2/2013

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

12.9.2013

Ympäristöministeriö on julkaissut verkkosivuillaan oppaan, joka valottaa vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevia maankäyttö- ja rakennuslain säännöksiä ja niiden soveltamista kaavoituksessa.

– Vuonna 2011 voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslain muutos edellytti ohjeistuksen laatimista kaavoituksen avuksi. Uutta on esimerkiksi se, että paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppa tulee siirtymäkauden jälkeen suuryksikkösäännösten piiriin, kuten muut kaupan alat jo ovat, toteaa ympäristöneuvos Pekka Normo ympäristöministeriöstä.

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus -opas sisältää yleisiä soveltamisohjeita ja esimerkkejä sekä tietoa siirtymäajan käytännöistä. Opasta täydentäviltä nettitukisivuilta löytyy yksityiskohtaisempaa tietoa vaikka paikallisiin tarpeisiin.

– Paikalliset olosuhteet ja erityispiirteet pitää aina ottaa huomioon ohjeita sovellettaessa, Normo korostaa.

Tavoitteellisuus tärkeintä

Kyse ei kuitenkaan ole vain lain tulkinnasta, vaan oleellisinta on Normon mukaan nähdä kaupan palveluverkko osana yhdyskuntarakennetta: yhdyskuntarakenne vaikuttaa kaupan sijoittumiseen ja kaupan sijoittuminen puolestaan muokkaa yhdyskuntarakennetta.

– On tärkeää, että kaikilla kaavatasoilla mietittäisiin ensin, millaista kaupan palveluverkkoa halutaan ja sitten nähtäisiin laki ja opas työkaluina tavoitteen saavuttamiseksi.
Esimerkiksi Oulussa suuryksiköiden sijoittamista ja mitoitusta tarkastellaan yhteistyössä seudun muiden kuntien kanssa yhdyskuntarakenteen kehittämisen näkökulmasta.

– Seudulla ja maakunnassa on tehty selvitykset kaupan palveluverkon kehittämisestä pitkällä aikavälillä. Selvityksistä löytyvät sijoittamisen ja mitoittamisen peruslinjaukset, kertoo opastyöryhmään kuulunut suunnittelija Anne Leskinen Oulun kaupungin konsernipalveluista.

– Tarjolla on nyt hyvä kooste asioista, joihin kaavoituksessa on otettava kantaa. Uskon, että oppaasta hyötyvät varsinkin aloittelevat suunnittelijat.

Laajan yhteistyön tulos

Opastyöryhmässä olivat edustettuina ympäristöministeriön ja Oulun seudun lisäksi Suomen ympäristökeskus (SYKE), Uudenmaan ELY-keskus, Suomen Kuntaliitto ja Varsinais-Suomen liitto. FCG:ltä työhön osallistui johtava konsultti Taina Ollikainen.

Lisäksi työhön saatiin asiantuntemusta paneelilta, johon kuului kaupan alan toimijoita sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston, Kuluttajatutkimuskeskuksen, Turun kauppakorkeakoulun, maakuntien liittojen ja kuntien edustajia.

Tutustu aineistoon osoitteessa: