2/2018

”35 vuotta alalla, kohta on aika siirtyä eteenpäin”

1.9.2018

FCG:n konsernijohtajaa Ari Kolehmaista voi hyvällä syyllä utsua konsultoinnin ja koulutuksen konkariksi. Hän on työskennellyt alan tehtävissä lähes 35 vuotta. Vuosikymmenet ovat olleet mielenkiintoista muutosten aikaa ja muutosten tuomien mahdollisuuksien hyödyntämistä.


Sen jälkeen, kun Ari Kolehmainen oli 1970-luvun puolivälissä valmistunut hallintotieteen maisteriksi, hän työskentel seitsemän vuotta oikeusministeriössä päätehtävänään oikeushallinnon tietojärjestelmäsuunnittelu. Tuota ennen hän kävi lyhyen aikaa kunta-alan monialaisinta käytännön korkeakoulua kahdessa pienessä kunnassa, Sulkavalla ja Kestilässä. Konsultointi tuli mukaan kuvaan vuonna 1984, jolloin Kolehmainen tuli valituksi Suomen Kaupunkiliittoon konsultiksi hallintosuunnittelijan nimikkeellä. Myös edunvalvontakenttä tuli tuossa tehtävässä tutuksi.


Tie vei eteenpäin Kuntaliitto-konsernissa – konsultoinnin, toiminnan kehittämisen ja pian myös johtotehtävien merkeissä. Lukuisten organisaatiojärjestelyjen tuloksena syntyivät Suomen Kuntaliitto (1993) ja konsultointiyhtiö Efektia Oy, jonka konsultointiyksikön johtajana Kolehmainen toimi. Muutosten polku johti edelleen fuusioiden kautta FCG-konsernin perustamiseen vuonna 2005. Yritysostojen ja muiden järjestelyjen kautta kasvaneessa FCG:ssä työskentelee nykyisin noin 800 henkilöä.


Liiketoimintojen muututtua yhtiömuotoisiksi Kolehmainen on toiminut muun
muassa Efektian ja FCG Efekon toimitusjohtajana, FCG-konsernin varatoimitusjohtajana sekä vuoden 2011 alusta FCG-konsernin toimitusjohtajana.

Aina ajan hermolla

FCG:n ja sen edeltäjien palvelutarjonta on vuosikymmenten aikana monipuolistunut erityisesti fuusioiden ja yritysjärjestelyjen kautta, Kolehmainen sanoo.


Nykyisin FCG:n kotimaan asiakkaina on kaupunkeja, kuntia ja muita julkisen sektorin organisaatioita sekä enenevässä määrin myös yrityksiä. Palvelutarjonta on monialaisempaa kuin yhdelläkään muulla konsultointi-, suunnittelu- ja koulutusyhtiöllä Suomessa. Valikoimaan kuuluu johdon konsultointi kaikkine olomuotoineen. FCG on myös korkealuokkainen ICT-talo ja keskeinen julkisen sektorin täydennyskouluttaja. Lisäksi tarjolla on monialaista teknistä suunnittelua. FCG:n kansainvälinen toiminta näillä aloilla on laajaa – menossa on jatkuvast 100–150 projektia eri puolilla maailmaa.


– FCG edeltäjineen on koko ajan elänyt ajassa ja kulkenut aktiivisten, kehittämishaluisten asiakkaidensa kanssa uudistusten kärjessä. Erilaiset yhteiskunnalliset uudistukset, kehittämispaineet ja talouden suhdanteet ovat vaikuttaneet siihen, mitkä kysymykset asiakkailla ovat kulloinkin olleet ajankohtaisimpia.


Tieto ja työvälineet ovat uusiutuneet ja uusiutuvat jatkuvasti, samoin arvot ja toimintaympäristö.


– Ei 1980-luvulla juuri puhuttu ilmastonmuutoksesta, kiertotaloudesta, yksityisen yritystoiminnan aseman vahvistumisesta
julkisten palvelujen tuottajana eikä myöskään robotisaatiosta, tekoälystä ja muusta digivallankumouksesta. Tänä päivänä puhutaan, perustellusti. Muutoksilla on luonnollisesti vaikutusta siihen, millaisia palveluja asiakkaat tarvitsevat ja haluavat ja miten me toimimme. Muutos vain kiihtyy.


