1/2013

FCG uudistuu ja vahvistaa palvelutarjontaansa

FCG uudistaa asiakaslähtöisesti toimintaansa. Toiminnan kehittämisen kärkeen nostetaan jatkuvan toimintaympäristöanalyysin pohjalta uusia asioita. Asiakkaille tämä näyttäytyy proaktiivisena palvelutarjontana, jossa FCG:n vahvuutena on monialaisuus, johon yhtiön kilpailijoilla ei ole samalla tavoin mahdollisuuksia.

Lue lisää

FCG tutkii, selvittää ja valmentaa

Säännöllisesti järjestettävät kuntapalvelututkimukset ovat vain osa FCG:n laajaa tutkimuspalvelutoimintaa. Kunnan pätevän johtamisen tueksi on saatavilla vertailukelpoista ja luotettavaa tietoa jokseenkin kaikilta kunnan toimintaan liittyviltä osa-alueilta.

Lue lisää

Tutkittua tyytyväisyyttä kunnissa

Kuntalaisten tyytyväisyyttä oman kuntansa palveluihin selvitettiin jälleen FCG:n laajassa joka neljäs vuosi toteutettavassa KAPA Kaupunki- ja kuntapalvelututkimuksessa, joka tehtiin syksyllä kuntavaalien alla. Tulokset valmistuivat ennen vaaleja, joten kunnat voivat hyödyntää tuloksia tuoreeltaan valtuustokauden vaihtuessa.

Lue lisää

Työkaluja sote-palvelujen kehittämiseen

Terveydenhuollon ja vanhustenhuollon haasteet kasvavat väestön ikääntyessä. On pystyttävä tarjoamaan palveluja yhä suuremmalle ja vaativammalle asiakaskunnalle. Luokittelujärjestelmät ja mittarit tuottavat tietoa palvelujen kehittämisen tueksi.

Lue lisää

Koulutus kuntamuutoksen tukena

FCG tukee koulutuspalveluillaan kuntia ja niiden yhteistyötahoja muutosten pyörteissä. Vuosittain järjestetään noin 600 avointa koulutustapahtumaa, joihin osallistuu jopa yli 15 000 henkilöä. Koulutukset suunnitellaan tiiviissä vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja kumppanien kanssa, heidän näkemyksiään herkällä korvalla kuunnellen. Myös tilauskoulutus on kysyttyä.

Lue lisää

Huomio korjausrakentamiseen

Rakentaminen on Rakennusteollisuus RT:n suhdannekatsauksen mukaan loivassa alamäessä, mutta korjausrakentaminen jatkaa tasaista 2–3 prosentin vuosikasvuaan. Vuonna 2011 uudisrakentamisen arvo oli 12,4 miljardia euroa ja korjausrakentamisen 10,3 miljardia.

Lue lisää

Rauma, kuntaviestinnän SM-voittaja

Kuntaviestinnän tehtävä­kenttään kuuluvat niin tiedottaminen, neuvonta, osallistumisen ja kansalaiskeskustelun mahdollistaminen kuin markkinointi ja maineenhallinta. Sisäisellä viestinnällä on tärkeä rooli johtamisen ja esimiestyön välineenä.

Lue lisää


FCG yhteistyöhön QlikTechin kanssa

FCG on tehnyt jälleenmyyntisopimuksen johtavan liiketoimintatiedon hallinnan ohjelmistoyrityksen QlikTechin kanssa. Tarjolla on ainutlaatuisia ratkaisuja liiketoimintatiedon raportointiin ja analysointiin.

Lue lisää

Metropolian ravintolapalvelut - konsultti hankintaosaamisen tukena

Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulu Metropolia tarjoaa laaja-alaista koulutusta 16 000 opiskelijalle. Henkilö­kuntaa on noin 1 200 henkeä. Heidän hyvinvointinsa yllä­pitämiseksi tarvitaan monipuolisia ravintolapalveluja koulun 10 toimipisteessä Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.

Lue lisää

Itä-Suomen vesistöjen pohjakerrostumien haitta-aineet kartoitettu

Itä-Suomen vesistöissä tutkittiin viime syys- ja lokakuussa laajasti pohjakerrostumien maa-aineksien eli sedimenttien haitta-aineita ja pohjaeläimiä teollisuuslaitosten ja yhdyskuntien läheisyydestä. Tutkimus oli Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten yhteishanke, jonka rahoitti ympäristöministeriö. Kilpailutuksen voittanut FCG vastasi tutkimuksen näytteenotosta ja tulosten raportoinnista.

Lue lisää

Koulutus ihmisoikeutena FCG:n seminaariaiheena

FCG järjestää vuosittain kaksi suurempaa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille suunnattua tapahtumaa. Näistä toinen on korkean tason kutsuvierasseminaari, jonka teema rakentuu kansainvälisen konsultoinnin ympärille. Marraskuussa 2012 järjestetyn seminaarin aiheena oli koulutus ihmisoikeutena.

Lue lisää

Elinkeinojen ja hyvinvoinnin kehittämistä Mosambikissa

FCG on teknisenä asiantuntijana köyhyyden poistamiseen tähtäävässä ja paikallisia elinkeinoja kehittävässä PRODEZA II -hankkeessa Mosambikissa. Hankkeen toinen, vuoden 2010 joulukuussa alkanut vaihe tähtää maaseudun, ja erityisesti paikallisten naisten, köyhyyden vähentämiseen Zambezian maakunnassa.

Lue lisää

Tietoyhteiskuntamatkalla Isossa Omenassa

Joukko suomalaisia päättäjiä kävi lokakuun alussa tutustumassa New Yorkin kaupungin tapaan ratkaista asiakaspalvelun ja sähköisen asioinnin ongelmia. Tavoitteena oli löytää uusia hyviä käytäntöjä, joita voidaan soveltaa kotimaisiin oloihin. Matkan suunnitteli ja järjesti FCG.

Lue lisää

FCG mukana Nenetsin alueen energiatehokkuushankkeessa

FCG on valittu kumppaniksi EU-rahoitteiseen hankkeeseen, jossa tavoitteena on tukea Nenetsin autonomisen alueen energiatehokkaan ja puhtaan energian tuotannon kehittämistä. Hanke on osa Lapin liiton hallinnoimaa Kolarctic ENPI CBC -ohjelmaa, jossa tavoitteena on edistää rajat ylittävää yhteistyötä Pohjoiskalotin ja Luoteis-Venäjän välillä.

Lue lisää

FCG kehittää HSY:lle biojätteiden keräyksen elinkaarimallia

FCG voitti syksyllä 2012 HSY:n jätehuollon toimialan järjestämän tarjouskilpailun biojätteiden elinkaarimallin kehittämisestä. Hankkeessa rakennettavalla elinkaarimallilla optimoidaan pääkaupunkiseudun biojätteiden keräyksen ja käsittelyn ympäristövaikutukset. Tavoitteena on hakea pääkaupunkiseudulle ympäristövaikutuksiltaan paras biojätteen erilliskeräyksen kattavuus.

Lue lisää

FCG mukana Leningradin ja Moskovan alueiden kehittämisessä

Elokuusta 2012 lähtien FCG on ollut mukana kahdessa kiinnostavassa, Venäjällä aluekehitystä ja innovaatioklustereita edistävän Center for Strategic Research Nord-Westin (CSR-NW) hankkeessa. Ensimmäisessä näistä laaditaan sosioekonomisen kehittämisen konsepti Leningrandin alueelle. Toinen hanke keskittyy Moskovan alueen kehitysstrategian laadintaan.

Lue lisää