2/2013

Kuntien ICT-muutostuen valmistelu loppusuoralla

12.9.2013

Valtiovarainministeriö tukee kuntien rakenteellisia uudistuksia valtakunnallisella muutostukiohjelmalla, jonka yhtenä osana on ICT-muutosten tukiohjelma.

ICT-tukiohjelman tavoitteena on varmistaa, että kuntaorganisaatioiden tietohallinto voi liitostilanteista tai rakennemuutoksesta huolimatta jatkua katkotta. Ohjelman avulla kunnille pyritään luomaan edellytykset kehittää tietohallintoa ja ICT-johtamista entistä paremmin toimintaa tukevaksi.

– Tavoitteena on auttaa kuntia, kuntayhtymiä ja muita kuntaorganisaatioita siirtämään toimintansa ja palvelunsa mahdollisimman joustavasti uuteen rakenteeseen – ja mieluummin vielä niin, että edellytykset toiminnan kehittämiseen paranevat aikaisemmasta, toteaa neuvotteleva virkamies Tommi Oikarinen valtiovarainministeriöstä.

Yhteistä ja kuntakohtaista tukea

ICT-muutostuki koostuu Oikarisen mukaan kahdesta osasta, kaikille yhteisestä tuesta ja kuntakohtaisesta tuesta.

Yhteinen ICT-tuki sisältää menetelmiä ja työvälineitä, joita voidaan hyödyntää erikokoisissa muutoshankkeissa laajoista kuntaliitoksista organisaation sisäisiin muutoksiin. Toisena elementtinä yhteiseen tukeen kuuluu tietopankki, johon kunnille kootaan muutosten suunnittelua ja toteutusta palvelevaa informaatiota, kuten säädöksiä, ohjeita, esimerkkejä ja hyviä käytäntöjä. Kolmas kokonaisuus on rakennemuutosten toteutusta tukevan arviointi- ja tutkimusohjelman käynnistäminen.

– Olemme halunneet tehdä ohjeista ja malleista mahdollisimman konkreettisia, ja siksi niitä on pilotoitu kunnissa, joissa on jo tehty kuntaliitoksia. Esimerkkinä kunnille tarkoitettu kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli: sen toteutusohje laaditaan hyödyntämällä aikaisemmin tehdyn työn lisäksi Kuopion kaupungin kanssa tehtävää kokonaisarkkitehtuurin hallintamallia.

Oma ja resursseiltaan suurin tukikokonaisuus on kuntakohtainen tuki. Valtiovarainministeriö auttaa kuntia avustuksia myöntämällä ja asiantuntijatukea tarjoamalla.

Kuntakokemus käytössä

FCG on osallistunut valmisteluhankkeeseen tukemalla ministeriön asiantuntijoita suunnittelun eri vaiheissa.

– Työskentelemme jatkuvasti kuntakentällä, joten olemme voineet tuoda valmisteluun käytännön kokemusta rakennemuutoshankkeista ja ICT-alan kehittämistarpeista kunnissa, toteaa FCG:llä hankkeen vastuukonsulttina ja projektipäällikkönä toimiva konsultointiliiketoimintaryhmän johtaja Aija Tuimala.

Työ on Tuimalan mukaan ollut ”eksoottinen ja haastava”. Hyvin laaja kokonaisuus, jossa on vahva kunta- ja palvelurakennenäkökulma mutta sisältö kuitenkin ICT:tä.

– Oleellista on ollut hahmottaa rakennemuutoksen vaiheet eli selvitys-, arviointi- ja toteutusvaiheet sekä niihin liittyvät erilaiset tukitarpeet, jatkaa ICT-palveluista vastaava johtava konsultti Markku Köykkä FCG:ltä.

Omina kokonaisuuksinaan on käsitelty esimerkiksi tietoturvallisuus, kustannus–hyöty-arviointimalli, hankinta- ja sopimusohje, ICT-palveluskenaariot sekä kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli, yksi keskeisimmistä asioista.

Suunnitelmasta toteutukseen

Valmisteluhanke päättyy kuluvan syyskuun aikana. Tavoitteena on ICT-tukiohjelman käynnistäminen heti valmistelun päätyttyä.


Lisää aiheesta