Kotouttamisohjelmien päivittämisen tuki kunnille

Kunnalla tulee olla lain (laki kotoutumisen edistämisestä 30.12.2010/1386) edellyttämä voimassa oleva ja valtuuston hyväksymä kotouttamisohjelma. Onko kunnallanne voimassa oleva ohjelma, joka on ajantasaistettu ja päivitetty?

Kunnalla tulee olla voimassa oleva kotouttamisohjelma

Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on kotoutumislain mukaan laadittava kotouttamisohjelma, joka antaa raamit kotoutumisen edistämiseksi tehtävälle työlle kunnassa. Ohjelman tarkoitus on edistää kotoutumista ja monialaista yhteistyötä. Ohjelma hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Kotouttamisohjelma otetaan huomioon kuntalain mukaisesti myös kunnan talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Hyvä ja toimiva ohjelma määrittää kotouttamistoiminnan tavoitteet ja tavoitteita osoittavat indikaattorit.

Voimassa oleva kotouttamisohjelma on edellytyksenä, että kunnalle maksetaan valtion varoista korvauksia pakolaisten vastaanotosta ja kotoutumisen edistämisestä. Lisäksi kunnalle voidaan maksaa hakemuksesta kotoutumislain mukaisesti laskennallista korvausta alkukartoituksen järjestämisestä.

Aika päivittää kotouttamisohjelma vastaamaan toimintaympäristön muutosta

Kotoutumislain tavoitteena on vahvistaa maahan muuttaneiden työllisyyttä, työllisyyttä tukevia valmiuksia, kielitaitoa ja osallisuutta yhteiskuntaan. Lain tavoitteena on myös edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken. 

Kuntien toimintaympäristö on muuttunut ja muuttuu nopeasti. Tarvetta kunnan toimivalle kotouttamisohjelmalle tuo muun muassa työperäisen maahanmuuton kasvanut tarve (elinvoima), Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama pakolaisaalto, kotoutumisen edistämisen viranomaisvastuisiin vaikuttavat suuret hallinnolliset uudistukset (sosiaali- ja terveydenhuolto- sekä TE24-uudistus) ja kotoutumislain uudistus.

Kotoutumislain uudistuksen tavoitteena on muun muassa vahvistaa työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttaneiden kotoutumista, selkeyttää eri toimijoiden vastuita, vahvistaa monialaista yhteistyötä sekä järjestöjen ja työnantajien kanssa tehtävää yhteistyötä. Tavoiteltu voimaantuloaika uudelle kotoutumislaille on vuonna 2025 samanaikaisesti TE-palvelujen uudistuksen kanssa.

Ota kumppaniksi FCG

Tunnemme kotouttamisohjelmat ja olemme mukana laatimassa niitä. Sote- ja TE24-uudistukset ja niiden myötä muuttuvat palveluiden rajapinnat sekä kotoutumista mahdollisesti tukevat EU ja muut rahoituskanavat ovat myös meille tuttuja.