2/2012

Meriväylän syventäminen suunnitteilla

1.10.2012

Kokkolan meriväylän kulkusyvyyttä on tullut tarve lisätä. Liikennevirasto tilasi FCG:ltä yleissuunnitelman väylän syventämiseksi 13 metristä 14 metriin valtion väyläosuudella. Suunnitelma on paraikaa hyväksyttävänä.

– Halusimme saada kokeneen, laadukkaan ja asiantuntevan suunnittelutoimiston yleissuunnitelman tekijäksi ja siinä olemme mielestämme onnistuneet, arvioi aluepäällikkö Vilho Asunmaa Liikennevirastosta.

– FCG on vienyt työtä eteenpäin osaavasti, tilaajan näkemyksiä kuunnellen ja aikataulun mukaisesti, hyvässä yhteistyössä eri osapuolten kanssa.

Kuva tarkentuu pala palalta

Tutkimusohjelma sisältää kairauksia, tankoharausta, luotausta, sukellustutkimusta ja magneettimittausta, jotka on suureksi osaksi jo tehty, kertoo projektipäällikkö Antti Saarikoski FCG:ltä.

– Tankoharauksilla rajasimme tulevia ruoppausalueita niiltä osin, kuin se voitiin
turvallisesti tehdä. Jäljelle jääneillä alueilla Geologian tutkimuskeskus tekee mahdollisten ammustarvikkeiden havaitsemiseksi magneettimittauksia. Sen jälkeen saatamme tankoharaukset loppuun.

Suunnittelualueella tehtiin myös heijastusseisminen luotaus, joka täydentää kairausten antamaa tietoa merenpohjan maalajeista. Yksikanavaluotaimella kerättiin syvyystietoa vesiläjitysalueiden suunnittelua varten.

Sedimenttitutkimuksilla tuotetaan tietoa sedimentin haitta-ainepitoisuuksista, jotta
pilaantuneet alueet pystytään rajaamaan mahdollisimman tarkasti.

– Rajaaminen kannattaa, koska pilaantuneen sedimentin ruoppaaminen ja läjitys
on huomattavasti kalliimpaa kuin puhtaan sedimentin, Saarikoski perustelee.

Prosessi vie vuosia

Asunmaa kertoo, että vesilain mukainen lupahakemus on tarkoitus jättää Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon (AVI) alkuvuodesta 2013. Sitä ennen hanke esitellään paikalliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY) ja myös AVI:lle.

Vesiväylähankkeeseen liittyy myös monenlaista muuta vuorovaikutusta, eri osapuolten kuulemista ja tiedotusta. Ajankohtainen asia on valmistumassa olevan yleissuunnitelman esittely väylän käyttäjille, luotseille, kalastajille, viranomaisille ja tiedotusvälineille. Valtion ja Kokkolan Sataman välisestä yhteistyöstä sovitaan syksyllä 2012, jolloin allekirjoitetaan yhteistoimintasopimus väylän syventämiseksi.

Myös näissä vaiheissa tarvitaan FCG:n asiantuntemusta. – Toivomme, että suunnittelija toimii tilaajan asiantuntijana erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja viranomaisneuvotteluissa, Asunmaa sanoo.

Jatkosuunnittelu ja vesilain mukainen lupaprosessi kestävät ainakin vuoteen 2014
saakka. Varsinaiseen ruoppaustyöhön menee vähintään kaksi avovesikautta.

Kokonaisvaltaista palvelua

Vuosina 2010–2012 suunnitellut Kokkolan ja Oulun vesiväylät ovat olleet FCG:lle merkittäviä toimeksiantoja. Suunnittelu on seurausta siitä, että yhtiö menestyi Liikenneviraston puitesopimusmenettelyyn liittyvässä konsulttitoimistojen kilpailutuksessa.

– FCG:llä on hyvä valmiudet toimia sekä merialueen että sisävesien satamia väylähankkeissa. Yleissuunnittelu, tutkimukset ja niiden ohjelmointi, vesilain mukainen lupaprosessi, vuorovaikutustilanteet, ympäristövaikutusten arvioinnit (YVA), toteutussuunnittelu – tarjoamme palveluja koko hankkeen matkalle, Vähäkäkelä summaa.

Teksti: Paula Böhling
Kuvat: Markku Vähäkäkelä

Alueen erityispiirteet huomion kohteena

Väylää on syvennetty jo useita kertoja, joten saatavilla oli runsaasti vanhoja
tutkimusaineistoja ja suunnitelmia. Niiden pohjalta laadittiin uusi yleissuunnitelma ja monipuolinen tutkimusohjelma, selostaa suunnittelupäällikkö Markku Vähäkäkelä FCG:ltä.

– Lisätutkimukset ovat tärkeitä, sillä alueella on eräitä erityispiirteitä, kuten väylän alueella mahdollisesti olevat ammustarvikkeet. Vesialueelta on löydetty aiempien ruoppausten yhteydessä räjähteitä ja niitä saattaa löytyä edelleen, mikä on otettava jatkosuunnittelussa huomioon, hän toteaa. Lisätietoa tarvitaan myös siksi, että väyläalueen maalajit vaihtelevat ja osa sedimentistä on pilaantunutta, jolloin ruoppausmassat eivät ole meriläjityskelpoisia.


Lisää aiheesta