FCG:n omaa toimintaa koskeviin linjauksiin on osaltaan vaikuttanut myös asemien varmistaminen kovassa kilpailussa. Vaikutusta on niin ikään ollut kansainvälisillä trendeillä.FCG:n ja sen edeltäjien liiketoiminnan kehittäminen on tapahtunut omavastuisesti, täydessä tulosvastuussa. Suuri arvo on ollut myös erilaisilla kumppanuuksilla. Kuntahallinnossa on tehty ja tehdään hyvä yhteistyötä Kuntaliiton kanssa. Kolehmainen arvostaa paljon myös sitä, että useat ministeriö ja yliopistot ovat olleet monesti mukana yhteisissä kansallisissa pilottihankkeissa Samoin erittäin arvokasta on ollut saada ideoida yhdessä asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa, hän sanoo.


– Asiakkaiden ideointivoima samoin kuin alaa tukevien yritysten innovatiivisuus ja yritysten tekemät kärkiuudistukset ovat vaikuttaneet kehitykseen merkittävällä tavalla.

Tietotekniikan kehitys mullisti toimintatavat

Yksittäisistä menetelmäkehitykseen liittyvistä kehityskaarista Kolehmainen nostaa esiin voimakkaimman: se on nykytermein digitalisaatio, ICT – 1980-luvulla puhuttiin ATK:sta. FCG:n suurin yksittäinen joka vuosi järjestettävä koulutus- ja kohtaamispaikka on kuitenkin säilyttänyt perinteisen nimensä, Terveydenhuollon ATK-päivät.


Ei ole kuin 30 vuotta siitä, kun työpaikoilla vasta alettiin siirtyä henkilökohtaisten tietokoneiden aikaan, sitten tuli internet ja muutosvauhti kiihtyi. Tietotekniikan kehitys on mullistanut yhteydenpidon, uudistanut työvälineet ja vaikuttanut myös FCG:n palvelutarjontaan, Kolehmainen sanoo.


– Teknisessä suunnittelussa on tapahtunut vajaan kymmenen vuoden aikana suuri muutos. Paperille suunnittelusta on siirrytty sujuvasti tietomallintamiseen ja 3D-suunnitteluun. Moderneja suunnittelun välineitä käytetään kaikessa teknisessä suunnittelussa: niin infrasuunnittelussa (kadut, tiet), talonrakennussuunnittelussa (päiväkodit, koulut ym.) kuin laitossuunnittelussakin (vesi- ja viemärilaitokset).


Johdon konsultoinnissa uudet tekniikat ovat helpottaneet tietojen hallintaa,
analysointia ja visualisointia. Aikaisemmin täydennyskoulutus toteutettiin pelkästään seminaareissa paikan päällä, mutta viime aikoin etäopetus on kasvattanut suosiotaan; käytössä ovat niin webinaarit ja striimaukse kuin verkko-oppimisympäristötkin.


Välineiden ja ohjelmistojen kehittyessä FCG on panostanut digitaalisen osaamisen ja digitaalisten menetelmien kehittämiseen. Viiden kuuden viime vuoden aikana FCG:stä on muodostunut lähinnä yritysjärjestelyje kautta myös ohjelmistotalo, jossa työskentelee tänä päivänä jo noin 100 ICT-alan huippuammattilaista tuottamassa asiakkaille palveluja. Kolehmainen viittaa esimerkiksi FCG Talent Oy:n vastuulla olevaan Kuntarekryportaalii ja sitä tukevaan korkealuokkaiseen ohjelmistoon. Kuntarekryssä on vuosittain yli miljoona kävijää, ja portaalin kautta toteutuu 70 000–80 000 rekrytointia vuodessa.


FCG:n uusin ohjelmistoyritys on Flowmedik, joka siirtyi konserniin äskettäin. FCG
on myös perustanut joko yksin tai kumppaneidensa kanssa ohjelmistokehitykseen
panostavia start up -yrityksiä – korkealuokkainen tuote-esimerkki on MAPGETS.

”Muutosvauhti ei ainakaan hidastu”

Jatkuva uudistumisen halu ja into on välttämätöntä
säilyttää tulevaisuudessakin, on oltava valmiina reagoimaan, kun maailma muuttuu, Kolehmainen sanoo.

