2/2013

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuus arvioitavana

12.9.2013

Ympäristöministeriön julkaisema AKSU 2012 -selvitys kertoo, kuinka alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä toimii alan asiantuntijoiden, kansalaisjärjestöjen ja elinkeinoelämän toimijoiden mielestä.

Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän toimivuus (AKSU 2012) -selvitys on osa maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarviointia, jonka taustalla on etenkin toimintaympäristön muuttuminen.

– Monia muutoksia on tapahtunut sitten lain voimaantulon vuonna 2000. Esimerkiksi energia- ja ilmastopolitiikan merkityksen kasvu, kuntarakenteen muutokset ja kaupunkiseutujen kasvu ovat kehityssuuntia, joilla voi olla vaikutusta lain toimivuuteen, toteaa ympäristöneuvos Matti Laitio ympäristöministeriöstä.

Lain toimivuuden arviointia varten on ollut käynnissä kymmenkunta tutkimus- ja selvityshanketta, joista yksi on FCG:n tekemä, kyselyihin perustuva AKSU 2012.

– Katsoimme, että kyselyt sopivat hyvin tällaisen arvioinnin osaksi, koska niillä saadaan konkreettista näyttöä suuren joukon näkemyksistä. AKSUlla haimme kuvaa erityisesti siitä, mitä lain toimivuudesta ajattelevat asiantuntijat, jotka päivittäin soveltavat säännöksiä tai joutuvat muuten niiden kanssa tekemisiin – ja miten näkemykset ovat muuttuneet sitten vuoden 2004, jolloin tehtiin vastaava selvitys.

Toisena ryhmänä selvityksen piiriin otettiin kansalaisjärjestöt, kuten vuonna 2004. Elinkeinoelämän toimijat olivat mukana nyt ensimmäistä kertaa.

Havaintoja kyselytuloksista
Vuoden 2004 kyselyjen perusteella arvioitiin lain toimivan pääosin toivotulla tavalla. Samansuuntaisesti Laitio tulkitsee myös uusia tuloksia.

– Asiantuntijoiden mielestä laki vastaa aika hyvin tämänkin päivän tarpeita, joskin myös petrattavaa nähdään. Kritiikkiä sai esimerkiksi kaavoihin liittyvien selvitysten ja vaikutusten arviointien laajuus, kaivattiin sen parempaa suhteuttamista kaavan luonteeseen. Tuloksista näkyy myös se, että poikkeamispäätöksiä ja suunnittelutarveratkaisuja käytetään edelleen liian usein tilanteissa, joissa kaavoitus olisi tarpeen. Useat vastaajat olivat myös sitä mieltä, ettei yleiskaavoituksen mahdollisuuksia käytetä riittävästi hyväksi.

Entä sitten kansalaisjärjestöt ja elinkeinoelämä, joille on tärkeää saada tietoa kaavoituksesta ja päästä kertomaan siitä näkemyksensä?

– Näyttää siltä, että näiden ryhmien näkemyksiä kyllä kuunnellaan kaavaprosesseissa, Laitio summaa. – Mutta siihen, kuinka palaute otetaan kaavoituksessa huomioon, ei oltu niin tyytyväisiä. Ymmärrettävästi, onhan kaavoitus näkemysten yhteensovittamista.

Kokonaisarviointi vuoden loppuun mennessä

Laitio ei ota tässä vaiheessa kantaa lain muutostarpeisiin, sillä kokonaisarviointi tehdään vasta, kun kaikki tutkimukset ja selvitykset ovat valmistuneet. – AKSUsta saamme faktaa ja numerotietoja arvioinnin tueksi.

AKSU 2012 -raportti on julkaistu ympäristöministeriön verkkosivuilla:


Lisää aiheesta