Elinvoiman mittaaminen

Elinvoiman mittaaminen

Jokainen kunta linjaa tavoitteitaan strategiassa ja tarkentaa niitä ohjelmissaan, mutta miten elinvoimatavoitteissa onnistumista olisi syytä mitata?

Kunnissa kertyy monenlaista dataa toiminnan ja erilaisten mittareiden myötä. Vaikka dataa kerätään, sitä ei kuitenkaan välttämättä osata jalostaa aidosti päätöksentekoa ja strategista kehittämistä tukevaan muotoon. Tiedolla johtaminen onnistuu ainoastaan sellaisen tiedon pohjalta, joka on hyödynnettävässä muodossa. Autamme valitsemaan oikeat indikaattorit sekä tutkimaan kunnan tilannetta vuosikymmenten kokemuksella. 

EVP-indeksi kertoo kunnan elinvoimasta

Suomessa on meneillään monia samanaikaisia muutoksia: väestö vähenee ja vanhenee, kaupunkialueiden merkitys kasvaa ja alueet erilaistuvat ja eriytyvät toisistaan. FCG ja MDI Part of FCG ovat kehittäneet uudenlaisen tavan tarkastella laajemmin kuntien ja alueiden elinvoimaa. Elinvoima, vetovoima ja pitovoima -indeksin (EVP-indeksi) avulla voidaan vertailla alueiden suhteellista kehitystä. EVP-indeksi muodostuu kahdesta osa-alueesta: elinvoimaindeksistä sekä veto- ja pitovoimaindeksistä. Tavoitteena on tarkastella kokonaisvaltaisesti ja samanaikaisesti sekä alueiden elinvoimaa että veto- ja pitovoimaa.

EVP-indeksin avulla voidaan tarkastella kokonaisvaltaisesti ja samanaikaisesti kuntien ja alueiden elinvoimaa, vetovoimaa ja pitovoimaa sekä vertailla alueiden suhteellista kehitystä kuntatyypeittäin, koon tai maantieteellisen sijainnin mukaan. Indeksi mahdollistaa eri kokoisten alueiden vertailun. Elinvoimaan liittyvät muuttujat kohdistuvat alueiden talouden ja tulojen, yritystoiminnan, työllisyyden, koulutusasteen ja terveydentilan kehitykseen. Veto- ja pitovoimaan liittyvät muuttujat kohdistuvat alueiden väestön ja vetovoiman, asumisen ja rakentamisen sekä vapaa-ajan asumisen kehitykseen.

Asiantuntijamme auttavat kuntia löytämään oikeat indikaattorit ja valitsemaan strategiaa palvelevat mittarit jo olemassa olevien joukosta. 

EVP-indeksin tulokset vahvistavat kaksi aluekehitykseen liittyvää perussääntöä. Ensiksi, kuntien väliset erot ovat suhteellisen pysyviä. Toiseksi, kuntien myönteiset ja kielteiset kehityspiirteet vaikuttavat vahvistavan itse itseään ja lukkiutuvan. EVP-indeksin avulla voi tarkastella niin kuntien tilannetta kuin alueiden välisiä eroja elinvoiman sekä veto- ja pitovoiman osalta eri alueluokituksilla.

Elinvoiman mittaamista vuosikymmenten kokemuksella

Kunnissa pyritään yleisesti elinvoiman parantamiseen. Tämä linjataan usein strategian tasolla ja tavoitteen saavuttamiseksi on määritetty liuta toimenpiteitä.

FCG on tehnyt vuosia töitä elinvoiman mittaamisen kehittämiseksi. Uuden EVP-indeksin lisäksi olemme edistäneet elinvoiman mittaamista mm. Kuntaliiton kanssa järjestetyn elinvoiman kehittämisverkosto EVE:n kautta yhteistyössä verkostokuntien kanssa. Meillä on lisäksi kahden vuosikymmenen kokemus olemassa olevan tiedon jalostamisesta strategiaa ja päätöksentekoa hyödyttävään muotoon. Hyödynnämme työssämme esimerkiksi ART-ennakointimallia. 

Haluaisitko löytää kuntasi strategiaa parhaiten palvelevat elinvoiman mittarit? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – katsotaan yhdessä, miten voisimme auttaa.