Digitaalisuus vahvistaa edelleen niitä trendejä, joita on jo nyt nähty.


– Kaikki aloitteemme eivät ole aina menestyneet kaupallisesti toivotussa ajassa. Uudistumiseen ja uudistamiseen liittyviä riskejä on kuitenkin myös jatkossa uskallettava ottaa.


Osaamisen viennin vahvistamiseksi Kolehmainen kannattaa kotimaisen ja kansainvälisen toiminnan keskinäisen vuorovaikutuksen lujittamista, sekä FCG:n sisällä että kumppaneiden kanssa.


Kansainvälisen toiminnan osuus FCG-konsernin noin 90 miljoonan euron vuosittaisesta liikevaihdosta on suunnilleen 40 prosenttia. Tavoitteena on kasvattaa sekä konsernin liiketoiminnan kokonaisvolyymia että kansainvälisen toiminnan suhteellista osuutta.


– On realismia, että Suomen markkina on rajallinen. Kasvutavoitteensa saavuttamiseksi FCG:n on perusteltua suunnata myös kansainvälisille markkinoille asteittain yhä voimakkaammin. Kotimainen ja kansainvälinen toiminta eivät ole millään tavalla ristiriidassa toistensa kanssa, vaan parhaimmillaan ne hyödyttävät toisiaan, Kolehmainen toteaa.

Johtaminen on ihmisten kohtaamista

Nopeat muutokset ja niihin reagoiminen vaativat organisaatiolta ketteryyttä ja sopivaa johtamisen taitoa. Oman haasteensa ja mielenkiintoisuutensa FCG:n kaltaisen organisaation johtamiseen tuo se, että on kyse toiminnoista, joissa asiakaspalvelu ja sitä kautta tulos syntyy asiantuntijatyöstä. Asiantuntijoiden tukeminen ja heidän toimintaedellytystensä varmistaminen on erilainen johtamistehtävä kuin vaikkapa valmistuotteiden jälleenmyynti.


– Asiantuntijaorganisaatiossa on oleellista, että hallitaan yhteinen ammatillinen kieli, käsitteet ja toimintalogiikat ja niistä on karttunut myös kokemusta – silloin toiminnan ja johtamisen onnistumismahdollisuudet vahvistuvat merkittävästi. Tämä koskee sekä asiakkaita että kollegoja. Asiakkaiden tarpeiden ymmärrys ja palvelun korkean laadun varmistaminen on mahdollista vain, jos nämä perusedellytykset ovat olemassa. Näillä näkökohdilla on oltava keskeinen merkitys myös henkilöstön ja erityisesti johtajien rekrytoinnissa.


Kolehmainen näkee, että henkilöjohtamisen kykyyn vaikuttavat nimenomaan yllä todetut seikat. Vuorovaikutustaidot lähtevät paljolti kunkin ihmisen persoonasta ja ajattelutavasta, mutta johtamisen taitoja, samoin kuin vuorovaikutustaitoja, toki opitaan myös kokemuksen myötä.


– Omaa ajatteluani on osaltaan ohjannut kaverista huolehtimisen ajatus. Kaikissa tilanteissa tämä ei ole onnistunut niin kuin olisin toivonut.


Kolehmainen sanoo, että on eri johtotehtävissä ollessaan halunnut olla niin avoin keskustelulle kuin mahdollista. Hän on johtanut ”ainakin mentaalisesti matalilla hierarkiatasoilla” sekä omalla sitoutumista ja samalla tuloshakuisuutta viestivällä esimerkillään.


Ari 030818 004

Vuodenvaihteen jälkeen Ari siirtyy eläkkeelle. Sitten on aikaa penkkiurheilla, lukea, mökkeillä ja olla lastenlasten kanssa enemmän kuin kiireisinä työvuosina. – Mutta ei ole aivan kokonaan poissuljettua, että tekisin pienesti vielä jotain ammatillistakin, hän sanoo.

Ari Nepalissa 20150410 047 Ari Ruorissa 20151008 171933 2496


toimittaja: Paula Böhling
kuvat: Jarmo Teinilä,
Rami Aapasuo, Jari Kemi
ja Pamela White


Lisää aiheesta