1/2014

Tietoa terveydenhuollon kehittämisen tueksi

18.2.2014

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen on vaativaa ja monialaista yhteistyötä. Rakennemuutoksia ohjataan usein valtakunnallisesti, mutta kun on kyse taloudesta, toiminnan laadusta ja asiakkaiden hyvinvoinnista, ohjauksen ja johtamisen tueksi tarvitaan myös paikallistason tietoa. Luokitustuotteet ovat osoittautuneet hyödyllisiksi näissä tilanteissa.

FCG:n hallinnoimia luokitustuotteita ovat potilasluokittelu- ja tuotteistusjärjestelmät (pDRG ja NordDRG), avuntarpeen ja toimintakyvyn mittarit (RAVA™, FIM ja TUVA™) sekä hoitoisuusluokitusjärjestelmä (RAFAELA™). Niiden tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää toiminnan ja palvelujen kehittämisessä.

Luokitustuotteilla on Suomessa pitkä ja monivaiheinen historia. Sen kuluessa suuri joukko suomalaisia huippuasiantuntijoita on osallistunut tuotteiden kehittämiseen. Eteneminen on tapahtunut aaltoina, kuvailee FCG-konsernin toimitusjohtaja Ari Kolehmainen.

– Ensimmäinen aalto oli se, kun Suomeen tuotiin kansainvälisesti käytettyjä välineitä, kuten DRG. Sitten alettiin kehittää omia versioita osittain ulkomaisista siemenistä ja osittain kokonaan itse. Nyt olemme FCG:nä siirtyneet kolmanteen vaiheeseen, jossa viemme näitä tuotteita ulkomaille.

– Viennin kautta saamme ennen pitkää vertailutietoa ja kehittämisideoita takaisin kotimaahan, jolloin opimme koko ajan uutta. Se voisi olla neljäs aalto.

Suomessa vahvaa osaamista

FCG palvelutarjonnassa luokitustuotteet liittyvät sekä konsultointiin että koulutukseen ja yhä enemmän myös vientiin. – Kaiken perustana ja ankkurina on kuitenkin kotimaan toiminta ja kotimaisen kehitystyön kautta syntyvä osaaminen, Kolehmainen korostaa.

FCG:llä on julkisen sektorin kanssa pitkäaikaiset, luottamukselliset yhteistyösuhteet, ja sen ansiosta tuotteita on ollut luontevaa kehittää yhteisvoimin. Samalla, kun FCG on ottanut vastuulleen monen tuotteen hallinnoinnin, taloon on palkattu alan huippuammattilaisia, jotka toimivat läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

– Me autamme menetelmien käyttöönotossa, tarjoamme koulutusta ja ylläpidämme kehitystä. Toisin sanoen sitoudumme pitkäkestoiseen yhteistyöhön asiakkaiden kanssa, toteaa konsultointiliiketoiminnan johtaja Aija Tuimala FCG:ltä.

Luokituksia kehitetään jatkuvasti niin, että ne tukevat asiakkaiden kehittämistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon eri tasoilla.

– Kokonaisuuden hallinnan kannalta on tärkeää, että perusterveydenhuollon pDRG ja erikoissairaanhoidon NordDRG kytkeytyvät saumattomasti toisiinsa ja mahdollistavat terveydenhuollon ketjun tarkastelemisen läpinäkyvästi.

Luokitukset ovat apuna myös, kun halutaan tietää, saavatko sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat tarpeitaan vastaavaa hoitoa ja kuinka hoidon laatua ja kustannustehokkuutta voitaisiin kehittää.

Luokitustuotteiden kehittämisessä FCG:n keskeisin yhteistyökumppani on Suomen Kuntaliitto, joka edistää tuotteiden kehittämistä ja hyödyntämistä kansallisella tasolla.

Lupaavat vientinäkymät

Luokitustuotteiden osaamisen viennissä FCG on Kolehmaisen mukaan vielä ”aika alkumetreillä”, mutta kokemukset kannustavat eteenpäin.

RAFAELAn pilottihankkeista on sovittu Islannin, Norjan, Ruotsin, Hollannin ja Vietnamin kanssa. Eräissä Euroopan maissa käydään keskusteluja.

Väestön hyvinvoinnin ja terveyden mittari PYLL on otettu käyttöön Pietarissa, josta sen käyttö on laajenemassa koko Venäjälle.
Kolehmainen muistuttaa, että luokitustuotteet ja mittarit ovat terveydenhuollon viennissä vain yksi ulottuvuus.

– Suomessa on monenlaista alan osaamista, jota voidaan viedä kannattavasti. Parhaimmillaan viennistä voidaan saada pieni puro myös suomalaisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kasvattamiseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon luokitustuotteita

Suomen Kuntaliiton omistamat ja FCG:n hallinnoimat


NordDRG
Erikoissairaanhoidon potilasluokittelu- ja tuotteistusjärjestelmä.

pDRG
Perusterveydenhuollon avohoidon potilasluokittelu- ja tuotteistusjärjestelmä.

RAFAELA™
Luokitusjärjestelmä, jolla kerätään tietoa potilaiden hoitoisuudesta ja hoitotyöhön käytetyistä resursseista.

RAVA™
Ikäihmisen toimintakyvyn ja avun tarpeen mittari.

FCG:n omistamat


TUVA™
Mielenterveysasiakkaiden toimintakyvyn ja avuntarpeen mittari.

FIM ja WeeFIM
Toimintakyvyn ja kuntoutuksen mittareita.

Aija Tuimala

Lisää aiheesta