Sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuus

Sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuus.

Kasvin vihreä kärhi spiraalilla

Vaikuttavuusperustainen johtaminen on käsite, joka on yhä tärkeämpi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa Suomessa. Vaikuttavuudella tarkoitetaan sitä terveyshyötyä, toimintakykyä tai hyvinvointia, jota sosiaali- ja terveydenhuollolla saadaan aikaan.

Mistä vaikuttavuudessa on kyse? 

Vaikuttavuus on järkevää resurssien käyttöä niin, että aikaansaadaan mahdollisimman paljon hyvinvointia ja terveyshyötyä. Terveydenhuollossa tuottavuutta mitataan kustannusten suhteena yhteismitalliseksi muutettuun terveydenhuollon tuotokseen. Sairaaloiden tuottavuustutkimuksessa tämä tuotos on DRG-piste.  

Mikäli saavutettua terveyshyötyä kyettäisiin mittaamaan, voitaisiin se määrittää tuotokseksi – tällöin tuottavampaa toimintaa olisi vaihtoehdoista se, joka tuottaa samoilla kustannuksilla suurimman terveyshyödyn.  

Mittaamalla saavutettua terveyshyötyä terveydenhuollon tuotoksena olisi tuottavampi toiminta samalla myös vaikuttavampaa.

Kustannusvaikuttavuus tuo näkyviin myös resurssien käytön: se kuvaa saavutetun hyödyn suhdetta toimintaan käytettyihin resursseihin. Molemmat näkökulmat ovat tärkeitä rakennettaessa toimivaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, jossa pyritään järkevällä resurssien käytöllä tuottamaan mahdollisimman paljon terveys- ja hyvinvointihyötyä Suomen väestölle. 

Tulevaisuuden hyvinvointialueilla mitataan koko palvelutuotannon vaikuttavuutta 

Hyvinvointialueiden toiminnan seuraamisessa on tärkeää, että ymmärretään väestön palvelujen tarpeet ja pystytään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluilla niihin vastaamaan. Tämä edellyttää palvelujen asiakaskirjon tuntemista ja tietoa siitä, mitä palveluja tarjotaan, miten ne on tuotettu ja miten tuottamisen kustannukset ovat syntyneet. 

Vasta, kun tämä kokonaisuus tunnetaan, on mahdollista seurata koko palvelutuotannon vaikuttavuutta, jota perinteisesti on mitattu yksittäisten asiakasryhmien tai hoitotoimenpiteiden kohdalla. Yhdistämällä tieto palvelujen tuotannosta ja vaikuttavuudesta saadaan kattava kokonaiskuva.  

Vaikuttavuuden mittaamisessa asiantuntijan tuki on arvokas

Vaikka vaikuttavuuden tärkeys ymmärretään, ei sen mittaaminen kuitenkaan ole ihan yksikertaista ja rutiinikäytössä olevia mittareita on rajoitetusti. Niitä kuitenkin on ja kehitetään koko ajan. Myös FCG on työssä mukana mm. hallinnoimalla eri asiakasryhmien palvelujen vaikuttavuutta mittaavia toimintakykymittareita.  

Palvelutuotannon asiakaskirjo, tuottamisen tavat ja kustannukset sen sijaan pystytään jo varsin hyvin kuvaamaan asiakasluokittelujärjestelmillä ja hyvällä kustannuslaskennalla. Tämä on oleellinen pohjatyö myös toiminnan vaikuttavuuden arvioinnille.  

Haluaisitko keskustella tarkemmin vaikuttavuuden edistämisestä teidän organisaatiossanne? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – katsotaan yhdessä, miten voisimme olla työssä avuksi.

Ota yhteyttä asiantuntijaamme.