1/2013

FCG uudistuu ja vahvistaa palvelutarjontaansa

15.2.2013

Aija TuimalaFCG:n konsultointi­liiketoiminnan johtajana tammikuussa aloittanut KTM Aija Tuimala.

FCG uudistaa asiakaslähtöisesti toimintaansa. Toiminnan kehittämisen kärkeen nostetaan jatkuvan toimintaympäristöanalyysin pohjalta uusia asioita. Asiakkaille tämä näyttäytyy proaktiivisena palvelutarjontana, jossa FCG:n vahvuutena on monialaisuus, johon yhtiön kilpailijoilla ei ole samalla tavoin mahdollisuuksia.

– Uudistuminen näkyy muun muassa siinä, että koulutuspalveluissamme uusitaan oppisisältöjä ja käytetään enenevässä määrin uutta teknologiaa. Tuemme asiakkaita kunta- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksessa, panostamme uusiutuvien energiamuotojen suunnitteluun ja käyttöönottoon, rakennamme johtamisen välineitä vastaamaan teknologisia ja muita parhaita käytäntöjä, panostamme asiakkaiden tuottavuusvaatimusten tukeen ja toimimme kansainvälisessä ympäristössä myös suomalaisen korkeatasoisen osaamisen viennin vahvistamiseksi, linjaa FCG-konsernin toimitusjohtaja Ari Kolehmainen.

Vuosi 2012 oli FCG:lle myös strategian ja konsernirakenteen uudistamisen vuosi. Kotimaan toiminnot yhtiöitettiin heinäkuussa omiksi liiketoimintayksiköikseen ja vuoden lopussa FCG osti Kuntaliitolta Oy Audiapro Ab:n. Myös pääomistaja, Kuntaliitto, vahvisti loppuvuoden aikana omistustaan FCG:ssä.

Viime kesänä tapahtunut yhtiöittäminen tehtiin toiminnan läpinäkyvyyden ja samalla liiketoimintojen kehittämisen, tuloksellisuuden ja seurannan parantamiseksi. Uudet yhtiöt aloittivat toimintansa 1.7.2012 ja ne toimivat suoraan emoyhtiön, FCG Finnish Consulting Group Oy:n alaisuudessa. Yhtiöt toimivat omina liiketoimintaryhminään, joihin kuuluu myös FCG:n kansainvälisiä tytäryhtiöitä.

Lisävoimaa johdon konsultointiin

FCG:n ja Audiapron toimintojen yhdistäminen liittyy Kuntaliitto-konsernin rakennejärjestelyihin, joissa tavoitteena on ollut koota liiton tytäryhtiöissä ollut johdon ja hallinnon kehittämisen, koulutuksen ja konsultoinnin osaaminen yhteen.

Kaupan yhteydessä FCG:lle siirtyi Audiapron koulutus- ja konsultointiliiketoiminta ja henkilöstö. Audiator-konsernin tarkastustoiminta on puolestaan siirtynyt Kuntaliitolta uudelle omistajalle erillisellä kaupalla.

– Audiapron konsultointiosaaminen toi lisävoimaa FCG:n nykyiseen konsultointiliiketoimintaan. FCG:n toiminnan keskiössä on asiakkaidemme saama palvelu ja asiakastyytyväisyys, Kolehmainen tiivistää.

FCG:n sisällä konsultointitoiminta ja koulutustoiminta on eriytetty omiksi liiketoiminnoikseen, joilla on kuitenkin vahva yhteinen missio: tukea FCG:n asiakkaita näiden perustehtävien hoitamisessa ja muutoksen hallinnassa. Tarvittavat yhtiörakennemuutokset saadaan valmiiksi heinäkuun 2013 alussa.

– Kaupan tavoitteena on muun muassa tukea FCG:n julkishallinnon asiakkaita edessä olevissa suurissa rakenneuudistuksissa ja erityisesti kuntahallintoa palveluiden tuotantotapojen kehittämisessä, totesi FCG:n hallituksen puheenjohtaja, Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma FCG-Audiapro –kaupan julkistamisen yhteydessä.

Kuntaliitto on viime vuoden loppupuolella vahvistanut omistustaan FCG:ssä. Kuntaliitto omistaa yhtiöstä nyt 94 %.

Liiketoimintasuunnitelmista käytännön toimintaan

FCG:n strategiatyössä on keskitytty, paitsi arvioimaan nykyiset liiketoiminta-alueet, myös laatimaan suunnitelmat uusien liiketoiminta-avausten toteuttamiseen. Keskeisimmät liiketoimintasuunnitelmat ovat myös osa konsernin hallituksessa käsiteltävää strategiaprosessia.

– Tällä työllä varmistamme sen, että kaikella FCG:n toiminnalla on perustellusti valittu suunta ja seurattavuus. Tarkoituksena tässä työssä on ollut vahvistaa niitä tuotealueita, joissa on vahva asema vuosien varrella tehtyjen investointien ja kertyneen osaamisen pohjalta. Uudet liiketoiminta-avaukset puolestaan pohjautuvat asiakastarpeitten pohjalta tunnistettuihin arvoketjuihin, joissa pyritään hyödyntämään myös laajemmin tulosyksiköiden osaamista, Kolehmainen toteaa.

– Liiketoiminnan toteuttamisessa FCG:n vahvuutena on monialaisuus, miltä pohjalta voimme tuottaa sellaisia asiakkaiden arvoketjuja tukevia palveluja, joihin muilla kilpailijoillamme ei samalla tavoin ole mahdollisuuksia, hän kiteyttää.

Esimerkkejä uusista liiketoiminta-avauksista on monia, muun muassa suomalaisen koulutusosaamisen tai sosiaali- ja terveydenhuollon luokitustuotteiden vientiin liittyvät hankkeet. Kotimaassa FCG on vahvistanut asemaansa esimerkiksi tuulivoima- ja kaivoshankkeiden konsultoijana. FCG:n perinteisiä, vahvoja osaamisalueita puolestaan ovat julkishallinnolle suunnatut laaja-alaiset koulutuspalvelut, joissa tehdään tiivistä yhteistyötä Kuntaliitto-konsernin kanssa sekä esimerkiksi vesihuoltoon ja ympäristökonsultointiin liittyvä liiketoiminta.


Lisää aiheesta