1/2016

Uudistuvan soten uudistuva kumppani

15.2.2016

On tarve sote-tiedon yhdistämiseen, toteavat Petra Kokko, Kari Lappalainen ja Aija Tuimala FCG:ltä.

Sosiaali- ja terveyden­huollon alueellinen yhdentyminen tuo uudenlaisia haasteita johtamiseen.


On hahmotettava laaja, moni­ulotteinen kokonaisuus, tunnistettava sieltä oleelliset kehittämiskohteet ja pystyttävä seuraamaan toimenpiteiden vaikutuksia.


FCG tarjoaa näihin tarpeisiin tietojärjestelmä­ratkaisun (Alue-Ecomed) ja vakioidut tieto­sisällöt potilasluokittelujärjestelmistä (DRG). 


– Esimerkiksi tätä yhdistelmää voidaan hyödyntää, kun kehitetään kansalaisille laadukkaampia, joustavampia ja veronmaksajan näkökulmasta kustannustehokkaampia palveluja, kuten sote-uudistuksen tavoite on. Järjestelmien kautta digikansalainen myös osallistuu yhä enemmän oman hoitonsa ja palvelunsa tuottamiseen, toteaa konsultointiliiketoiminnan vetäjä Kari Lappalainen FCG:ltä.


FCG:n hallinnoima pDRG™ on perusterveydenhuollon avohoidon potilasluokittelu- ja tuotteistusjärjestelmä, jonka avulla saadaan terveysongelmakohtaista tietoa sekä tuotetaan tietoa palveluiden ja resurssien käytöstä samaan tapaan kuin erikoissairaanhoidon NordDRG:llä.


Keski-Suomen sairaanhoitopiirin TERE-hankkeessa kehitetty Alue-Ecomed puolestaan on terveydenhuollon kustannuslaskentaan ja suorituskyvyn arviointiin liittyvä ohjelmistoratkaisu, johdon laskentatoimen järjestelmä.


– Alue-Ecomedin avulla alueelliset toimijat voivat roolittaa palvelutuotannon ja silti läpinäkyvästi seurata palvelutuotannon episodeja, pureutua haluamiinsa alueisiin, löytää potentiaalisimmat kehittämiskohteet ja seurata toimenpiteiden tuloksia, Lappalainen esittelee. 

Arvoverkko toimimaan

Alue-Ecomedista saadaan alueen hoitoketjujen ja palvelupakettien tiedot jatkuvana palveluna.


– On helppo tehdä profilointeja vaikkapa palvelujen suurkäyttäjistä tai halutuista potilasryhmistä. Kun järjestelmään tuodaan standardoitua luokitustietoa esimerkiksi perusterveydenhuollosta (pDRG, dDRG), niin päästään tekemään jopa tuottavuusvertailuja eri yksiköiden ja itsehallintoalueiden kesken. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö saa uuden tarkastelukulman, kun optimoidaankin hoitokokonaisuuksia, kuvailevat aluepäällikkö Tuuli Pajunen ja erityisasiantuntija Virpi Pitkänen FCG:ltä. 


Simulointi ja ennakoiva analytiikka tulevat mahdollisiksi, kun on kertynyt riittävästi alueellista laadullista dataa.


– Hyödyntämällä monipuolisesti sekä oman alueen että muiden alueiden tietoja päästään jatkuvaan kehittämiseen ja saadaan aidosti arvoverkko toimimaan, Lappalainen visioi mahdollisuuksia.

Luokitustuotteita kehitetään jatkuvasti

pilvipalvelut


FCG:llä on pitkä perinne terveydenhuollon luokitustuotteiden sekä toimintakyky- ja avuntarvemittareiden kehittämisessä.
– Kun perusterveydenhuolto, erikois­sairaanhoito ja sosiaalihuolto sote-uudistuksen myötä integroituvat, niin luokitustuotteidenkin täytyy kehittyä. On tarve sote-tiedon yhdistämiseen, toteaa toimialajohtaja Petra Kokko FCG:ltä.


FCG viekin nyt yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa 
eteenpäin alueellista hoito- ja palvelupolkuryhmittelyä, jota kutsutaan nimellä Fin-DRG. Siihen kytkeytyvät palvelujen 
tarve, kysyntä ja tarjonta, mutta myös hoidon vaikuttavuus.


Kehittämisen haasteena on se, ettei sosiaalihuollossa ole asiakasryhmittelyä niin kuin terveydenhuollossa. 


– Meillä on kuitenkin hyviä mittareita ja järjestelmiä, joilla päästään eteenpäin. Esimerkiksi toimintakyvyn ja avun­tarpeen mittarit FIM®, RAVATM ja TUVATM sekä RAFAELA®, joita tosin on käytetty lähinnä hoito- ja hoivatyön avuntarpeen määrittämisessä ja resurssien optimoinnissa. Sosiaalihuollossa on keskeistä arvioida asiakkaiden avuntarvetta


Kehittämisen perimmäisenä tavoitteena on päästä tarkastelemaan hoitopolkuja tai palvelupolkuja eri osapuolten kannalta: asiakkaan, tuottajan ja järjestäjän näkökulmasta. 
– Fin-DRG on sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisjärjestelmä, Kokko kiteyttää.


Kehitystyötä tehdään myös RAFAELA® hoitoisuusluokitusjärjestelmän ja RAVATM-toimintakykymittarin parissa, muun muassa kustannuslaskennan alueella. Terveydenhuollon laadun ja vaikuttavuuden seurantaa kehitetään Utilis Sanitas -hankkeessa. 

Teksti: Paula Böhling
Kuvat: Jarmo Teinilä


Lisää aiheesta