejohtaja Katariina Korkeila Turun kaupungilta.


FCG:n raportin mukaan olisi perusteltua määritellä hyvän psykiatrisen hoitotyön kriteerit ja jalkauttaa ne yksiköihin sekä vahvistaa hoitosuhdetyöskentelyn taitoja, mukaan lukien omahoitajuus. Tarpeelliseksi nähtiin myös toimintamallien yhtenäistäminen, esimiesten johtamisosaamisen varmistaminen sekä tehtävänkuvien ja vastuiden selkeyttäminen.
Korkeilan mukaan selvitys tuki sisäisen tarkastuksen työtä ja antoi eväitä nykytilan arvioinnille.


– Esiin nousseita asioita on kartoitettu tarkemmin, ja monia niistä on jo lähdetty korjaamaan. On esimerkiksi käyty läpi omavalvonnan toimintamalleja ja selkiytetty vuorojen vastuusairaanhoitajien tehtäväkuvia. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden johto jatkaa toimenpiteitä raportin havaintojen pohjalta.

Osaavat arvioitsijat

Selvitys tehtiin havainnoimalla toimintaa osastoilla, tutustumalla ohjeistuksiin ja dokumentteihin sekä haastattelemalla osastojen henkilökuntaa ja johtoa lähiesimiehistä tulosalueen johtajaan.


– FCG on tehnyt sosiaali- ja terveydenhuollossa etenkin työajankäyttöön liittyviä selvityksiä, mutta myös hoitotyötä koskeviin toimeksiantoihin on hyvät valmiudet, toteavat selvityksen tekijät, erityisasiantuntijat Satu Pulkkinen ja Anne Rintala FCG:ltä.


Pulkkinen on työskennellyt psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa hoitotyöntekijänä ja esimiehenä yhteensä 15 vuotta. Koulutukseltaan hän on psykiatriseen hoitotyöhön erikoistunut sairaanhoitaja ja terveystieteiden maisteri. Rintala on sairaanhoitaja ja terveystieteiden maisteri, jolla on pitkä kokemus hoitotyön johtamisesta.teksti: Paula Böhling
kuvat: FCG:n kuva-arkisto


Lisää aiheesta