1/2014

Kuntien konserniohjausta kehittämässä

18.2.2014

Suomen Kuntaliiton, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun ja FCG:n käynnistämään Toimintakykyiset kuntakonsernit -kehittämisohjelmaan osallistuu yli 20 kuntaa ja sairaanhoitopiiriä sekä niiden tytäryhtiöitä eri puolilta maata. Ohjelmassa keskitytään konsernien johtamiseen.

Kehittämisohjelman tavoitteena on varmistaa kuntalaissa jo uudistettujen valvonnan ja riskienhallinnan säännösten toimeenpano sekä vaikuttaa kuntalain kokonaisuudistukseen konsernijohtamisen näkökulmasta. Lisäksi laaditaan Kuntaliiton hyvän hallinnan ja johtamisen suositus, kertoo johtava konsultti Markus Kiviaho FCG:ltä.

Osallistujat saavat samalla tietoa ja verkostoja oman toimintansa kehittämiseen. Kullekin organisaatiolle räätälöidään uuden lain vaatimusten mukaiset konserniohjauksen ja riskienhallinnan toimintatavat.

Toimintakykyiset kuntakonsernit -kehittämisohjelma on osa Kuntaliiton strategian ja sen samannimisen kärjen toimeenpanoa. Sekä strategiaosion että ohjelman projektipäällikkönä toimii FCG:n kehitysjohtaja Jarmo Asikainen.

Erilaisia yhteisöjä, erilaisia tarpeita

Tampereen kaupungin liiketoimintajohtaja Kristiina Michelsson pitää tärkeänä, että menettelytapojen kehittämisessä otetaan huomioon kuntayhteisöjen erilaisuus.

– Kuntakonsernit eroavat toisistaan kokonsa ja liiketoimintansa laajuuden suhteen. Etenkin suuret kaupungit muodostavat tytäryhtiöineen laajoja monitoimialakonserneja, joiden johtaminen edellyttää kehittyneitä omistajaohjauksen menettelyjä.

Valtuustossa päätetyt omistajapoliittiset linjaukset antavat suunnan käytännön konserniohjaukselle, mutta tytäryhtiöille on tärkeää antaa myös selkeitä ohjeita ja tavoitteita, Michelsson korostaa.

– Ohjeet ovat omistajan työkaluja omistustensa ohjaamiseen. Niiden tarkoituksena on osaltaan varmistaa, että kaupungin omaisuutta hoidetaan tuottavasti, luotettavasti ja yhtenäisesti.

–Omistajan on huolehdittava osaltaan myös siitä, että omistuksille asetetaan riittävän vaativia toiminnan tuloksellisuutta kuvaavia tavoitteita ja että ne saavutetaan. Omistajan on myös tehtävä tarpeelliseksi katsomiaan omistajajärjestelyjä.